Van harte welkom op Titus Brandsma, in het bijzonder in De Wereldklas!

In het schooljaar 2018-2019 willen we op Titus Brandsma ons uitgangspunt ‘structuur in een kleinschalige omgeving’ weer helemaal waarmaken. We leggen de lat hoog én zorgen voor een veilige schoolomgeving. We gaan hier dit schooljaar nog wat verder in, aangezien we onze methode van Herstelgericht Werken gaan combineren met het belonen van positief gedrag. Als UNESCO-school besteden we ook komend jaar weer veel aandacht aan duurzaamheid, milieu en cultuur.

Deze schoolgids is alleen digitaal beschikbaar. Als u de schoolgids toch op papier wilt lezen, kunt u de schoolgids als een PDF- bestand printen. We hebben de schoolgids helemaal herzien en werken zoveel mogelijk met verwijzingen naar documenten die u ook op onze website vindt. Daardoor leest u altijd de meest actuele documenten en bent u helemaal goed op de hoogte. Naast deze gids ontvangt u wel een papieren informatiekaart. Hierop vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Deze informatiekaart ontvangt u aan het begin van het schooljaar. We kunnen iedereen die bij onze school betrokken is, op een goede manier van de juiste informatie voorzien. Zo kunt u - als het goed is - antwoord vinden op al uw vragen over onze school.

 

Ik wens iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!

Siska van der Kooi

Directeur Titus Brandsma

Velp, september 2018

Inhoud

1_Onze school 4

2_Ons onderwijs 7

3_Begeleiding 9

4_Lessen en leerplicht 13

5_Veiligheid op school  19

6_Praktische informatie 21

7_Financiële zaken  24

8_Contactgegevens  27

1_Onze school

De Wereldklas is een tussenjaar voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Het is onderdeel van Titus Brandsma: een veilige, kleinschalige en gestructureerde school waar leerlingen ook terecht kunnen voor mavoplus en havo.

De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is groot. Er verandert veel: een nieuwe school, andere vakken, meer zelfstandigheid, nieuwe leraren en nieuwe klasgenoten. Sommige leerlingen hebben behoefte aan een tussenjaar; een extra jaar tussen de basisschool en de brugklas in. Daardoor kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen, en zijn ze beter voorbereid op de rest van het voortgezet onderwijs.

Sterker worden

Leerlingen van de Wereldklas doen een jaar extra, maar ontwikkelen zich ook beter. Ze groeien en leren beter wat ze wel en niet willen en kunnen. Ze besteden veel aandacht aan samenwerken en zelfstandig werken. Zo worden ze sterker. Daardoor wordt het op een vervolgopleiding gemakkelijker voor ze. 

Oog voor de wereld

In de Wereldklas besteden we aandacht aan het zogenoemde UNESCO-gedachtegoed. Dit wil zeggen dat we oog hebben voor de wereld om ons heen. Leerlingen leren dat ze zelf een groot aandeel hebben in positieve veranderingen. Daarbij gaat het om thema’s als vrede, mensenrechten, wereldburgerschap, duurzaamheid en milieu.

Het Arentheem College

Titus Brandsma is één van de drie scholen die samen het Arentheem College vormen. Het Arentheem College bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op werk. En op hun wereldburgerschap. Dat doen we met goed, eigentijds onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis.

De lat ligt hoog op het Arentheem College. Het onderwijs op onze scholen is al van hoog niveau en de komende jaren gaan we nog een stap verder. Daarbij is het leren van onze leerlingen ons uitgangspunt. Ons doel is dat zij eigenaar worden van hun leerproces. Dat ze zelf hun persoonlijke studiedoelen bepalen. En op basis daarvan bewust verdiepende of verbredende programma's kiezen. Wij coachen hen daarbij, zodat ze realiseren wat ze zich hebben voorgenomen - en meer dan dat. In ons Schoolplan leest u meer over onze ambities, hoe we die waar willen maken en wat de concrete resultaten zijn.

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in en om Arnhem neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband swv2506. We overleggen en stemmen activiteiten op elkaar af. Zo willen we het voor iedere leerling mogelijk maken om een diploma te halen dat past bij zijn niveau en mogelijkheden.

Leerlingen staan centraal op onze school

Daarom nemen we hun mening ook serieus. Bijvoorbeeld via de leerlingenraad. De leerlingenraad geeft advies over bijvoorbeeld leerlingenruimten, de invulling van de lessen en schoolfeesten. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de directeur. Als leerlingen interesse hebben, kunnen ze zich aanmelden voor deze leerlingenraad.

Ook is er een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin staan alle rechten, plichten en afspraken die voor onze leerlingen op school gelden.

Vieringen

Op de scholen van het Arentheem College wordt vanuit onze (interconfessionele) identiteit aandacht besteed aan religieuze feesten, zoals Kerst en Pasen. We verwachten van al onze leerlingen dat zij deelnemen aan vieringen en andere activiteiten die rondom deze feesten worden georganiseerd.

2_Ons onderwijs

Leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs, kunnen bij ons terecht voor een tussenjaar. Daarin besteden we veel aandacht aan taal en rekenen. Daarnaast wordt flink gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elke leerling stelt een persoonlijk doel. En dat weten de meesten te halen!

 

Optimale mogelijkheden

We bieden leerlingen optimale mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken welk niveau het beste bij hen past. Leerlingen krijgen meer tijd om te wennen aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs én meer tijd om te ontdekken welk niveau het best bij ze past.

Veilig en vertrouwd

In de Wereldklas krijgen leerlingen les in een veilige en vertrouwde lesomgeving. Dankzij de kleine klas krijgen ze veel individuele aandacht. De lessen worden verzorgd door een vast, klein lerarenteam. De lessentabel vindt u hier: lessentabel.

 

Unesco

Titus Brandsma is een UNESCO-profielschool. Daar zijn er maar vierentwintig van in heel Nederland. Een UNESCO-school besteedt extra aandacht aan vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzaamheid en wereldburgerschap. Wij richten ons vooral op milieu, gezondheid (en sport) en cultuur.

Doelen en resultaten

Ons beleid en de jaardoelen en staan in het Schoolplan. In ons jaarverslag geven we een beeld van de resultaten die we geboekt hebben. We maken onze resultaten en schoolprestaties inzichtelijk via scholenopdekaart.nl. Via scholenopdekaart.nl Titus komt u direct bij de resultaten van Titus Brandsma uit. 

3_Begeleiding

We willen onze leerlingen goed kennen. En leerlingen moeten weten bij wie zij terecht kunnen. Daarom werken we in teams van leraren en onderwijsondersteuners. Ieder team heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider. De directeur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.

Begeleiding in de klas

De begeleiding begint in de les, bij de vakleraar. Verder heeft elke klas een mentor: een leraar met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor ouders. De afdelingsleider is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken.

Begeleiding bij studieproblemen

Als een leerling studieproblemen heeft, kan hij hulp krijgen voor leren leren of plannen en organiseren. Verder biedt de school steunlessen en extra huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

Studie- en keuzebegeleiding

Mentoren helpen leerlingen om een keuze te maken voor de vervolgopleiding.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie. Leerlingen kunnen bij ons ook een kanjertraining volgen, waarmee hun sociale vaardigheden en weerbaarheid worden vergroot.

Extra zorg en begeleiding

Soms hebben leerlingen behoefte aan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog. Ook kan een leerling ondersteuning krijgen op het gebied van dyslexie. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via de mentor. Deze schakelt de ondersteuningscoördinator in. De ondersteuningscoördinator coördineert de zorg voor leerlingen met problemen.

Scala

Op school werken mensen van Scala, dit zijn schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders. Scala geeft begeleiding en ondersteuning bij problemen waar de mentor alleen niet uit komt. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook problemen op sociaal-emotioneel gebied. Bovendien doet Scala onderzoek als daar behoefte aan is. Zo test ze sommige leerlingen op dyslexie en geeft ze dyslexieverklaringen af.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) bespreekt leerlingen die in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject. In het ZAT zitten de orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de directeur. Deze groep mensen wordt aangevuld met externe deskundigen vanuit de jeugdhulpverlening (zoals Pactum, Rijnside en Jeugdbescherming Gelderland), de leerplichtambtenaar, de gebiedsagent en de jeugdverpleegkundige. We stellen u vooraf op de hoogte als we uw zoon of dochter bespreken in het ZAT.

Schoolondersteuningsprofiel

Volgende de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit van de zorg in kaart te brengen heeft Titus Brandsma een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dat profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school biedt. De mr heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.Binnen het Arentheem College hebben we afspraken gemaakt over de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een beperking. We willen zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouders en leerlingen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We handelen naar de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van voorzieningen en begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

4_Ouders en school

We vinden het belangrijk dat we goed en regelmatig contact met u hebben. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. En samen kunnen we de beste resultaten halen. Daarom nemen we bijvoorbeeld contact met u op zodra het gedrag of de motivatie van uw kind daartoe aanleiding geeft. En hopen we dat u bij problemen zelf contact opneemt met de school.

Digitaal contact

Om de twee of drie weken ontvangt u het Wereldnieuws, onze nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen op Titus Brandsma. Via Magister of via de Magister app kunt u op elk gewenst moment de cijfers en absentie van uw kind inzien. Via TwitterInstagram en Facebook kunt u volgen waar de school zich mee bezighoudt.  

Rapport en inloopavond

Onze leerlingen krijgen drie maal per jaar een cijferrapport. We houden inloopavonden naar aanleiding van de rapporten, zodat u en uw zoon of dochter met ons kunnen praten over de resultaten.

Ouderraad 

Zes keer per jaar komt de ouderraad bijeen om te praten over onderwerpen als schoolbeleid, feesten en kampen. De ouderraad heeft een adviserende rol, en wij nemen het advies van de raad serieus. Daarom schuift de directie aan bij de vergaderingen. De ouderraad heeft tien leden. Wilt u zitting nemen in de raad? Of heeft u vragen? Mail dan naar oudercommissietitus@arentheemcollege.nl

Enquêtes

We vinden uw mening belangrijk. Daarom houden we eens per twee jaar een onderzoek onder de ouders. We vragen u dan bijvoorbeeld hoe tevreden u bent en hoe u denkt over de veiligheid op onze school. Het is nodig dat u deze enquêtes invult. Zo kunnen we ook echt blijven werken aan verbetering.

Schoolkosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bijvoorbeeld voor een culturele activiteit, of andere zaken die te maken hebben met het profiel van de school. Ook de kosten voor bijeenkomsten met ouders en leerlingen, introductieactiviteiten, mentoruitjes en examens en diplomeringsbijeenkomsten vallen hieronder. Wij vragen u hiervoor om een vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind.

Excursies en reizen

Wij informeren u tijdig over de kosten voor excursies en reizen in een schooljaar die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen. U kunt zelf bepalen of u uw kind hieraan laat deelnemen. Er worden excursies en reizen georganiseerd in verschillende prijsklassen, en wij bieden altijd een alternatief waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Besluit u om uw kind deel te laten nemen aan een excursie of reis, dan betaalt u de bijdrage altijd ruim voor aanvang. Als uw zoon of dochter om financiële redenen niet kan deelnemen aan een excursie, dan kunt u bij uw gemeente of Stichting Leergeld informeren naar inkomensondersteunende regelingen.

Kosten voor materialen

Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor excursies, vragen we u een bedrag voor zaken als gebruik atlassen, woordenboeken, software, gymshirt en een kluisje. Zaken die uw kind wel gebruikt, maar waarvoor we als school geen geld van de overheid ontvangen. Als uw kind gebruik maakt van deze faciliteiten, dan bent u verplicht deze overige schoolkosten te betalen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer € 80,-.

Een specificatie van de volledige schoolkosten per leerjaar vindt u hier: specificatie schoolkosten.

 

Betalen via de webwinkel

Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen aan de school zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting iDEALnet. Dat betekent dat u geen acceptgirokaarten meer ontvangt voor betalingen aan school. We vragen u daarom om al uw betalingen aan school te doen via de webwinkel iDEALnet.

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dat bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. Dit betreft in alle gevallen een aanvullende verzekering. De kosten voor dit pakket zijn opgenomen in de schoolkosten. Als u de schoolkosten niet betaalt, kunt u geen aanspraak maken op deze aanvullende verzekering. In geval van schade dient eerst de eigen verzekering van de betrokkene te worden aangeschreven. Als deze niet tot uitkering overgaat treedt de schoolverzekering (aanvullend) optreedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie. 

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over iets op onze school. Het is prettig als u hierover contact opneemt met de mentor, afdelingsleider of directeur. Samen kunt u dan een oplossing vinden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling beschikbaar.

 

5_Schooltijden en verzuim

De lessen van de Wereldklas duren 60 minuten. In de lessentabel ziet u hoeveel lessen er per vak staan ingeroosterd.

Totale onderwijstijd

De overheid stelt terecht dat scholen de vastgestelde onderwijstijd moeten realiseren. Wij nemen meer onderwijstijd op in de planning dan de overheid ons voorschrijft. Zo zorgen we ervoor dat we lesuitval door bijvoorbeeld vergaderingen compenseren. Bij ziekte of calamiteiten is er vervanging. Soms zijn er in plaats van lessen andere leeractiviteiten.

 

Vakantierooster en vrije dagen

Het vakantierooster en de vrije dagen vindt u de www.arentheemcollege.nl

Verlof

Buiten de vastgestelde vrije dagen kunnen leerlingen geen verlof krijgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Leerlingen moeten de school bezoeken als er volgens hun rooster onderwijs wordt gegeven en mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. U bent hiervoor verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan bijzonder verlof worden verleend voor een of meer vrije dagen. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen via een aanvraagformulier bijzonder verlof.

Verzuim

Het komt voor dat leerlingen niet aanwezig zijn. Hoe we hiermee omgaan staat in ons verzuimbeleid. De strekking daarvan is dat wij ongeoorloofd verzuim melden bij de leerplichtambtenaar.

6_Veiligheid

Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis en op onze school veilig voelen. Dat betekent iets voor hoe we met elkaar omgaan.

Schoolveiligheidsplan

Hoe we de veiligheid op school organiseren, leest u in ons Schoolveiligheidsplan. In ieder geval zijn respect, veiligheid en vertrouwen zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgang. Ook in de manier waarop we de school georganiseerd hebben, richten we ons op veiligheid en een vertrouwd gevoel. Zo werken we in herkenbare kleine eenheden: als één team. Leraren kennen leerlingen. Leerlingen weten bij wie zij moeten zijn met hun vragen.Daarnaast hebben we regelmatig contact met de gebiedsagent. Aan het begin van het schooljaar stellen we de gebiedsagent aan de leerlingen voor.

En er is op school een veiligheidsmedewerker. Deze betrekken wij bij alle zaken waar sprake is van een vermoeden van strafbare feiten en bij zaken waar leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen.

Pesten

Pesten tolereren we niet. Daarom gebruiken we een pestprotocol. Hierin staat duidelijk wat we doen bij pesten en hoe we het pesten zoveel mogelijk voorkomen. Op schoolniveau is de directeur als anti­pestcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid.

Ook kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Het aanspreekpunt bij pesten is de afdelingsleider onderbouw. Daarnaast coördineert deze persoon het pestprotocol en behartigt hij of zij de belangen in het kader van pesten.

Vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen: de heer Derksen en mevrouw Van Suylekom. Bij hen kunnen leerlingen terecht met een klacht over seksueel misbruik, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt en kan de leerling verwijzen naar hulpverlening in of buiten de school. Als een leerling melding maakt van seksueel misbruik, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit officieel te melden bij de centrale directie.

Privacy en beeldmateriaal

Tijdens schoolactiviteiten worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om ‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties, excursies en projecten. 

Deze foto’s geven vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school en daarom willen wij ze graag gebruiken op de website en de sociale media. Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die we willen publiceren in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de Schoolkeuzegids Arnhem, brochures of andere publicaties.

De publicatie van deze beelden valt onder de nieuwe Europese privacywet. Daarvoor moeten wij van tevoren toestemming aan de ouders vragen of aan de leerling als hij of zij 16 jaar of ouder is. Wij versturen aan het begin van het schooljaar formulieren waarin ouders of leerlingen kunnen aangeven of zij hiervoor toestemming geven. Zonder schriftelijke toestemming mogen wij de beelden niet gebruiken. De toestemming kan op elk moment ook weer ingetrokken worden.

 

Ander beeldmateriaal dat wij verzamelen is: Foto-series die gemaakt zijn op bijv. de diploma-uitreiking; deze worden altijd afgeschermd geplaatst. Een bijzondere categorie zijn opnamen die in het kader van professionalisering van leraren worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de leraar en daarna vernietigd. Voor al deze soorten beeldmateriaal kunt u op het formulier aangeven of u toestemming geeft voor publicatie of het beschikbaar stellen hiervan.

ICT-gedragscode en protocol sociale media

Leerlingen kunnen op school internet en andere digitale media gebruiken. Om misbruik hiervan tegen te gaan, is een ICT-gedragscode en een protocol sociale media. Bij overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding. Hieronder vallen onder andere een waarschuwing, het maken van strafwerk, een interne schorsing, definitieve verwijdering van school en het vergoeden van de schade/kosten.

7_Praktisch

Informatiekaart

Praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken staat op de informatiekaart. De schoolregels hebben we ook uitgebreider beschikbaar.

Kluisjes

Voor elke leerling is er een kluisje. De huur van dit kluisje is € 10,- per jaar. Voor de sleutel betalen leerlingen € 10,- borg. Verliest de leerling de sleutel? Dan kost een vervangend exemplaar opnieuw
€ 10,-. Jaarlijks kunnen kluisjes preventief gecontroleerd worden. Bij het vermoeden van diefstal of andere verdachte zaken mag de schoolleiding in aanwezigheid van een getuige de kluisjes openen.

Kapstokken

Leerlingen kunnen ook gebruikmaken van de haken. Het is volledig voor eigen risico om jassen of persoonlijke voorwerpen aan de beschikbare haken op te hangen. Slim dus om geen dure dingen mee naar school te nemen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen.

Rookvrije school

Titus Brandsma is een rookvrije school. Roken is dus verboden op het schoolterrein. Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten en daarbuiten dus ook niet roken. Medewerkers mogen niet in het zicht van de leerlingen, dus ook niet vlakbij de school, roken. Dit om het goede voorbeeld te geven. Maar ook ouders vragen wij dringend om niet op het schoolterrein of voor de ingang van de school te roken.

Aula

In de aula kunnen leerlingen eten en drinken uit de automaten kopen. In de pauzes is het winkeltje geopend voor de verkoop van melkproducten en een vers gemaakt gezond broodje. We hebben een gezonde kantine. Daar past ook bij dat er in de aula een waterautomaat voor gratis heerlijk koel en vers water staat.

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen kunnen leerlingen inleveren bij de conciërge. Zijn leerlingen iets kwijt, dan kunnen ze daar terecht.

Printen en kopiëren

Als de schoolkosten betaald zijn, ontvangt de leerling een leerlingenpasje. Op deze pas staat een saldo van € 5,-. Hiermee kunnen leerlingen op school printen en kopiëren. Als het saldo op is, kan de pas tegen betaling bij de administratie worden opgewaardeerd. Tegoeden die op de pas staan worden bij beëindiging van de opleiding niet terugbetaald.

Liftsleutel

Leerlingen die (tijdelijk) slecht ter been zijn, kunnen een liftsleutel krijgen. Hiervoor moet een borg van € 25,- worden betaald.

Medisch handelen en medicijnverstrekking

Schoolpersoneel krijgt regelmatig te maken met leerlingen die aangeven klachten te hebben over hun gezondheid. Een personeelslid van de school is niet deskundig om een diagnose te stellen en een eventuele actie blijft dan ook bij het - op verzoek- verstrekken van bijvoorbeeld paracetamol. Een enkele keer verzoeken ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling te verrichten.

Aangezien het schoolpersoneel zich dan begeeft op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is en niet over de vereiste bekwaamheid beschikt, kan de school deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Ouders en kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) toedienen van medicatie. Dit neemt uiteraard niet weg dat personeelsleden handelend optreden in noodsituaties. Daarvoor zijn op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig en is een aantal EHBO'ers opgeleid.

 

 

8_Contact

Telefonisch contact

Wilt u telefonisch contact met een van onze leraren of andere medewerkers? Onze school is bereikbaar op (026) 363 38 36. Als het mogelijk is, verbinden wij u meteen door. Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Arentheem College Titus Brandsma 

Reigerstraat 25
6883 ER Velp 
titusbrandsma@arentheemcollege.nl
Twitter @TitusArentheem 
Facebook www.facebook.com/TitusBrandsma

Directeur 
Siska van der Kooi.

Afdelingsleiders
De heer R.I. (Ruud) de Lugt, afdelingsleider onderbouw en Wereldklas -
r.delugt@arentheemcollege.nl
Mevrouw I.M. (Inge) Geurts, afdelingsleider bovenbouw mavo - 
i.geurts@arentheemcollege.nl
Mevrouw M.J.W.H. (Miranda) Phoelich, afdelingsleider havo - 
m.phoelich@arentheemcollege.nl

Intaker Wereldklas
De heer B. (Björn) Stoer - wereldklas@arentheemcollege.nl

Contactpersonen ongewenst gedrag
De heer S.A. (Stefan) Stappenbelt, s.stappenbelt@arentheemcollege.nl
Mevrouw M.F.R. (Marie-Louise) van Suylekom, m.vansuylekom@arentheemcollege.nl

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw M. (Marianne) Nijland, m.nijland@arentheemcollege.nl

Ouderraad
Annemarie Groenewoud (voorzitter), Germaine van Hengel, Esther Logtens, Bas Rouwenhorst, Sabine Salomons

Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
Postbus 78, 6710 BB Ede

Arentheem College centrale directie en administratie 
Kramersgildeplein 3 (bezoekadres) 
Postbus 2019 
6802 CA Arnhem 
T (026) 443 21 13 
info@arentheemcollege.nl 
www.arentheemcollege.nl

Algemeen directeur
De heer L. (Leenderd) van der Deijl

Arentheem College Thomas a Kempis 

Thomas a Kempislaan 25
6822 LR Arnhem
T (026) 445 24 47

Arentheem College Leerpark Presikhaaf 

IJssellaan 89 
6826 DW Arnhem 
T (026) 362 91 52

Inspectie van het Onderwijs 
T 1400 
E info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T (0900) 1112 3 111

Medezeggenschapsraad Arentheem College
T.a.v. de secretaris
Postbus 2019
6802 CA Arnhem
T (026) 443 21 13

Personeelsvertegenwoordiger vanuit Titus Brandsma
Mevrouw M.N. (Monique) ten Holt
De heer M.R. (Marc) Kingma

Oudervertegenwoordiger vanuit Titus Brandsma
Bas Rouwenhorst

Leerlingvertegenwoordiger vanuit Titus Brandsma
Nog niet bekend