Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Van harte welkom op Titus Brandsma! Deze schoolgids is alleen digitaal beschikbaar. Als u de schoolgids toch op papier wilt lezen, kunt u de schoolgids als een PDF- bestand printen. Verder ontvangt u aan het begin van het schooljaar een papieren informatiekaart. Hierop vindt u de belangrijkste informatie over onze school. We kunnen iedereen die bij onze school betrokken is, zo op een goede manier van de juiste informatie voorzien. De schoolgids is een basisdocument waar veel links in staan naar andere pagina’s op onze website. Zo kunt u - als het goed is - antwoord vinden op al uw vragen over onze school.

In het schooljaar 2016-2017 willen we op Titus Brandsma ons uitgangspunt ‘structuur in een kleinschalige omgeving’ weer helemaal waarmaken. We leggen de lat hoog én zorgen voor een veilige schoolomgeving. Als UNESCO-school besteden we ook komend jaar weer veel aandacht aan duurzaamheid, vrijheid en cultuur.

Wij wensen iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!

Mark Daalderop,
Directeur Titus Brandsma

Arnhem, september 2016

Inhoud

1_Onze school 4

2_Ons onderwijs 10

3_Begeleiding 22

4_Lessen en leerplicht 31

5_Veiligheid op school  38

6_Praktische informatie 46

7_Financiële zaken  52

8_Contactgegevens  62

1_Onze school

het Arentheem College

Titus Brandsma maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College is er voor iedereen uit de regio Arnhem en omgeving. Leerlingen kunnen bij ons alle opleidingen volgen, van de praktijkschool tot het gymnasium. En welke opleiding ze ook kiezen: we dagen elke leerling uit tot excellentie op zijn eigen niveau. Leerlingen hebben verschillende behoeften en talenten. Ons rijke aanbod stimuleert en activeert ze optimaal. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing is daarbij onze inspiratie.

nieuwsgierigheid en brede ontwikkeling

We vinden dat onderwijs nieuwsgierig moet maken. En dat leerlingen het beste worden voorbereid op de toekomst, als zij uitgedaagd worden om de lat hoog te leggen. Als het gaat om cognitieve ontwikkeling, maar ook als het gaat om talenten, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.

een eigen plek in de wereld

De wereld om ons heen verandert snel en ons onderwijs verandert mee. Iedere leerling heeft eigen talenten en eigen ontwikkelpunten. Daarom stelt iedere leerling

bij ons zijn eigen leerdoelen op. We bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en ook hun ogen opent voor nieuwe en andere dingen. Dat ondersteunen we met eigentijdse en flexibele voorzieningen. Zo leren zij hun eigen plek in te nemen in de wereld, sterk en met vertrouwen.

Medewerkers op onze scholen geven zelf het goede voorbeeld. Iedereen is bereid om zich verder te ontwikkelen. Samen met leerlingen en ouders werken we aan steeds beter onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt en relevant is voor de leerling, toekomstige werkgevers én de maatschappij.

Elke school van het Arentheem College legt bij het uitvoeren van dit beleid zijn eigen accenten.

samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in Arnhem en omgeving neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband 25.06. Door onderlinge afstemming en overleg wordt er zo naar gestreefd dat het voor iedere leerling mogelijk is om een diploma te halen dat past bij zijn of haar niveau en mogelijkheden.

het schoolplan

Met ons beleid geven we vorm aan het strategisch beleid van het Arentheem College. Dit is vastgelegd in het schoolplan. In ons jaarverslag geven we een beeld van de resultaten die we geboekt hebben en hoe het beleid tot nu toe vorm heeft gekregen. Het schoolplan is in te zien op school.

Titus Brandsma: vergroot je wereld

Titus Brandsma is een school voor mavo en havo. Ook hebben we een Wereldklas voor kinderen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. We hebben ongeveer 565 leerlingen en 60 personeelsleden. Structuur, persoonlijke aandacht voor leerlingen en vernieuwend onderwijs zijn de belangrijkste kenmerken van onze school. Titus Brandsma is meer dan alleen een school waar je van alles moet; we willen graag dat leerlingen na afloop terugkijken op een leuke tijd.

We bieden leerlingen optimale mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken welk niveau het beste bij hen past. We zijn een UNESCO-school. Leerlingen werken met een laptop in de klas. De school neemt voorlopig een belangrijke plaats in het leven van de leerlingen in. Daarom werken wij hard om van de school een plek te maken waar je veel leert én veel plezier beleeft.

visie op onderwijs

Volgens onze visie op onderwijs willen we jongeren opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. We gaan ervan uit dat leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen als ze zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid krijgen. Natuurlijk kijken we altijd of ze hier al aan toe zijn.

Het onderwijs op onze school leidt tot ‘meer dan een diploma’. We willen leerlingen helpen bij het maken van keuzes, leren plannen, samenwerken en presenteren.

UNESCO-school

Titus Brandsma is een UNESCO-profielschool. Hier zijn er maar tweeëndertig van in heel Nederland. Een UNESCO-school besteedt extra aandacht aan:

- vrede en mensenrechten;
- intercultureel leren;
- duurzaamheid;
- wereldburgerschap.

Wij richten ons vooral op milieu, gezondheid (en sport) en cultuur. Die thema’s vind je ook terug in onze Wereldvakken. Dat zijn Science, Sport, Digi-Media en Theater. Voor deze vakken gaan leerlingen ook de buitenwereld in. Na een korte kennismaking met elk vak in de eerste weken van het schooljaar, kiezen leerlingen voor de komende twee jaar hun Wereldvak. Dit is dus een extra vak naast de andere vakken.

contact met ouders

We vinden goede en intensieve contacten tussen ouder/verzorger en school heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u alle recht op informatie heeft over gedrag en vorderingen van uw kind.

We nemen contact met u op zodra het gedrag of de motivatie van uw kind daartoe aanleiding geeft. Wij stellen het zeer op prijs als u bij problemen zelf contact opneemt met de school. We houden inloopavonden naar aanleiding van de rapporten, zodat u en uw kind met ons kunnen praten over de resultaten. Om de twee of drie weken ontvangt u Wereldnieuws, onze nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen op Titus Brandsma.

Via een inlogmogelijkheid op ons Intranet kunt u op elk gewenst moment de cijfers en absentie van uw kind inzien. Via Twitter en onze Facebook-pagina kunt u volgen waar de school zich mee bezighoudt. Via Magister kunt u de aanwezigheid en de resultaten van uw kind volgen en het huiswerk inzien.

2_Ons onderwijs

opleidingsniveaus

Wereldklas

Leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs kunnen bij ons terecht voor een tussenjaar. We noemen dit jaar de Wereldklas.

Tijdens dit jaar besteden we veel aandacht aan taal en rekenen. Daarnaast wordt flink gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elke leerling stelt een persoonlijk doel. En dat weten de meesten te halen!

mavoplus

Het woord zegt het al: mavoplusis mavo met méér. Leerlingen volgen de mavo (theoretische leerweg), maar met een extra beroepsgerichte voorbereiding vanaf klas 3. Daarmee vergroten leerlingen hun slagingskansen. En worden ze beter voorbereid op het mbo. Zo maken leerlingen uitgebreid kennis met verschillende opleidingsmogelijkheden op onder meer ROC A12. Deze beroepsgerichte voorbereiding is erg leuk om te volgen. Leerlingen worden extra uitgedaagd en leren om het beste uit zichzelf te halen.

zesjarige havo

Na de mavo de havo doen, is meestal niet gemakkelijk. Vakken sluiten soms niet goed op elkaar aan en lesmethodes en boeken zijn zó anders, dat de leerling veel tijd kwijt is met de overstap. Daarom hebben we op Titus Brandsma de zesjarige havo opgezet. Daarmee beginnen de leerlingen al in het derde jaar van de mavo. We stellen het lesprogramma zó samen, dat de leerlingen op een succesvolle manier de havo in zes jaar halen. En, mooi meegenomen: de leerling haalt natuurlijk eerst zijn mavodiploma.

havo

De havo bereidt de leerlingen in vijf jaar voor op een vervolgopleiding aan het hbo of vwo. We bieden de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. De leerlingen die in 2016-2017 in de eerste brugklas starten, maken bij ons de havo helemaal af. Ze gaan hard aan het werk met school én zichzelf. Vanaf het vierde jaar volgen ze extra onderdelen uit het hbo. Ze leren bijvoorbeeld hoe je samen met anderen aan projecten werkt. Op die manier staan ze later stevig in hun schoenen en zijn ze perfect voorbereid op het eindexamen én hun studie. Voor de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek stapt een leerling na 3 havo over naar Thomas a Kempis.

onderbouw 

Omdat wij weten dat de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs erg groot is, geven wij leerlingen de tijd om daar rustig aan te wennen. Deze tijd noemen wij de introductieperiode en duurt tot aan de herfstvakantie.

In deze periode krijgen leerlingen onder meer studielessen, die worden gebruikt om hen te helpen met hun huiswerk. In het begin van die periode gaan de leerlingen op introductiekamp met alle eersteklassers. Zo leren de leerlingen snel op een leuke manier hun medeleerlingen kennen. Natuurlijk zijn al die nieuwe docenten bereid de leerlingen te helpen. We staan voor ze klaar!

In de onderbouw besteden we veel aandacht aan samenwerken en zelfstandig leren. We willen graag dat leerlingen op een natuurlijke manier leren; dat ze weten waarom ze iets leren en inzien hoe onderwerpen, die vroeger bij aparte vakken aan de orde kwamen, met elkaar samenhangen.

We werken met zogenaamde gemengde brugklassen. Leerlingen met een vmbo-t (mavo-) en leerlingen met een havoadvies zitten in één klas. Tijdens de brugjaren (eerste en tweede klas) wordt bepaald naar welk niveau leerlingen kunnen in klas 3.

Vanaf de tweede brugklas werken we met mavo-klassen, mavo/havo-klassen en havo­-klassen. Leerlingen komen dan dus vaak weer in een andere klas te zitten. Van niveau wisselen blijft ook de tweede brugklas nog steeds mogelijk.

Rond maart/april van het tweede leerjaar ontvangen alle leerlingen een voorlopig advies over het vervolg. Als uit dit advies twijfel blijkt over de haalbaarheid van de mavo-opleiding, worden leerlingen verplicht om deel te nemen aan meerdere oriënterende bijeenkomsten op Leerpark Presikhaaf. Deze bijeenkomsten geven de leerlingen een beeld van de opleidingsmogelijkheden en de school zelf en worden gepland vanaf februari en maart. Ze leiden tot een keuze voor opleiding en vakkenpakket.

Tijdens de laatste rapportvergadering volgt het definitieve advies. In geval van afstroom naar de kaderberoepsgerichte leerweg wordt hier een plaatsingsbrief aan toegevoegd. Hierin staat beschreven dat de leerling op de andere school van het Arentheem College is geplaatst en in welke richting en met welk vakkenpakket. Tegen de plaatsing kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel staat het iedereen vrij om een andere school met vmbo-kader te kiezen. Tot die tijd blijft een leerling bij het Arentheem College ingeschreven.

bovenbouw

In klas 3 kiezen leerlingen hun vervolg: mavoplus, de zesjarige havo of gaan ze rechtstreeks door naar de derde klas van de havo? Titus Brandsma kent voor de 3e klas vmbo-g/t twee varianten: mavoplusen zesjarige havo.

Verplichte vakken in de derde klas zijn: Nederlands, Engels, biologie, ckv, economie, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, rekenen, wiskunde, studiezaal en steunles indien noodzakelijk. Daarnaast kiezen leerlingen voor klas 3 twee van de volgende vakken: aardrijkskunde, Duits, Frans, geschiedenis, lichamelijke opvoeding 2, natuurkunde, scheikunde en tekenen.

Voor klas 4 kiezen de leerlingen een examenpakket van minimaal zes theoretische vakken. Ze kunnen kiezen uit: Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 2, wiskunde, biologie, economie, tekenen en lichamelijke opvoeding 2.

Kiezen leerlingen voor de variant mavoplusdan volgen ze in klas 3 en 4 het vak Dienstverlening & Producten (D&P). Hierdoor worden leerlingen breder opgeleid én vergroten ze hun kansen op het behalen van hun diploma. Bij het vak D&P komen de leerlingen in aanraking met alle vier de sectoren en de specifieke kennis en vaardigheden die daarbij horen.

Naast het werken aan de beroepshouding, die in alle beroepen belangrijk is, werken leerlingen aan praktische opdrachten die hun een brede kijk geeft op alle sectoren. Tijdens deze brede oriëntatie gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen kwaliteiten, talenten en interesses om zo te komen tot een weloverwogen en bewuste keuze voor een vervolgopleiding. Regelmatig bezoeken leerlingen onder meer ROC’s en maken zo op een actieve manier kennis met de verschillende opleidingen. Naast

D&P kunnen leerlingen ook kiezen voor het Certificaat Ondernemen (CEO). Dit vak geeft vrijstellingen op het mbo bij ROC A12.

In de vierde klas volgen alle leerlingen die in klas 3 D&P hebben gehad dit vak ook. Een uitzondering zijn de leerlingen die op de zesjarige havo zitten. Voor deze leerlingen geldt dat zij een extra vak kiezen in de vrije ruimte. Alle leerlingen doen eindexamen in zeven vakken.

Bij keuze voor de zesjarige havo, volgen leerlingen in klas 3 en 4 - naast de verplichte vakken - extra Nederlands, Engels en wiskunde. Daarmee bereiden ze zich beter voor op de overstap naar de havo, ná het behalen van hun vmbo-t diploma.

commissiewerken

Alle leerlingen in de eerste brugklas werken in een commissie. Dat kan de leerlingenraad zijn, werken aan de schoolkrant, leefbaarheid, milieu, de feestcommissie, koken en nog meer. De leerling kiest zelf welk commissiewerk hij doet. Iedereen is verplicht minimaal 10 uur per schooljaar na schooltijd hieraan te besteden. Zo doe je als leerling ook iets voor de school. Het is een voorbereiding op de maatschappelijke stage.

de maatschappelijke stage

Alle leerlingen van Titus Brandsma lopen minimaal 30 uur maatschappelijke stage in hun schoolloopbaan.De maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dit doen ze buiten de school. Zo maken ze actief kennis met verschillende kanten van de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in een zorginstelling, buurtactiviteiten organiseren of een leesgroepje begeleiden op hun oude basisschool.

taal- en rekenbeleid

Onze school heeft een sterk ontwikkeld taal- en rekenbeleid, wat ook in ons lesmodel is terug te vinden. In iedere les moet er gelezen worden, we kennen een taalrijke start. Dat mag ook uit het vakboek zijn. Het kan stillezen zijn, maar leerlingen kunnen ook een keer laten voorlezen. Ook organiseren we om de paar jaar een speciale taal- en rekendag. In sommige lessen wordt er in plaats van gelezen extra gerekend, bijvoorbeeld bij economie. Er worden rekentoetsen ingepland voor alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3. Rekenen is een apart vak op het lesrooster.

Tijdens opvanguren moet er ook gewerkt worden aan taal en rekenen. Daarvoor is software beschikbaar en een rekenkist aanwezig.

didactiek

Centraal staat: ‘de leerling actief’. Niet de docent moet aan het einde van de dag doodmoe zijn, maar juist de leerling moet aan de slag! Dit houdt in dat de docent activerende werkvormen moet kiezen, dat de leerlingen samen aan de slag moeten met opdrachten, onderzoeken en andere zaken die activerend werken. Het betekent ook dat leerlingen in (vrijwel) iedere les lezen en dat we als school aansluiten bij leerstijlen, keuzemogelijkheden bieden en aansluiten bij leerbehoeftes. Dus ook dat we gedifferentieerd lesgeven en leerlingen laten werken in groepjes die op basis van leerstijlen worden gevormd.

Eruit halen wat erin zit! Ook dat is een belangrijk element van Titus. Een leerling moet niet tevreden zijn met een ‘zesje’, maar de docent ook niet! Dus bieden we differentiatie, verdieping en uitdaging. Dit is een belangrijke reden waarom we werken met jaarplanners en werkwijzers. Dit alles wordt samengevat in ons lesmodel de ‘Juniormethode’.

burgerschap en sociale integratie

Als school hebben we een maatschappelijke taak om onze leerlingen voor te bereiden op een plaats in de samenleving. Bij ons maken leerlingen kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, Europese samenwerking, duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Leerlingen leren samen te werken en samen te leven.

Op school besteden we aandacht aan burgerschap en sociale integratie. Jaardoelen en -activiteiten zijn opgenomen in het jaarplan en liggen vast in het curriculum. Het jaarplan wordt aan het einde van het schooljaar geëvalueerd.

onze resultaten

Wij maken onze resultaten en schoolprestaties inzichtelijk via scholenopdekaart.nl. Via deze link komt u direct bij de resultaten van Titus Brandsma uit. 

In de tabel hieronder vindt u de definitieve VSV-cijfers van het Arentheem College voor het convenantjaar 2013-2014.

deelnemersvsv'ers% vsvstreef-normprestatie-norm
Totaal2.055180,9%
VO onderbouw96400,0%0,2%1,0%
VMBO bovenbouw445132,9%1,5%4,0%
HAVO/VWO bovenbouw64650,8%0,1%0,5%

Bron: officiële cijfers november 2015 uit VSV-verkenner, Ministerie OC&W

proefwerken en overhoringen

Bij ons krijgen leerlingen proefwerken en overhoringen. Proefwerken zijn toetsen over een van tevoren opgegeven hoeveelheid leerstof. De leerlingen horen minstens een week van tevoren wat die stof is. Per dag geven we maximaal twee leerproefwerken. We hebben na elke periode een toetsweek. Dan hebben leerlingen maximaal drie proefwerken per dag. Alleen de leerlingen van de eerste brugklas hebben pas aan het einde van hun eerste jaar een toetsweek. Zij kunnen hier dus nog aan wennen. Mondelinge of schriftelijke overhoringen kondigen we meestal niet van tevoren aan. Als een leerling een proefwerk mist, moet hij dat proefwerk inhalen. Dat kan alleen als er een geldige reden was om het proefwerk te missen. De ouders moeten hiervoor ook de Groene Kaart inleveren. Voor het inhalen neemt de leerling zelf contact op met zijn docent. Als hij niet verschijnt op het afgesproken inhaaluur, laten we dat weten aan de mentor. Die neemt vervolgens contact met u op. Vanaf dat moment krijgt de leerling maximaal vijf schooldagen de tijd om het gemiste proefwerk in te halen. Doet hij dat niet, dan krijgt de leerling het cijfer 1.

rapporten

Onze leerlingen krijgen drie maal per jaar een cijferrapport. Verder kunt u op elk gewenst moment via intranet (Magister) de cijfers inzien. Op het vierde rapport (dat is het eindrapport) staat het overgangscijfer. Bovenstaande rapportcijfers worden altijd afgerond op 1 decimaal. De examenkandidaten (leerjaar 3 en 4) krijgen bovendien twee maal (leerjaar 3) of drie maal (leerjaar 4) per schooljaar een cijferoverzicht van toetsen die meetellen voor het examen (het zogenaamde examendossier).

overgangsvergadering en bevordering 

We beoordelen iedere leerling individueel aan de hand van vastgestelde bevorderingsrichtlijnen. Daarbij houden we rekening met alle gegevens, die bij de docenten in de overgangsvergadering bekend zijn. De directeur beslist op basis van een voorstel uit de overgangsvergadering of een leerling wel of niet bevorderd wordt. De overgangsnormen zijn opgenomen in het determinatiebeleid dat op intranet te vinden is. 

doubleren

Doubleren is het recht van de school dat alleen in bijzondere gevallen aan een leerling toegekend kan worden. De overgangsvergadering neemt hierover een beslissing. Als de overgangsvergadering besluit om doubleren niet toe te staan

ontvangen de ouders hierover een schriftelijke toelichting met daarbij een advies over het vervolg van de studie.

besluit tot andere studie

De school heeft het recht om met betrekking tot een leerling een besluit te nemen tot voortzetting van de studie op een andere opleiding. Ouders ontvangen hierover een schriftelijke toelichting met daarbij het besluit over de vervolgstudie. We voeren het besluit pas uit als de school een plaats voor de vervolgstudie heeft aangeboden.

zomerschool

Onze school heeft een zomerschool. De overgangsvergadering besluit of een leerling hieraan deel mag nemen om niet te hoeven blijven zitten. De leerling moet in elk geval voldoende capaciteiten hebben. De zomerschool vindt in de eerste twee weken van de zomervakantie plaats. Aan het eind maken de leerlingen een of meerdere toetsen of opdrachten. De deelname aan de zomerschool is vrijwillig. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een leerling mag echter niets missen. Anders blijft hij alsnog zitten.

maximale duur opleiding

Wij gaan er van uit dat leerlingen in maximaal vijf schooljaren hun vmbo-g/t-diploma en in zes schooljaren hun havodiploma behalen. Uitzonderingen kunnen alleen door de directeur van de school gemaakt worden.

school verlaten

Wanneer leerlingen, met uitzondering van de eindexamenkandidaten, aan het eind van het schooljaar 2016-2016 de school verlaten, moeten hun ouders dit vóór 1 juli 2017 schriftelijk aan de schoolleiding meedelen en daarbij de opleiding vermelden, die gevolgd gaat worden.

Soms is het beter dat de leerling zijn opleiding voortzet op een andere opleiding van het Arentheem College. De docentenvergadering kan dit advies aan de directeur geven over een individuele leerling. Bijvoorbeeld als de studiehouding of de schoolprestaties van een leerling daartoe aanleiding geven. De directeur neemt uiteindelijk het besluit.

Een leerling mag een leerjaar niet tweemaal doubleren en ook niet twee opeenvolgende jaren doubleren. De directeur neemt hierover een besluit.

Voor een kandidaat die voor het examen mavo of havo is gezakt, geldt niet automatisch dat hij zich in het nieuwe schooljaar opnieuw op onze school kan voorbereiden op het examen. Wanneer zijn studiehouding en/of gedrag daartoe aanleiding geven, kan de examencommissie de directeur adviseren dat de leerling de lessen aan onze school niet meer mag volgen.

3_Begeleiding

Wij willen onze leerlingen goed kennen, en leerlingen moeten weten bij wie zij terecht kunnen. Daarom werken wij in teams van docenten en onderwijsondersteuners. Ieder team heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider. De directeur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.

docent en mentor

De begeleiding begint in de les, bij de vakdocent. Verder heeft elke klas een mentor, dat is een docent met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor ouders/ verzorgers. Daarnaast kunnen leerlingen gesprekken voeren met een leerlingbegeleider.

afdelingsleider

Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider. Zij of hij is het hoofd van de afdeling en de leerlingen. Ook is de afdelingsleider na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken.

extra begeleiding

Naast de mentor kunnen leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding. Bijvoorbeeld door de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog. Ook kan een leerling ondersteuning krijgen op het gebied van dyslexie. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via de mentor. Verder biedt de school steunlessen en extra huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

begeleiding bij studieproblemen

Als een leerling studieproblemen heeft, kan hij een beroep doen op een specialist. Structurele problemen - zoals dyslexie – moeten soms door een externe ondersteuner worden opgepakt. Hierbij heeft de begeleidende specialist de rol van contactpersoon. De aanvraag voor extra begeleiding verloopt via de mentor.

studie- en keuzebegeleiding

Mentoren en decanen helpen leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze leerlingen bij de voorbereiding op het examen en het traject daarna.

trainingen

De school biedt verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie. Leerlingen kunnen bij ons ook een kanjertraining volgen. Hiermee worden hun sociale vaardigheden (= omgaan met anderen) vergroot.

extra zorg

ondersteuningscoördinator

De school beschikt over een ondersteuningscoördinator. Deze coördineert de zorg voor leerlingen met problemen. Dat gebeurt altijd op initiatief van een mentor of afdelingsleider. Als het nodig is, worden er mensen van Scala ingeschakeld.

Scala

Op school werken mensen van de Scala. Scala bestaat uit schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders. Scala geeft begeleiding en ondersteuning bij problemen waar de mentor alleen niet uit komt. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Bovendien doet de Unit onderzoek als daar behoefte aan is. Zo test ze sommige kinderen op dyslexie en geeft ze tegen een lagere prijs dyslexieverklaringen af.

zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) bespreekt leerlingen die in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject. In het ZAT zitten de orthopedagoog, ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de directeur. Deze groep mensen wordt aangevuld met externe deskundigen vanuit de jeugdhulpverlening (zoals Pactum, Rijnside en Bureau Jeugdzorg), de leerplichtambtenaar, de gebiedsagent en de jeugdverpleegkundige. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld van de bespreking van hun zoon of dochter in het zorgadviesteam.

dyslexie & dyscalculie

Dyslexie of dyscalculie kan het leren behoorlijk belemmeren. Als er een verklaring wordt afgegeven, heeft de leerling recht op extra voorzieningen tijdens de les, proefwerken en het examen. Bijvoorbeeld grootschrift, meer tijd of auditieve ondersteuning. Als er geen verklaring is, maar er wel een vermoeden van dyslexie of dyscalculie bestaat, kan de leerling getest worden door een medewerker van Scala. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Dit betekent dat de schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden. Voorheen moesten ouders zelf op zoek gaan naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden.

Titus Brandsma heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.

Binnen het Arentheem College hebben wij afspraken gemaakt over de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een beperking. Wij willen zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouders en leerlingen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We handelen naar de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van voorzieningen en begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

PlusPunt

De school heeft een PlusPunt. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en een daarbij horend ontwikkelingsplan mogen daar gebruik van maken als ze het in de normale les 'even niet trekken'. Zij worden hier opgevangen en begeleid. Voor het einde van de les gaan zij weer terug naar de les.

leerplusarrangement

De middelen uit deze regeling gebruiken we om leerlingen met een achterstand in het voortgezet onderwijs te begeleiden. Zo werken we aan het terugdringen van schooluitval en schoolverzuim onder deze leerlingen, maar ook aan betere (examen)resultaten. Het aantal zittenblijvers verlagen we en we zorgen voor een betere doorstroom naar het vervolgonderwijs. Bovendien willen we dat het welbevinden van leerlingen en medewerkers groeit. We gebruiken het geld daarom voor extra taalonderwijs, versterking van het mentoraat, huiswerkbegeleiding, maatwerkbegeleiding op het gebied van taal en rekenen en actief beleid met betrekking tot verzuim.

jeugdgezondheidszorg

gezondheidsonderzoeken in onderbouw en bovenbouw

Op de middelbare school ontvangt iedere leerling twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg van de GGD: in de onderbouw en in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de leerling: op school, thuis en in de vrije tijd. Als er vragen en twijfels zijn over de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol & drugs of een ander onderwerp, dan kunnen die gesteld worden. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe het met de leerling gaat. Als uit het onderzoek bijzonderheden naar voren komen, geeft de jeugdarts/jeugdverpleegkundige informatie en advies. Zij kan ook doorverwijzen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of een psycholoog). In overleg met de leerling kan contact worden opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of school. Het consult is volledig vertrouwelijk: alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim.

vragen, twijfels of zorgen?

Bij vragen, bijvoorbeeld over gewicht, pesten, scheiding van ouders, gevoelens, etc. kunnen leerlingen altijd bij de jeugdgezondheidszorg terecht. Deze zorg is toegankelijk voor leerlingen uit alle klassen van de school. Aanmelding is mogelijk door de leerling zelf, zijn/haar ouder(s) en mentor. 

informatie en contact

Contact met de jeugdgezondheidszorg is mogelijk via email, telefoon en chat (via de website). Een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundigen op school kan telefonisch of per email gemaakt worden.

Email         GGD@vggm.nl

Telefoon    088 – 355 60 00 (informatie- en vragenlijn)

Website     JouwGGD.nl (alles over gezondheid voor jongeren)

4_Lessen en leerplicht

jaaroverzicht

Een overzicht van alle belangrijke data voor dit schooljaar vindt u op  Intranet

lessentabel

Wij werken op school met lessen van 60 minuten. In de lessentabel ziet u hoeveel lessen er per vak of leergebied staan ingeroosterd. Via deze link kunt u de lessentabel bekijken. 

lestijden verkort rooster

De reguliere lestijden kunt u vinden op de informatiekaart. Soms is er een verkort lesrooster, deze lestijden staan op de volgende pagina.

ONDERBOUW - Wereldklas BOVENBOUW 
1e uur 08.15-09.00 1e uur 08.15-09.00
2e uur 09.00-09.45 PAUZE
PAUZE 2e uur 09.15-10.00
3e uur 10.00-10.45 3e uur 10.00-10.45
4e uur 10.45-11.30 PAUZE
PAUZE 4e uur 11.15-12.00
5e uur 12.00-12.45 5e uur 12.00-12.45
6e uur 12.45-13.30 6e uur 12.45-13.30

studieplanner

Op Titus Brandsma werken we met een jaarplanner. Per week staat aangegeven welke leerstof er behandeld wordt en wat het huiswerk voor die week is. Zo kunnen leerlingen hun werk plannen. Ook de proefwerken staan al vermeld. Deze studieplanners zijn ook te vinden op onze Elektronische Leer Omgeving (ELO). Het huiswerk zetten de docenten in Magister. We vinden het belangrijk dat leerlingen geen tussenuren hebben. Daarom hebben we in principe een waarnemingsrooster. Is een docent afwezig? Dan valt een andere docent in.

bijzondere uren

studiewerkuren

Elke leerling werkt een aantal uren in de studiezaal. Dat gebeurt in stilte onder deskundige begeleiding. Af en toe een vraag stellen kan fluisterend. Leerlingen kunnen zelf bepalen aan welk vak ze werken. De studiewerkuren zijn opgenomen in het lesrooster.

steunles

  • De steunles is alleen op dinsdag het 1e uur (in 2 delen).
  • Leerlingen kunnen bij de docent aangeven dat ze steunles willen volgen; de docent kan leerlingen ook aangeven dat ze steunles moeten volgen.
  • Steunlessen voor leerjaar 1 en 3 beginnen om 08.15 uur, gedurende 30 minuten.
  • Steunlessen voor leerjaar 2 en 4 beginnen om 08.45 uur, gedurende 30 minuten.
  • We starten na ongeveer 3 weken met de steunlessen.
  • Een leerling volgt altijd voor minimaal 4 weken de steunles bij een bepaald vak.
  • Ouders worden geïnformeerd over het volgen van de steunles.

onderwijstijd

De overheid stelt terecht dat scholen de vastgestelde onderwijstijd moeten realiseren. In de loop van het jaar vallen er altijd lessen uit door vergaderingen, scholing, ziekte en andere oorzaken. Ziekte en andere calamiteiten hebben wij helaas niet in de hand. Alle overige lesuitval compenseren wij door op voorhand jaarlijks meer onderwijstijd in de planning op te nemen dan de overheid ons voorschrijft. Wij zijn aanspreekbaar op het behalen van de onderwijstijd.

Soms zijn er in plaats van lessen andere leeractiviteiten. Het jaarlijkse programma wordt aan de MR voorgelegd.

leerplicht

verlof

Buiten de vastgestelde vrije dagen kunnen leerlingen geen verlof krijgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Leerlingen moeten de school bezoeken als er volgens hun rooster onderwijs wordt gegeven en mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Ouders en verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan bijzonder verlof worden verleend voor een of meer vrije dagen. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen.

verzuim

Het komt voor dat leerlingen niet aanwezig zijn. In dit geval gelden de volgende regels:
- een leerling is ongeoorloofd afwezig als de leerling niet is ziekgemeld;
- een leerling is ongeoorloofd afwezig als er geen reden van afwezigheid bekend is op school (spijbelen);
- een leerling is alleen geoorloofd afwezig als de school de reden van afwezigheid heeft goedgekeurd (zie hiervoor het kopje verlof aanvragen).

Wij zijn verplicht de afwezigheid van een leerling te melden bij leerplichtambtenaar als:
- de leerling zestien uur of meer verzuimt in vier weken (dit is de wettelijke meldplicht);
- er sprake is van beginnend verzuim (dit is ongeoorloofde afwezigheid, waarbij de omvang minder is dan de wettelijke meldplicht);
- er sprake is van luxe verzuim (bijvoorbeeld als een leerling ongeoorloofd afwezig is om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties).

Te veel verzuim kan van invloed zijn op de kinderbijslag.

uitzonderingen leerplichtwet

gewichtige omstandigheden

Dit zijn situaties die buiten de wil van ouders en/of leerlingen liggen. Zoals een verhuizing van het gezin of het huwelijk of overlijden van bloedverwanten tot en met de derde graad. Situaties die niet onder gewichtige omstandigheden vallen, zijn: een familiebezoek in het buitenland, een uitnodiging van familie en vrienden om buiten de reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan, of verlof voor een leerling, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij zijn.

vakantie onder schooltijd

In verband met de specifieke aard van het beroep van ouder(s)/verzorger(s) kan een verzoek tot verlof buiten de reguliere vakantie worden ingediend. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt.

verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een leerplichtige verplichtingen heeft, die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Als richtlijn wordt hier een dag vrij voor gegeven.

De volledige Leerplichtwet kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl.

verlof aanvragen

Aanvraagformulieren rondom verlof zijn verkrijgbaar op school. U levert de volledig ingevulde aanvraag inclusief de eventueel benodigde verklaringen in bij de directeur De directeur neemt zelf een beslissing over een verlofaanvraag voor maximaal tien schooldagen. Als het gaat om een aanvraag van meer dan tien schooldagen, sturen we de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de school een besluit. Bij een negatief besluit is er de mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de directeur.

De afdelingsleider kan toestemming geven voor kort verlof vanwege bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, als een afspraak buiten lestijd niet mogelijk is.

Let op: tijdens officiële toetsperiodes geven we geen verlof.

5_Veiligheid op school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis en veilig voelen op onze school. Dat betekent iets voor hoe we met elkaar omgaan. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgang. Ook in de manier waarop we de school georganiseerd hebben, richten we ons op veiligheid en een vertrouwd gevoel. Zo werken we in herkenbare kleine eenheden: als één team. Docenten kennen leerlingen. Leerlingen weten bij wie zij moeten zijn met hun vragen.

rem op geweld

Het Arentheem College maakt samen met de andere Arnhemse scholen voor voortgezet onderwijs deel uit van het project Rem op geweld. Wij registreren alle incidenten die te maken hebben met verbaal of fysiek geweld, bedreiging, vernieling, diefstal, uitingen van racisme of discriminatie en maken hiervan melding bij de gebiedsagent. Ook het in het bezit hebben van drugs, wapens en/of vuurwerk of het verhandelen daarvan wordt gemeld. Bij diefstal of heling geldt, dat dit in principe reden is tot het inzetten van een procedure kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van school.

herstel van de relatie tussen personen

In veel van hierboven genoemde vormen van ongewenst gedrag wordt de overtreder uitgenodigd voor een gesprek met de benadeelde. Dit gebeurt onder leiding van de mentor of een andere medewerker, die geschoold en ervaren is in het voeren van een Herstelgericht Gesprek. Het doel van zo’n gesprek is het herstellen van de relatie tussen de dader en het slachtoffer. Zij moeten immers daarna weer met elkaar verder op school en in de klas.

pesten en ongewenst gedrag

Titus Brandsma wil pesten tegengaan en maakt gebruik van een pestprotocol. Hierin staat duidelijk vermeld wat te doen bij pesten en hoe het pesten zoveel mogelijk kan worden voorkomen. De afdelingsleider onderbouw is aanspreekpunt pesten. Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid. Ook kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op een vertrouwenspersoon.

monitoring

Elk jaar wordt er onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid van leerlingen.

codes

ICT-gedragscode en protocol sociale media

Leerlingen kunnen op school internet en andere digitale media gebruiken. Om misbruik hiervan tegen te gaan, is een ICT-gedragscode en een protocol sociale media opgesteld. De volledige versies staan op Intranet. Bij overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding. Hieronder vallen onder andere een waarschuwing, het maken van strafwerk, een interne schorsing, definitieve verwijdering van school en het vergoeden van de schade/kosten.

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij het vermoeden van van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in de thuissituatie/privésfeer, verplicht de wet beroepskrachten om leerlingen passende hulp te bieden. De school beschikt daarom over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

functionarissen

vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen op Titus Brandsma, een vrouw en een man. Bij haar of hem kunnen leerlingen terecht met een klacht over seksueel misbruik, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt en kan de leerling verwijzen naar hulpverlening in of buiten de school. Als een leerling melding maakt van seksueel misbruik, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit officieel te melden.

aanspreekpunt pesten

De afdelingsleider onderbouw is het aanspreekpunt pesten.

gebiedsagent

De school heeft regelmatig contact met de gebiedsagent. Leerlingen kunnen bij de gebiedsagent terecht voor advies. Aan het begin van het schooljaar stellen we de gebiedsagent aan de leerlingen voor.

veiligheidscoördinator

Er is op school een veiligheidscoördinator die wordt betrokken bij alle zaken waar sprake is van een vermoeden van strafbare feiten en bij zaken waar leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen. De veiligheidscoördinator onderhoudt het contact met de gebiedsagent.

ambtenaar leerlingzaken

Regelmatig is de leerplichtambtenaar van Midden Gelre op school om met leerlingen of ouders te praten als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. De afdelingsleiders worden op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken.

kluisjes 

Voor elke leerling is er een kluisje voor het opbergen van kleding, sportschoenen, de mobiel en dergelijke. Voor de huur van een kluisje brengen we jaarlijks € 10,- in rekening. Voor slot en sleutel betalen leerlingen € 10,- borg. Verliest de leerling de sleutel? Dan kost een vervangend exemplaar opnieuw € 10,-. Leerlingen kunnen ook gebruikmaken van de haken. Het is volledig voor eigen risico om jassen of persoonlijke voorwerpen aan de beschikbare haken op te hangen. Slim dus om geen dure dingen mee naar school te nemen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen. Jaarlijks kunnen kluisjes preventief gecontroleerd worden. Bij het vermoeden van diefstal of andere verdachte zaken mag de schoolleiding in aanwezigheid van een getuige de kluisjes openen.

videobewaking

We bewaken de eigendommen van school en die van de leerlingen met behulp van videocamera’s. Bij een vermoeden van inbraak, diefstal of beschadiging raadplegen we het videomateriaal.

bedrijfshulpverlening (BHV)

Om de gevolgen van calamiteiten (brand, ongevallen, e.d.) te beperken, is op de school een bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig. De BHV richt zich op het beschermen van het personeel en leerlingen. De BHV treedt op om eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te bestrijden, een ontruiming te leiden en alarmeert indien nodig externe hulpverleningsdiensten.

De BHV bestaat uit de volgende personen:

René Schouwstra - Hoofd BHV, EHBO, veiligheidscoördinator, arbomedewerker  

Roos Berends - BHV en EHBO                  Eveline Bodt - EHBO
Everard de Boo - BHV en EHBO                Nacinda Borgers - EHBO 
Rob Derksen - BHV en EHBO                    Marianne Nijland – EHBO
Kersti Otte - BHV en EHBO                        Jan van Pijlen – BHV
Virginia Rozenblad - BHV en EHBO          Stefan Stappenbelt - BHV en EHBO
Marie-Louise van Suylekom - BHV            Marjolein van Veldhuizen - EHBO
Hans de Vries - BHV en EHBO                  René Walraven - BHV en EHBO
Jan-Karel Wijnen - BHV en EHBO                                            

        

ontruimingsplan

Om in geval van calamiteiten adequaat op te kunnen treden is er een ontruimingsplan aanwezig op de school. Plattegronden met daarop vluchtroutes, blusmiddelen en instructies hangen bij de brandslanghaspels. In het eerste deel van het schooljaar wordt een ontruimingsoefening gehouden.

ontruimingsalarm

Als het ontruimingsalarm gaat, moet iedereen per direct onder begeleiding van een docent of een andere medewerker het pand te verlaten. We verzamelen op het schoolplein.

6_Praktische informatie

schoolregels

Onze schoolregels staan op de informatiekaart en op Intranet.

Titus Brandsma is een rookvrije school. Het roken door leerlingen is helemaal niet toegestaan. Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten en daarbuiten dus ook niet roken. Medewerkers mogen niet in het zicht van de leerlingen, dus ook niet vlakbij de school, roken. Wij adviseren medewerkers om tijdens de werkdag niet te roken. Dit om het goede voorbeeld te geven. Maar ook ouders vragen wij dringend om niet op het schoolterrein of voor de ingang van de school te roken. Ook u kunt hiermee het goede voorbeeld geven.

aula

In de aula kunnen leerlingen eten en drinken uit de automaten kopen. In de pauzes is het winkeltje geopend voor de verkoop van melkproducten, snoep en een vers gemaakt gezond broodje. Ook dit jaar besteden we weer extra aandacht aan een gezonde leefstijl. Voeding hoort daar natuurlijk bij. En in de aula hebben we een waterautomaat voor gratis heerlijk koel en vers water.

gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen leerlingen inleveren bij de conciërge. Zijn ze iets kwijt, dan kunnen ze daar terecht.

internet en intranet

Op Intranet vindt u actuele en algemene informatie over alle scholen van het Arentheem College. Ook vindt u nieuws op de website. Als u naar onze website gaat, ziet u dat veel onderwerpen door leerlingen worden aangeleverd. De website is voor ons een belangrijk middel om te laten zien welke leerzame - én leuke - activiteiten allemaal op onze school worden georganiseerd.

Op Intranet kunt u altijd het lesrooster zien en eventuele roosterwijzigingen. Verder kunnen leerlingen hun cijfers zien op intranet en staan er brieven en boekjes, die zijn uitgereikt aan leerlingen of ouders. Ouders krijgen een eigen inlogcode, zodat zij zelf de resultaten en afwezigheid van hun kind kunnen volgen.

Daarnaast heeft de school een door de school beheerde Facebookpagina en een Twitteraccount.

leerlingenpasje

Als de schoolkosten betaald zijn, ontvangt de leerling een leerlingenpasje. Op deze pas staat een saldo van € 5,-. Hiermee kunnen leerlingen op school printen en kopiëren. Als het saldo op is, kan de pas tegen betaling bij de administratie worden opgewaardeerd. Tegoeden die op de pas staan worden bij beëindiging van de opleiding niet gerestitueerd.

leerlingenraad

De leerlingenraad houdt zich bezig met allerlei zaken die betrekking hebben op school, zoals: schoolfeesten, leerlingenruimten, de aankleding van het gebouw en de invulling van de lessen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de directeur over bovenstaande onderwerpen. Als leerlingen interesse hebben, kunnen ze zich aanmelden voor deze leerlingenraad.

leerlingenstatuut

Er is een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin staan alle rechten, plichten en afspraken die voor onze leerlingen op school gelden.

liftsleutel

Leerlingen die (tijdelijk) slecht ter been zijn, kunnen een liftsleutel krijgen. Hiervoor moet een borg van € 25,- worden betaald.

Zij mogen zich door maximaal één andere leerling laten begeleiden in de lift.

privacy en beeldmateriaal

Tijdens schoolactiviteiten worden foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om ‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties, excursies en projecten. In het eerste geval kunnen de foto’s als herinnering toegankelijk gemaakt worden via bijvoorbeeld de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen erg op prijs en naar buiten toe geven de foto’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school. Als het – zoals in dit

geval – gaat om grote hoeveelheden foto’s is het praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie van foto’s tot op heden echter nog nooit tot problemen geleid.

Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die worden gepubliceerd in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de Schoolkeuzegids Arnhem, brochures of andere publicaties. Zorgvuldigheid in dit opzicht vinden wij erg belangrijk. Met name bij publicaties die wat breder worden verspreid, proberen we de afgebeelde leerlingen eerst om toestemming te vragen.

Als een leerling niet op de foto wil, of niet wil dat zijn foto gebruikt wordt in onze media, kan hij of zij dit direct aangeven bij de fotograaf. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan hij of zij zich wenden tot de mentor. We zorgen er dan voor dat de foto niet gebruikt wordt.

Een bijzondere categorie betreft de opnamen die in het kader van professionalisering van docenten worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de docent en daarna vernietigd.

schorsing en verwijdering

De directeur kan een leerling schorsen. Schorsing houdt in dat de leerling een bepaalde tijd niet op school mag komen. Een schorsing kan ook intern worden gegeven.

Dit betekent dat de leerling wel naar school moet, maar dat hij geen lessen mag volgen en pauzes moet houden op andere tijden dan hij gewend is. Een schorsing wordt altijd telefonisch of schriftelijk bevestigd aan de ouders. De schorsing is pas opgeheven, nadat er een gesprek geweest is met de schoolleiding en de ouders. Wordt een leerling twee dagen of langer geschorst, dan zijn we verplicht om de Onderwijsinspectie in te lichten. Als de schorsing is vastgelegd, heeft een leerling vijf dagen de tijd om in beroep te gaan bij de centrale directie. Bij wangedrag wordt de leerling in het uiterste geval definitief van school verwijderd. We hanteren hierbij de richtlijnen die in artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staan.

medisch handelen en medicijnverstrekking

Schoolpersoneel krijgt regelmatig te maken met leerlingen die aangeven klachten te hebben over hun gezondheid. Een personeelslid van de school is niet deskundig om een diagnose te stellen en een eventuele actie blijft dan ook bij het - op verzoek - verstrekken van bijvoorbeeld paracetamol. Een enkele keer verzoeken ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling te verrichten.

Aangezien het schoolpersoneel zich dan begeeft op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is en niet over de vereiste bekwaamheid beschikt, kan de school deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Ouders en hun kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) toedienen van medicatie.

Dit neemt uiteraard niet weg dat personeelsleden handelend optreden in noodsituaties. Daarvoor zijn op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig en is een aantal EHBO'ers opgeleid.

klachtenregeling

Het Arentheem College biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid klachten in te dienen, als men er met betrokkenen van de school niet uitkomt. De klachtenregeling vindt u op Intranet.

7_Financiële zaken en verzekeringen

schoolkosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom neemt de overheid de meeste kosten voor haar rekening en verstrekt hiervoor aan de scholen een bekostiging. Voor een deel van de schoolkosten ontvangen wij geen bekostiging. Deze schoolkosten betalen leerlingen of hun ouders/verzorgers zelf. Het gaat om kosten die samenhangen met de school en ons onderwijs; voorzieningen en activiteiten die belangrijk zijn voor de leerlingen.

De schoolkosten zijn onderverdeeld in 3 categorieën. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het leerjaar en het vakkenpakket. Het overzicht met de schoolkosten voor dit schooljaar kunt u hier downloaden

Alle bedragen zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad en/of ouderraad. Toelating tot onze school is niet afhankelijk van het betalen van de schoolkosten. Aan iedere leerling bieden wij regulier onderwijs en de kans om examen te doen. Wel kan een leerling worden uitgesloten van deelname aan een activiteit of gebruik van een voorziening als de hiervoor vastgestelde bijdrage niet is voldaan.

lesmateriaal

Deze kosten zijn voor rekening van de school. Het gaat hierbij om schoolboeken en lesmateriaal dat door de school beschikbaar wordt gesteld en nodig is voor een specifiek leerjaar. Hiervoor stellen wij aan iedere leerling een boekenpakket ter waarde van € 500,- tot € 800,- in bruikleen ter beschikking. Daarom verwachten wij dat de leerlingen netjes met de boeken omgaan (kaften, niet kwijtraken, een goede tas gebruiken en niet in of op de lesmaterialen schrijven, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan). Als de leerling de boeken beschadigt of kwijtraakt, dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de ouders. 

verstrekkingen en voorzieningen

Deze kosten zijn voor uw rekening. Dit betreft persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan, door meer gezinsleden gebruikt kunnen worden en/of eigendom worden van de leerlingen zoals een atlas, tekendoos, rekenmachine of gymshirt vallen hieronder. Soms is het gezamenlijk inkopen van materiaal voordeliger dan dat iedere leerling zaken individueel moet aanschaffen. Daarom kunt u deze materialen via de school aanschaffen. Doet u dit niet dan moet u deze materialen zelfstandig elders aanschaffen.

overige schoolkosten

Deze categorie bestaat uit 2 soorten kosten. De ouderbijdrage en de kosten voor excursies en reizen.

ouderbijdrage

Deze bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bijvoorbeeld om een bijdrage voor een culturele activiteit of andere zaken die te maken hebben met het profiel van de school, datgene waardoor de school zich onderscheidt. Ook de kosten voor bijeenkomsten met ouders en leerlingen, introductieactiviteiten, zorg en hulpverlening en examens en diplomeringsbijeenkomsten vallen hier onder. Wij vragen u hiervoor om een vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind.

excursies en reizen

Wij informeren u tijdig over de kosten voor excursies en reizen in een schooljaar die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen. U kunt zelf bepalen of u uw kind hieraan laat deelnemen. Er worden excursies en reizen georganiseerd in verschillende prijsklassen, en wij bieden altijd een alternatief waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Besluit u om uw kind deel te laten nemen aan een excursie/ reis; dan moet deze altijd ruim voor aanvang betaald te zijn. Een 

(aan)betaling geldt hierbij als bevestiging van deelname.

betalen via de webwinkel

Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen aan de school zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting iDEALnet. Dat betekent dat u geen acceptgirokaarten meer ontvangt voor betalingen aan school. We vragen uw medewerking om al uw betalingen aan school te doen via de webwinkel.

  • U ontvangt van ons de benodigde gegevens om zich te registreren bij in onze webwinkel.
  • Na registratie logt u in op uw persoonlijke ouderpagina.
  • Op uw persoonlijke ouderpagina kunt u een keuze maken uit verschillende betaalwijzen. 

Uiteraard wordt met alle gegevens van u en uw kind zorgvuldig omgegaan. De server van deze gegevens is goed beveiligd. Stichting iDEALnet kan eventueel contact met u opnemen bij bijvoorbeeld een openstaande betaling of voor begeleiding bij het gebruik van de ouderpagina. Er zijn geen extra kosten verbonden aa het gebruik van de webwinkel. 

inkomensondersteunende regelingen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen en/of hun ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Die voorwaarden hebben te maken met de school waarop de leerling zit, de leeftijd, de nationaliteit en het inkomen van de ouders. Er zijn verschillende instanties waarbij u een beroep kunt doen op inkomensondersteunende regelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande instanties:

DUO-IB-Groep

Pels Rijckenstraat 1, Arnhem (alleen op afspraak)
T 050-599 77 55
http://www.duo.nl

Stichting Leergeld Arnhem
Verlengde Hoflaan 72, Arnhem
T (026) 445 55 72
E info@leergeldarnhem.nl
http://www.leergeldarnhem.nl/

Gemeente Arnhem*
Koningstaat 38 en Kronenburggallerij 3, Arnhem
T 0900 1809
www.arnhem.nl

Budget Advies Centrum*
Koningstraat 38, Arnhem
T (026) 377 33 55
www.stadsbankarnhem.nl

*Alleen voor inwoners van de Gemeente Arnhem. Als u niet in de gemeente Arnhem woont, adviseren wij u bij de afdeling Sociale Zaken van uw eigen gemeente informatie te vragen over mogelijke inkomensondersteunende regelingen.

schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Deze bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. De kosten voor dit pakket zijn opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, kunt u geen aanspraak maken op deze aanvullende verzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook overlijden als gevolg van een ongeval geeft recht op een uitkering. De geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Dat betekent dat het in alle gevallen om een aanvullende verzekering gaat.

Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij willen wel de aandacht vestigen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

alleen schadevergoeding bij onrechtmatige daad

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, waarbij de school, of zij die voor de school optreden, tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht.

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles komt een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag leerlingen

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (en als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school heeft een aanvullende doorlopende reisverzekering afgesloten via het bevoegd gezag. Dat betekent dat eerst de eigen verzekeringen van betrokkenen worden aangeschreven. Als deze niet tot uitkering overgaan, treedt de schoolverzekering (aanvullend) op. De verzekering keert bedragen uit van € 1.135,– tot maximaal € 4.538,–. Dit bedrag is afhankelijk van de aard en de omvang van de schade.

Deze aanvullende doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die door de school worden georganiseerd. Zij begint op het moment dat een verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage de vaste woning of het feitelijk adres van de verzekerde heeft verlaten en eindigt zodra de verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage rechtstreeks daarin terugkeert. Het ingevulde schadeformulier moet zo spoedig mogelijk, inclusief de noodzakelijke bescheiden, worden opgestuurd naar onze administratie. Die zorgt voor verzending.

beschadigingen

Beschadigt een leerling iets van school? Dan verhalen we de kosten op zijn ouders als hij nog geen zestien is. Leerlingen van zestien jaar en ouder worden persoonlijk aangesproken.

formulieren

Wilt u formulieren (voor kinderbijslag en zorgverzekering) die door de directeur ondertekend moeten worden, zo veel mogelijk zelf invullen? U kunt ze daarna bij de administratie inleveren.

sponsoring

Onze school is actief in het organiseren van culturele activiteiten. Als wij daarbij (financiële) ondersteuning van bedrijven in onze omgeving krijgen aangeboden, vindt er overleg plaats met de medezeggenschapsraad over de aanvaarding van de aangeboden bijdrage. Bij aanvaarding zal in geen geval een tegenprestatie worden verleend.

8_Contactgegevens

telefonisch contact

Wilt u telefonisch contact met een van onze docenten of andere medewerkers? Onze school is bereikbaar op (026) 3633836. Als het lukt, verbinden wij u meteen door. Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Arentheem College Titus Brandsma
mavo, havo en Wereldklas
Reigerstraat 25, 6883 ER Velp
E titusbrandsma@arentheemcollege.nl 
Twitter @TitusArentheem
www.facebook.com/TitusBrandsma

directie

De heer drs. M.W.M. (Mark) Daalderop

afdelingsleiders

De heer R.I. (Ruud) de Lugt, afdelingsleider onderbouw en Wereldklas
Mevrouw I.M. (Inge) Geurts, afdelingsleider bovenbouw mavo
Mevrouw M.J.W.H. (Miranda) Phoelich, afdelingsleider havo

vertrouwenspersonen

De heer R. (Rob) Derksen, R.Derksen@arentheemcollege.nl
Mevrouw M.F.R. (Marie-Louise) van Suylekom, M.vanSuylekom@arentheemcollege.nl

ondersteuningscoördinator

Mevrouw M. (Marianne) Nijland, M.Nijland@arentheemcollege.nl

docenten

Op Intranet staan alle namen en mailadressen van onze docenten en kunt u zien waar zij voor verantwoordelijk zijn binnen de school. 

ouderraad

Gijs Zwanikken, Jan Willem Fokkema (voorzitter), Astrid de Koning, Renold Girwar, Arjan Bosveld, Armida Panka, Babs Hermsen,Germaine van Hengel, Renate Gaertner, Anje Pauw

.

leerlingenraad

1ste leerljaar:
Daan Stevens, Dilanur Cagli, Tomas Roelofs, Yunus Kaya.

2e leerjaar:
Ali-Kadir Buyukleyla, Annelijne Dekker, Azzedine Moussi, Christiaan Korenhof, Mira Matser, Naim Yakici, Sureyya Akkus, Tijs Groothuis.

3e leerjaar:
Tess van Middelaar.

4e leerjaar:
Altinay Arslan, Yanaika van Noort.

bestuur

Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
Postbus 78, 6710 BB Ede

Arentheem College centrale directie en administratie

Thomas a Kempislaan 25 (bezoekadres)
Postbus 2019, 6802 CA Arnhem
T (026) 443 21 13 F (026) 352 35 20
E centraledirectie@arentheemcollege.nl

http://www.arentheemcollege.nl/

algemeen directeur

de heer A.J. de Graaff

overige scholen Arentheem College

Arentheem College Thomas a Kempis 

havo, atheneum en gymnasium
Thomas a Kempislaan 25, 6822 LR Arnhem 
T (026) 445 24 47

Arentheem College Leerpark Presikhaaf 

praktijkonderwijs, vmbo en mbo
IJssellaan 89, Arnhem 
T (026) 362 91 52

Inspectie van het Onderwijs 

T 1400
E info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

T (0900) 1112 3 111

Medezeggenschapsraad Arentheem College
t.a.v. de secretaris
Postbus 2019, 6802 CA Arnhem
T (026) 443 21 13

namens Titus Brandsma
mevrouw A. Hasenack
de heer M. Kingma
mevrouw M. ten Holt

namens de ouders van Titus Brandsma
de heer J.W. Fokkema

Namens de leerlingen van Titus Brandsma
vacature