Van harte welkom op Thomas a Kempis!

Wij zijn een school in beweging. Sinds de stichting zijn creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en zorg voor de leerling ons handelsmerk. Vanuit die gedachte bouwen we aan een school waar we de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen aanleren, die nodig zijn in een zich steeds vernieuwende maatschappij. We verwachten van onze leerlingen een actieve bijdrage bij het vormgeven van hun eigen schoolloopbaan. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers maken we er een mooie en waardevolle tijd van.

Het locatiemanagementteam van Thomas a Kempis

Inhoud

1_Onze school 4

2_Ons onderwijs 7

3_Begeleiding 14

4_Ouders en school 18

5_Schooltijden en verzuim 25 

6_Veiligheid 27

7_Praktisch 30

8_Contact 32

1_Onze school

Onze school is een plek waar leerlingen kunnen leren en groeien in een veilige, tolerante en respectvolle omgeving. We hebben naast het cognitieve aspect veel aandacht voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Je gróéit op Thomas a Kempis!

Ondernemend leren ...

Op Thomas a Kempis volgen leerlingen havo, atheneum of gymnasium+ op een ondernemende manier. De kwaliteit van onze lessen is hoog. Leerlingen werken met de docenten aan kennis, inzicht en zelfvertrouwen. Binnen de lessen zorgen we voor afwisseling; dan weer krijgen leerlingen uitleg, dan weer werken ze samen of in groepjes, krijgen ze praktische opdrachten of juist een interessante stelling om over te discussiëren.

… op het juiste niveau

We hebben geen brugklassen. Bij ons zitten leerlingen snel op het juiste niveau. In de onderbouw volgen ze een breed programma waarin ze hun talent ontdekken. In de bovenbouw bepalen leerlingen in welke richting ze verder willen.

... in een positieve omgeving

De sfeer op onze school is positief: iedereen voelt zich gezien en gekend. Door docenten, maar ook door leerlingen. Het gevoel van veiligheid scoort op onze school al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dat komt doordat we logische regels hebben waaraan iedereen zich houdt.

Het Arentheem College

Thomas a Kempis is één van de drie scholen die samen het Arentheem College vormen. Het Arentheem College bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op werk. En op hun wereldburgerschap. Dat doen we met goed, eigentijds onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis.

De lat ligt hoog op het Arentheem College. Het onderwijs op onze scholen is al van hoog niveau en de komende jaren gaan we nog een stap verder. Daarbij is het leren van onze leerlingen ons uitgangspunt. Ons doel is dat zij eigenaar worden van hun leerproces. Dat ze zelf hun persoonlijke studiedoelen bepalen. En op basis daarvan bewust verdiepende of verbredende programma's kiezen. Wij coachen hen daarbij, zodat ze realiseren wat ze zich hebben voorgenomen - en meer dan dat. In ons Schoolplan leest u meer over onze ambities, hoe we die waar willen maken en wat de concrete resultaten zijn.

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in en om Arnhem neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband swv2506. We overleggen en stemmen activiteiten op elkaar af. Zo willen we het voor iedere leerling mogelijk maken om een diploma te halen dat past bij zijn niveau en mogelijkheden.

Leerlingenraad en leerlingenstatuut

Thomas a Kempis heeft een actieve leerlingenraad die bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren en afdelingen. Zij vergaderen ongeveer vier keer per jaar met de schoolleiding over onderwerpen die belangrijk zijn voor leerlingen. De leerlingenraad doet ook suggesties om zaken te verbeteren en is te bereiken via leerlingenraadTAK@arentheemcollege.nl.

Ook is er een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin staan alle rechten, plichten en afspraken die voor onze leerlingen op school gelden.

Vieringen

Op de scholen van het Arentheem College wordt vanuit onze (interconfessionele) identiteit aandacht besteed aan religieuze feesten, zoals Kerst en Pasen. We verwachten van al onze leerlingen dat zij deelnemen aan vieringen en andere activiteiten die rondom deze feesten worden georganiseerd.

2_Ons onderwijs

Opleidingsniveaus

Onze school biedt drie opleidingen: havo, atheneum en gymnasium+.

Havo

Voor ons is de havo een heel eigen opleiding, en niet iets tussen de mavo en het vwo in. We weten waar een havist goed in is, en waarin minder. En daar stemmen we ons onderwijs op af. Onze school is aangesloten bij Havisten Competent, een landelijk netwerk waarin scholen nadenken over een optimale voorbereiding op het hbo. We bieden veel structuur en intensieve loopbaanbegeleiding.

In de onderbouw krijgen leerlingen eerst de tijd om te wennen aan hun nieuwe school. En natuurlijk om hun klasgenoten te leren kennen. Ze krijgt er ook de kans om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te laten zien. We laten ze in klas 3 kennismaken met ondernemend leren. Daar kunnen ze in de bovenbouw mee verder.

De lessentabellen vindt u hier: lessentabel havo onderbouw en lessentabel havo bovenbouw.

Atheneum

Op het atheneum bereiden we leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs. Het Thomas heeft een zesjarig programma uitgestippeld, waarin we leerlingen uitdagen het beste uit zich zelf te halen.

Ons basisprogramma bestaat uit vaklessen. In die lessen bereiden we leerlingen voor op een vwo-diploma. Voor een volwaardig diploma is niet alleen kennis nodig. Het is ook belangrijk dat leerlingen leren zichzelf vragen te stellen. Bovendien willen we dat ze leren om samen te werken en keuzes te maken. Daarom worden onze lessen soms onderbroken door projecten en excursies.

De lessentabellen vindt u hier: lessentabel atheneum onderbouw en lessentabel atheneum bovenbouw.

Gymnasium+

Op het gymnasium+ hebben we naast de vaklessen veel aandacht voor vaardigheden als presenteren, onderzoeken en creatief denken. Persoonlijke groei houden leerlingen bij in een portfolio. In het eerste jaar volgen leerlingen Latijn en vanaf het tweede jaar ook Grieks.

Op het gymnasium+ worden leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Natuurlijk helpen we ze om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. In de onderbouw krijgen leerlingen twee type lessen: aanbodlessen en gym+ uren. De aanbodlessen zijn de ‘gewone’ vaklessen. Daar zijn minder van dan op een ander gymnasium, zodat er tijd is voor gym+ uren. In die uren werken leerlingen samen met klasgenoten aan projecten. Ze krijgen veel vrijheid in de keuze van het onderwerp en de aanpak van een project. Ze kiest zelf of ze iets onderzoeken, maken of organiseren.

De lessentabellen vindt u hier: lessentabel gym+ onderbouw en lessentabel gym+ bovenbouw.

Programma eerste twee jaar

Vakken in jaarlaag 1

Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, nastec (natuurkunde, scheikunde en de natuurwetenschappelijke vaardigheidsaspecten van het vak techniek), beeldende vorming, muziek, levensbeschouwing en mentorlessen. Op het gymnasium+ komt daar Latijn bij. Daarnaast bieden we leerlingen die dat nodig hebben steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde. En leerlingen op het atheneum en gymnasium+ kunnen kiezen voor een extra taal: Chinees.

Vakken in jaarlaag 2

De vakken in jaarlaag 2 zijn dezelfde als in jaarlaag 1, maar dan aangevuld met het vak Duits. Op het gymnasium+ komt daar het vak Grieks bij.

Topprestaties in bèta, cultuur en economics

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, bieden we excellentieprogramma’s. Op het vwo zijn dat Thomas Universalis en Gymnasium+. Voor de havo hebben we drie varianten van ondernemend leren: ‘Cultureel Ondernemend Leren’, ‘International Business College’ en ‘HavoExact’. Bovendien bieden we een breed voorbereidingsprogramma in de onderbouw.

Aandacht voor cultuur, internationalisering en sport

Wij willen leerlingen meer meegeven dan kennis. Daarom is er veel aandacht voor samenwerken en samenleven. We organiseren en bezoeken voorstellingen en exposities. Nederland is daarbij niet onze grens. We leggen contacten met andere leerlingen over de hele wereld. Ook geven we leerlingen de mogelijkheid om uit te blinken in sport tijdens de landelijke finales van Olympic Moves.

Schoolcultuur en burgerschap

Onze schoolcultuur is veilig en betrokken. Leerlingen, ouders en personeel hebben samen houdingen afgesproken die leidend zijn in onze dagelijkse omgang op school. Verder willen we dat onze leerlingen later een volwaardige en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Specifieke kennis, vaardigheden en houdingen horen daarbij. Binnen en buiten de lessen zijn burgerschap, diversiteit, duurzaamheid, identiteiten en gezondheid belangrijke thema’s.

Maatschappelijke stage

Alle leerlingen van Thomas a Kempis lopen een maatschappelijke stage in hun schoolloopbaan. Dat houdt in dat ze vrijwilligerswerk doen buiten de school. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in een zorginstelling, buurtactiviteiten organiseren of een leesgroepje begeleiden op hun oude basisschool. Zo maken ze actief kennis met verschillende kanten van de samenleving.

Toetsen en bevordering

Bij ons krijgen leerlingen proefwerken en overhoringen. Proefwerken zijn toetsen over een van tevoren opgegeven hoeveelheid leerstof. Mondelinge of schriftelijke overhoringen kondigen we meestal niet van tevoren aan. U leest alles over toetsen in het leerlingenstatuut en ons determinatiebeleid. Alles over toetsen in de bovenbouw staan in de examenreglementen: examenreglement havo en examenreglement vwo. Daarnaast is een procedure opgesteld met betrekking tot (gerichte) procedure bevordering en doubleren aan het eind van een schooljaar.

De PTA's vindt u hier: PTA HAVO 4, PTA HAVO 5, PTA VWO 4, PTA VWO 5 en PTA VWO 6

De PTB's vindt u hier: PTB's.

Doelen en resultaten

Ons beleid en de jaardoelen en staan in het Schoolplan. In ons jaarverslag geven we een beeld van de resultaten die we geboekt hebben.

We maken onze resultaten en schoolprestaties inzichtelijk via scholenopdekaart.nl. Via scholenopdekaart.nl Thomas komt u direct bij de resultaten van Thomas a Kempis uit.

3_Begeleiding

We willen onze leerlingen goed kennen. En leerlingen moeten weten bij wie zij terecht kunnen.

Begeleiding in de klas

De begeleiding begint in de les, bij de vakleraar. Verder heeft elke leerling een mentor. Die is contactpersoon, begeleider, critical friend en mental coach tegelijk. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor ouders. De afdelingsleider is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken. De afdelingsleiders worden bij leerlingzaken ondersteund door coördinatoren.

Begeleiding bij studieproblemen

Als een leerling studieproblemen heeft, kan hij hulp krijgen voor leren leren of plannen en organiseren. Verder biedt de school steunlessen en extra huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

Studie- en keuzebegeleiding

Mentoren en decanen helpen leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze leerlingen bij de voorbereiding op het examen en het traject daarna.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie.

Extra zorg en begeleiding

Soms hebben leerlingen behoefte aan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog. Ook kan een leerling ondersteuning krijgen op het gebied van dyslexie. In het dyslexieprotocol vindt u meer informatie. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via de mentor. Deze schakelt de ondersteuningscoördinator in. De ondersteuningscoördinator coördineert de zorg voor leerlingen met problemen.

Scala

Op school werken mensen van Scala, dit zijn schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders. Scala geeft begeleiding en ondersteuning bij problemen waar de mentor alleen niet uit komt. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook problemen op sociaal-emotioneel gebied. Bovendien doet Scala onderzoek als daar behoefte aan is. Zo test ze sommige leerlingen op dyslexie en geeft ze dyslexieverklaringen af.

 

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) bespreekt leerlingen die in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject. In het ZAT zitten de orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de directeur. Deze groep mensen wordt aangevuld met externe deskundigen vanuit de jeugdhulpverlening (zoals Pactum, Rijnside en Jeugdbescherming Gelderland), de leerplichtambtenaar, de gebiedsagent en de jeugdverpleegkundige. We stellen u vooraf op de hoogte als we uw zoon of dochter bespreken in het ZAT.

Schoolondersteuningsprofiel

Volgende de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen heeft Thomas a Kempis een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dat profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school kan bieden. De mr heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.

Binnen het Arentheem College hebben we afspraken gemaakt over de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een beperking. We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouders en leerlingen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We handelen naar de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van voorzieningen en begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.


4_Ouders en school

We vinden het belangrijk dat we goed en regelmatig contact met u hebben. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. En samen kunnen we de beste resultaten halen. Daarom nemen we bijvoorbeeld contact met u op zodra het gedrag of de motivatie van uw kind daartoe aanleiding geeft. En hopen we dat u bij problemen zelf contact opneemt met de school.

Digitaal contact

Bijna alle informatie aan ouders sturen wij via de mail. Wij sturen alleen nog brieven als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of als de schoolregels hierin voorzien. Zorgt u ervoor dat we één of twee juiste mailadressen hebben? Als uw mailadres verandert, mail dit dan naar thomasakempis@arentheemcollege.nl. Daar kunt u ook terecht als u nooit mail ontvangt.

Eerste aanspreekpunt

De mentor is voor schoolzaken het eerste aanspreekpunt. De mentor kan eventueel doorverwijzen naar een coördinator of de afdelingsleider.

Spreekuren

Jaarlijks organiseren we spreekuren waar ouders de mentor en docenten kunnen spreken. Wilt u daarbuiten een mentor of een docent spreken, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt via school een afspraak met hen maken.

Magister

We verwachten van ouders dat zij zich op de hoogte stellen van de cijfers en van de verzuimgegevens van hun kind. Via Magister of via de Magister app heeft u toegang heeft tot de cijferresultaten, huiswerk en verzuimgegevens van uw kind. Wij gaan ervan uit dat u in geval van twijfel contact opneemt met de mentor. Via Facebook kunt u volgen waar de school zich mee bezighoudt.

Leerlingen van achttien jaar en ouder

Als een leerling achttien wordt, is hij voor de wet volwassen. Dit betekent dat zijn ouders geen toegang meer hebben tot Magister. Ze worden dan ook niet meer uitgenodigd voor schoolbijeenkomsten en spreekuren. Uiterlijk een maand voordat een leerling meerderjarig wordt, informeren we de leerling en de ouders over de op handen zijnde uitsluiting. De leerling kan desgewenst de ouders weer toegang geven tot Magister. De school kan dit zelf niet.

Voor meerderjarige leerlingen gelden verder de zelfde schoolregels als voor leerlingen die jonger zijn dan achttien jaar.

 

Enquêtes

We vinden uw mening belangrijk. Daarom houden we eens per twee jaar een onderzoek onder de ouders. We vragen u dan bijvoorbeeld hoe tevreden u bent en hoe u denkt over de veiligheid op onze school. Het is nodig dat u deze enquêtes invult. Zo kunnen we ook echt verbeteren.

Ouderklankbordgroep

Elke afdeling heeft een eigen ouderklankbordgroep die drie keer per jaar bijeen komt. Daar worden praktische zaken over de organisatie en het onderwijs in de afdeling besproken.

Ouderraad

Thomas a Kempis heeft een actieve ouderraad. De raad bestaat uit ongeveer twintig ouders, die de belangen van ouders, verzorgers en indirect dus ook de belangen van de leerlingen behartigen. De ouderraad fungeert als klankbord voor de schoolleiding en praat mee op beleidsniveau. De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar met de schoolleiding. Heeft u vragen, suggesties of zorgen en wilt u dit voorleggen aan de ouderraad óf wilt u graag een vergadering bijwonen, dan kunt u ons mailen via ortak@arentheemcollege.nl.

Schoolkosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bijvoorbeeld voor een culturele activiteit, of andere zaken die te maken hebben met het profiel van de school. Ook de kosten voor bijeenkomsten met ouders en leerlingen, introductieactiviteiten, zorg en hulpverlening en examens en diplomeringsbijeenkomsten vallen hieronder. Wij vragen u hiervoor om een vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind.

Excursies en reizen

Wij informeren u tijdig over de kosten voor excursies en reizen in een schooljaar die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen. U kunt zelf bepalen of u uw kind hieraan laat deelnemen. Er worden excursies en reizen georganiseerd in verschillende prijsklassen, en wij bieden altijd een alternatief waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Besluit u om uw kind deel te laten nemen aan een excursie of reis? Dan moet u de bijdrage altijd ruim voor aanvang betalen. Als uw zoon of dochter om financiële redenen niet kan deelnemen aan een excursie, dan kunt u bij uw gemeente of Stichting Leergeld informeren naar inkomensondersteunende regelingen.

Kosten voor materialen

Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor excursies, vragen we u een bedrag voor zaken als gebruik atlassen, woordenboeken, software, gymshirt en een kluisje. Zaken die uw kind wel gebruikt, maar waarvoor we als school geen geld van de overheid ontvangen. Als uw kind gebruik maakt van deze faciliteiten, dan bent u verplicht deze overige schoolkosten te betalen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer € 100,-.

Een specificatie van de volledige schoolkosten per leerjaar vindt u hier: specificatie schoolkosten.

Betalen via de webwinkel

Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen aan de school zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting iDEALnet. Dat betekent dat u geen acceptgirokaarten ontvangt voor betalingen aan school. We vragen u daarom om al uw betalingen aan school te doen via de webwinkel iDEALnet.

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dat bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. Dit betreft in alle gevallen een aanvullende verzekering. De kosten voor dit pakket zijn opgenomen in de schoolkosten. Als u de schoolkosten niet betaalt, kunt u geen aanspraak maken op deze aanvullende verzekering. In geval van schade dient eerst de eigen verzekering van de betrokkene te worden aangeschreven. Als deze niet tot uitkering overgaat treedt de schoolverzekering (aanvullend) optreedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie. 

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over iets op onze school. Het is prettig als u hierover contact opneemt met de mentor, afdelingsleider of directeur. Samen kunt u dan een oplossing vinden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling beschikbaar.

 

5_Schooltijden en verzuim

De lessen op Thomas a Kempis duren 60 minuten. In de lessentabel ziet u hoeveel lessen er per vak of leergebied staan ingeroosterd. En op Intranet vindt u een overzicht van de belangrijke data voor dit schooljaar.

In klas 1 en 2 proberen we de lessen zoveel mogelijk om 15.00 uur te laten eindigen. Soms eindigen de lessen om 16.00 uur. Dan starten de lessen om 9.15 uur. In de onderbouw proberen we tussenuren te voorkomen. Leerlingen hebben zoveel mogelijk een aaneengesloten rooster.

Totale onderwijstijd

De overheid stelt terecht dat scholen de vastgestelde onderwijstijd moeten realiseren. Wij nemen meer onderwijstijd op in de planning dan de overheid ons voorschrijft. Zo zorgen we ervoor dat we lesuitval door bijvoorbeeld vergaderingen compenseren. Bij ziekte of calamiteiten is er vervanging. Soms zijn er in plaats van lessen andere leeractiviteiten.

Vakantierooster en vrije dagen

Het vakantierooster en de vrije dagen vindt u op www.arentheemcollege.nl.

 

Verlof

Buiten de vastgestelde vrije dagen kunnen leerlingen geen verlof krijgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Leerlingen moeten de school bezoeken als er volgens hun rooster onderwijs wordt gegeven en mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan bijzonder verlof worden verleend voor een of meer vrije dagen. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen via een aanvraagformulier bijzonder verlof.

Verzuim

Omdat we weten dat veelvuldige absentie en schoolverzuim makkelijk kunnen leiden tot slechte schoolprestaties en schooluitval hechten wij veel waarde aan heldere regels ten aanzien van presentie en op tijd komen. Deze staan beschreven in de verzuimafspraken.

Wanneer een leerling veelvuldig ongeoorloofd verzuim vertoont, vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, zijn wij verplicht een melding te doen bij leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen. Wanneer er zorgen zijn over ziekteverzuim van een leerling schakelen we de jeugdarts in. Hoe we verder omgaan met verzuim staat in ons verzuimbeleid

6_Veiligheid

Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis en op onze school veilig voelen. Dat betekent iets voor hoe we met elkaar omgaan.

Schoolveiligheidsplan

Hoe we de veiligheid op school organiseren, leest u in ons Schoolveiligheidsplan. In ieder geval zijn respect, veiligheid en vertrouwen zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgang. Ook in de manier waarop we de school georganiseerd hebben, richten we ons op veiligheid en een vertrouwd gevoel. Leraren kennen leerlingen. Leerlingen weten bij wie zij moeten zijn met hun vragen.Daarnaast hebben we regelmatig contact met de gebiedsagent. En er is op school een veiligheidsmedewerker. Deze betrekken wij bij alle zaken waar sprake is van een vermoeden van strafbare feiten en bij zaken waar leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen.

 

Pesten

Pesten tolereren we niet. Daarom gebruiken we een pestprotocol. Hierin staat duidelijk wat we doen bij pesten en hoe we het pesten zoveel mogelijk voorkomen. Op schoolniveau is de directeur onderbouw als anti­pestcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid.

Ook kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Het aanspreekpunt bij pesten is de afdelingsleider onderbouw. Daarnaast coördineert deze persoon het pestprotocol en behartigt hij of zij de belangen in het kader van pesten.

Vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen: mevrouw D. (Desiree) Meyer en de heer M. (Menno) Hulswit. Bij hen kunnen leerlingen terecht met een klacht over seksueel misbruik, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt en kan de leerling verwijzen naar hulpverlening in of buiten de school. Als een leerling melding maakt van seksueel misbruik, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit officieel te melden bij de centrale directie. De externe vertrouwenspersoon is Chiene Hulst.

Privacy en beeldmateriaal

Tijdens schoolactiviteiten worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om ‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties, excursies en projecten. Deze foto’s geven vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school en daarom willen wij ze graag gebruiken op de website en de sociale media. Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die we willen publiceren in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de Schoolkeuzegids Arnhem, brochures of andere publicaties.

De publicatie van deze beelden valt onder de nieuwe Europese privacywet. Daarvoor moeten wij van tevoren toestemming aan de ouders vragen of aan de leerling als hij of zij 16 jaar of ouder is. Wij versturen aan het begin van het schooljaar formulieren waarin ouders of leerlingen kunnen aangeven of zij hiervoor toestemming geven. Zonder schriftelijke toestemming mogen wij de beelden niet gebruiken. De toestemming kan op elk moment ook weer ingetrokken worden.

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

 

Ander beeldmateriaal dat wij verzamelen is: Foto-series die gemaakt zijn op bijvoorbeeld het gala, de Ardennenweek en de diploma-uitreiking; deze worden altijd afgeschermd op intranet geplaatst. Een bijzondere categorie zijn opnamen die in het kader van professionalisering van leraren worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de leraar en daarna vernietigd. Voor al deze soorten beeldmateriaal kunt u op het formulier aangeven of u toestemming geeft voor publicatie of het beschikbaar stellen hiervan.

ICT-gedragscode en protocol sociale media

Leerlingen kunnen op school internet en andere digitale media gebruiken. Om misbruik hiervan tegen te gaan, is een ICT-gedragscode en een protocol sociale media. Bij overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding. Hieronder vallen onder andere een waarschuwing, het maken van strafwerk, een interne schorsing, definitieve verwijdering van school en het vergoeden van de schade/kosten.

7_Praktisch

Informatiekaart

Praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken staat op de informatiekaart.

Kluisjes

Voor elke leerling is er een kluisje. De huur van dit kluisje is € 10,- per jaar. Nieuwe leerlingen betalen eenmalig € 15,- voor een nieuw slot met twee sleutels. Dit slot blijft gedurende de hele schoolloopbaan eigendom van de leerling. Verliest een leerling beide sleutels, dan moet een nieuw slot worden geplaatst. Hieraan zijn opnieuw kosten verbonden. Bij het vermoeden van diefstal of andere verdachte zaken mag de schoolleiding in aanwezigheid van een getuige de kluisjes openen.

Aula en buffet

In de aula is een buffet dat vanaf 08.00 uur open is. Hier kunnen leerlingen terecht voor een gezonde lunch of snack. Wij werken structureel aan een gezonde schoolkantine (meer informatie staat in ons voedingsbeleid). Geregeld wordt de aula omgebouwd tot een theaterzaal met 350 stoelen. 

Mediatheekruimtes

De mediatheek op laag 1 is een studie- en werkruimte waar leerlingen terechtkunnen na inlevering van hun schoolpas. De mediatheek is ook een bibliotheek. De uitleen van boeken is gratis. Wel worden kosten in rekening gebracht als boeken beschadigd worden ingeleverd, of als dit te laat gebeurt. De mediatheek is elke schooldag van 9.00 tot 16.00 uur open.

Het Labyrint

In een van de bovenste torens is een kleine meditatieruimte ingericht. Wie rust zoekt of verdriet en vreugde meemaakt, kan daarvan gebruik maken.

Fietsenstalling

De fietsenstalling is voorzien van beugels. Als een leerling zijn fiets in de beugel ophangt en een kettingslot door het gat in de beugel haalt, is diefstal bijna onmogelijk. Er is cameratoezicht. Parkeren van fiets of brommer is voor eigen risico. Bij schade of diefstal is de school niet aansprakelijk.

Rookvrije school

Thomas a Kempis is een rookvrije school. Roken is dus verboden op of nabij het schoolterrein. Ook medewerkers mogen niet in het zicht van de school roken. Maar ook ouders vragen wij dringend om niet op het schoolterrein te roken.

Medisch handelen en medicijnverstrekking

Schoolpersoneel krijgt regelmatig te maken met leerlingen die aangeven klachten te
hebben over hun gezondheid. Een personeelslid van de school is niet deskundig om
een diagnose te stellen en een eventuele actie blijft dan ook bij het - op verzoek -
verstrekken van bijvoorbeeld paracetamol. Een enkele keer verzoeken ouders om
door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling
te verrichten.

Aangezien het schoolpersoneel zich dan begeeft op een terrein waarvoor zij niet
gekwalificeerd is en niet over de vereiste bekwaamheid beschikt, kan de school
deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Ouders en hun kinderen zijn altijd zelf
verantwoordelijk voor het (tijdig) toedienen van medicatie.
Dit neemt uiteraard niet weg dat personeelsleden handelend optreden in
noodsituaties. Daarvoor zijn op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig en is een
aantal EHBO'ers opgeleid.

8_Contact

Telefonisch contact 

Wilt u telefonisch contact met een van onze docenten of andere medewerkers? Belt u dan met de school op (026) 445 24 47. Als het kan, verbinden we u meteen door. Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Arentheem College Thomas a Kempis 

Thomas a Kempislaan 25
6822 LR Arnhem
T (026) 445 24 47
thomasakempis@arentheemcollege.nl

Directie 
De heer E.J. (Eelco) van der Kruk, directeur 
e.vanderkruk@arentheemcollege.nl

Mevrouw drs. Y.T.M. (Yvonne) Balk, directeur
y.balk@arentheemcollege.nl

 

 

Afdelingsleiders
Mevrouw S.A. Bannink, afdelingsleider havo onderbouw 
s.bannink@arentheemcollege.nl

Mevrouw S.J. (Sarah) Middendorp, afdelingsleider atheneum onderbouw  
s.middendorp@arentheemcollege.nl

De heer B.F.E. (Bert) Buurman, afdelingsleider atheneum en gymnasium+ bovenbouw 
b.buurman@arentheemcollege.nl

Mevrouw M.C. (Manon) Grisel, afdelingsleider havo bovenbouw  
m.grisel@arentheemcollege.nl

Vacature, afdelingsleider gymnasium+ onderbouw  

Decaan
Decaan havo – de heer J. (Jan) Hoekzema, j.hoekzema@arentheemcollege.nl
Decaan vwo – mevrouw drs. A.G. (Alice) Strieks, a.strieks@arentheemcollege.nl

Vertrouwenspersoon
Mevrouw D.M. (Desiree) Meijer, d.meijer@arentheemcollege.nl
De heer M. (Menno) Hulswit, m.hulswit@arentheemcollege.nl

Ouderraad
Mevrouw A. (Anouk) Straus-Pickard (secretaris)
ortak@arentheemcollege.nl

Leerlingenraad
Anne Sliphorst
leerlingenraadTAK@arentheemcollege.nl

Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
Postbus 78, 6710 BB Ede

Arentheem College centrale directie en administratie 
Kramersgildeplein 3 (bezoekadres) 
Postbus 2019 
6802 CA Arnhem 
(026) 443 21 13 
info@arentheemcollege.nl 
www.arentheemcollege.nl

Algemeen directeur 
De heer L.J. (Leenderd) van der Deijl

Arentheem College Titus Brandsma
Reigerstraat 25
6883 ER Velp
T (026) 363 38 36

Arentheem College Leerpark Presikhaaf
IJssellaan 89
6826 DW Arnhem
T (026) 362 91 52

Inspectie van het Onderwijs
T 1400
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T (0900) 1112 3 111

Medezeggenschapsraad Arentheem College
T.a.v. de secretaris
Postbus 2019
6802 CA Arnhem
T (026) 443 21 13

Personeelsvertegenwoordiger vanuit Thomas a Kempis
De heer R.W.M. (Robert) Veens
De heer D.B.J.H.N. (David) Goldsmid

Oudervertegenwoordiger vanuit Thomas a Kempis
Mevrouw M. (Mieke) Zemmelink

Leerlingvertegenwoordiger vanuit Thomas a Kempis
Sarah de Jonge