Van harte welkom op Praktijkschool Arentheem!

De Praktijkschool is een school met ambities. We bieden uitdagend en activerend onderwijs. En we begeleiden alle leerlingen naar werk of het realiseren van een (gesubsidieerde) arbeidsovereenkomst. Elke leerling geeft zelf vorm aan zijn eigen leerroute. Wij ondersteunen hen daarbij. En leren hen om verantwoordelijkheid te nemen. Samen met u en uw zoon of dochter bespreken we de ambities en mogelijkheden van uw zoon of dochter. Daar stemmen we ons onderwijs op af.

Leerlingen leren door te doen en raken gestimuleerd en gemotiveerd door het uitvoeren van concrete beroepsopdrachten. 

Deze schoolgids is alleen digitaal beschikbaar. Als u de schoolgids toch op papier wilt lezen, kunt u de schoolgids als een PDF-bestand printen. We hebben de schoolgids helemaal herzien en werken zoveel mogelijk met verwijzingen naar documenten die u ook op onze website vindt. Daardoor leest u altijd de meest actuele documenten en bent u helemaal goed op de hoogte.

Naast deze gids ontvangt u wel een papieren informatiekaart. Hierop vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Deze informatiekaart ontvangt u aan het begin van het schooljaar. We kunnen iedereen die bij onze school betrokken is, zo op een goede manier van de juiste informatie voorzien. Zo kunt u - als het goed is - antwoord vinden op al uw vragen over onze school.

Ik wens iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!

Mevrouw G. Kersten, Directie Leerpark Presikhaaf.

Inhoud

1_Onze school 5

2_Ons onderwijs 8

3_Begeleiding 13

4_Ouders en school 17

5_Schooltijden en verzuim 24

6_Veiligheid 26

7_Praktisch 29

8_Contact 32

1_Onze school

Leren gaat niet bij alle leerlingen vanzelf. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Praktijkschool Arentheem is er voor leerlingen die liever leren door te doen en een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich voor te bereiden op een plaats in de maatschappij.

Kleinschalig

Op Praktijkschool Arentheem krijgen leerlingen onderwijs en begeleiding van een betrokken, enthousiast team. Dit doen we in een kleinschalige omgeving. Praktijkschool Arentheem is onderdeel van Leerpark Presikhaaf, school voor Praktijkonderwijs, vmbo en mbo. We hebben er een eigen ingang en een eigen afdeling.

Toekomstgericht

Het praktijkonderwijs heeft als doel leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op werk of een vervolgopleiding op het vmbo of mbo. We willen talent herkennen. Daarom letten we in het eerste jaar goed op leerlingen die geschikt zijn om (gedeeltelijk) in het vmbo onderwijs te volgen. Tijdens de hele schoolloopbaan blijven we voor elke leerling kijken of de gang naar het vmbo mogelijk is.

Leerpark Presikhaaf lijkt heel erg op de plek waar leerlingen straks gaan werken. We hebben bijvoorbeeld een garage en een winkel. Ook mensen uit de buurt kennen en gebruiken onze school. Zo komen ze als echte gasten eten in ons restaurant. Onze docenten weten niet alleen hoe ze les moeten geven, ze hebben ook ervaring in het bedrijfsleven. Het voordeel voor de leerlingen? Ze leren echt een vak.

Het Arentheem College

Praktijkschool Arentheem is onderdeel van Leerpark Presikhaaf, één van de drie scholen die samen het Arentheem College vormen. Het Arentheem College bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op werk. En op hun wereldburgerschap. Dat doen we met goed, eigentijds onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis.

De lat ligt hoog op het Arentheem College. Het onderwijs op onze scholen is al van hoog niveau en de komende jaren gaan we nog een stap verder. Daarbij is het leren van onze leerlingen ons uitgangspunt. Ons doel is dat zij eigenaar worden van hun leerproces. Dat ze zelf hun persoonlijke studiedoelen bepalen. En op basis daarvan bewust verdiepende of verbredende programma's kiezen. Wij coachen hen daarbij, zodat ze realiseren wat ze zich hebben voorgenomen - en meer dan dat. In ons Schoolplan leest u meer over onze ambities, hoe we die waar willen maken en wat de concrete resultaten zijn.

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in en om Arnhem neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband swv2506. We overleggen en stemmen activiteiten op elkaar af. Zo willen we het voor iedere leerling mogelijk maken om een diploma te halen dat past bij zijn niveau en mogelijkheden.


Leerlingenstatuut en leerlingenraad

Leerpark Presikhaaf heeft een leerlingenraad. Deze komt regelmatig bij elkaar om met de directie te praten over praktische zaken op school. De leerlingenraad is bereikbaar via de afdelingsleider.

Ook is er een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin staan alle rechten, plichten en afspraken die voor onze leerlingen op school gelden.

Vieringen

Op de scholen van het Arentheem College wordt vanuit onze (interconfessionele) identiteit aandacht besteed aan religieuze feesten, zoals Kerst en Pasen. We verwachten van al onze leerlingen dat zij deelnemen aan vieringen en andere activiteiten die rondom deze feesten worden georganiseerd.

2_Ons onderwijs

Op Praktijkschool Arentheem werken we doelgericht. We maken met en voor alle leerlingen een individueel ontwikkelingsplan. Daarin houden we rekening met de interesses, passies, mogelijkheden en behoeften van leerlingen.

Leren door te doen

Leren door te doen is voor onze leerlingen belangrijk. Ons onderwijs is dan ook gericht op het aanleren van arbeidsvaardigheden. Deze vaardigheden leer je niet uit boeken, je leert ze door ze te oefenen en in de praktijk uit te voeren. Meer dan de helft van onze schoolactiviteiten is daarom praktisch en doe-gericht.

Portfolio (Presentis)Leerlingen houden hun vaardigheden tijdens hun hele schoolloopbaan bij in een digitaal portfolio (persoonlijk leerplan). Daarin noteren ze aan welke vaardigheden ze gaan werken en welke vaardigheden ze beheersen. De docenten voegen de bewijzen hiervan toe. Bijvoorbeeld behaalde certificaten.

De lessentabel vindt u hier: lessentabel.

Leerjaar 1, 2 en 3

In het begin van het eerste jaar is er een kennismakingskamp. Dit kamp is leerzaam, ontspannend en goed voor de sociale vaardigheden van de leerlingen. In het eerste en tweede leerjaar nemen taal en rekenen een belangrijke plaats in. Leerlingen werken hieraan op hun eigen niveau. Voor creatief denken en de motorische ontwikkeling bieden we Art en Textiele werkvormen en Sport en Bewegen. Bovendien besteden we aandacht aan vrijetijdsbesteding en het aanleren van sociale vaardigheden. Leerlingen onderzoeken ook de buitenschoolse omgeving. Dit doen ze via opdrachten en projecten en altijd onder begeleiding van onze docenten.

Stage

Het eerste jaar lopen de leerlingen stage, in en rond de school. Bijvoorbeeld door op te ruimen of koffie of thee te serveren. In het tweede jaar volgen ze een oriëntatiestage in een bedrijf van hun keuze, zodat ze leren ontdekken waar hun interesses liggen. In leerjaar 3 hebben de leerlingen een groepsstage. Ook volgen ze kennismakingslessen in de sectoren die aangeboden worden in leerjaar 4 en 5. In het derde leerjaar beginnen leerlingen aan een groepsstage. Dit is een begeleide werksituatie in of buiten de school. Ze oefenen er allerlei algemene arbeidsvaardigheden die nodig zijn om de buitenschoolse stage goed te kunnen uitvoeren.

Leerjaar 4 en 5

Het onderwijs in leerjaar 4 en 5 is vooral gericht op het doorstromen naar de arbeidsmarkt. Leerlingen lopen in het vierde leerjaar extern stage, te beginnen met een dag per week, met een uitbreiding naar drie tot vier dagen in het vijfde leerjaar. De school stemt het onderwijsprogramma zo goed mogelijk af op de leerling.

Sectoren en certificaten

We bieden onderwijs in zes sectoren:

 • Groen
 • Techniek
 • Schoonmaak in de groothuishouding en woonhulp
 • Logistiek en dienstverlening
 • Horeca
 • Detailhandel

  Leerlingen kunnen branchegerichte cursussen volgen in deze sectoren. Bijvoorbeeld rijden op de vorkheftruck en de veiligheidscursus BVO. Ze ontvangen dan ook een certificaat dat erkend wordt door het bedrijfsleven. We sluiten zoveel mogelijk aan op de individuele leervragen van de leerlingen. Hiervoor maken we gebruik van de expertise van de docenten van het vmbo en mbo, bijvoorbeeld voor autotechniek of lassen.
 • Assessments

  Leerlingen kunnen deelnemen aan een arbeidskundig onderzoek. Dit heet een assessment. Deze assessments geven een goed beeld van de arbeidsmogelijkheden van de leerlingen en maken duidelijk waar eventuele ontwikkelpunten liggen.

  Do it! Talentenprogramma

  Leerlingen kiezen bij ons op school één middag in de week zelf waar ze aan willen werken in ons DO IT! Talentenprogramma. De leerlingen zijn praktisch bezig, ontdekken waar ze goed in zijn en leren een heleboel vaardigheden. Bijvoorbeeld samenwerken, presenteren en organiseren. Er is keuze uit programma's op het gebied van Sport & Health, ICT & Marketing, Beauty & Lifestyle, Art Unlimited of Science & Nature.

  Na schooltijd: Free to do!

  Op het Leerpark zijn we er ook na de lessen voor onze leerlingen. Ze kunnen dan meedoen aan allerlei activiteiten, zoals tuinieren, sport, fitness, dans en Leerpark Bakt.

  Presentis

  Presentis is een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierin kunnen u en uw zoon of dochter de resultaten op alle gebieden volgen. Bijvoorbeeld de cijfers voor taal- en rekentoetsen en hoe het gaat met projecten.

  Doelen en resultaten

  Ons beleid en de jaardoelen en staan in het Schoolplan. In ons jaarverslag geven we een beeld van de resultaten die we geboekt hebben. We maken onze resultaten en schoolprestaties inzichtelijk via scholenopdekaart.nl. Via scholenopdekaart Leerpark komt u direct bij de resultaten van Leerpark Presikhaaf uit.

  3_Begeleiding

  We willen onze leerlingen goed kennen. En leerlingen moeten weten bij wie zij terecht kunnen. Daarom werken we in teams van leraren en onderwijsondersteuners. Ieder team heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider. De directeur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.

  Begeleiding in de klas

  De begeleiding begint in de les, bij de vakleraar. Verder heeft elke klas een mentor: een leraar met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor ouders. De afdelingsleider is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken. De mentor is de leraar die in de onderbouw veel uren aan de klas les geeft. 

  Begeleiding bij studieproblemen

  Als een leerling studieproblemen heeft, kan hij hulp krijgen voor leren leren of plannen en organiseren. Hij kan daarvoor naar zijn mentor gaan. 

  Trainingen

  We bieden verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie. Leerlingen kunnen bij ons ook een kanjertraining volgen, waarmee hun sociale vaardigheden worden vergroot.

  Nazorg

  Een begeleider van het praktijkonderwijs kan leerlingen ook nog begeleiden als ze al van school af zijn. Dit doen we het eerste jaar na het vertrek van de leerling. Leerlingen kunnen dan met allerlei vragen en problemen terecht op school. Daarnaast helpen we hen bij sollicitaties en bij het zoeken naar een passende werkplek.


  Extra zorg en begeleiding

  Soms hebben leerlingen behoefte aan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog. Ook kan een leerling ondersteuning krijgen op het gebied van dyslexie. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via de mentor. Deze schakelt de ondersteuningscoördinator in. De ondersteuningscoördinator coördineert de zorg voor leerlingen met problemen.

  Scala

  Op school werken mensen van Scala, dit zijn schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders. Scala geeft begeleiding en ondersteuning bij problemen waar de mentor alleen niet uit komt. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook problemen op sociaal-emotioneel gebied. Bovendien doet Scala onderzoek als daar behoefte aan is. Zo test ze sommige leerlingen op dyslexie en geeft ze dyslexieverklaringen af.

  Zorgadviesteam

  Het zorgadviesteam (ZAT) bespreekt leerlingen die in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject. In het ZAT zitten de orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de directeur. Deze groep mensen wordt aangevuld met externe deskundigen vanuit de jeugdhulpverlening (zoals Pactum, Rijnside en Jeugdbescherming Gelderland), de leerplichtambtenaar, de gebiedsagent en de jeugdverpleegkundige. We stellen u vooraf op de hoogte als we uw zoon of dochter bespreken in het ZAT.

  Schoolondersteuningsprofiel

  Volgende de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen heeft Leerpark Presikhaaf een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dat profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school kan bieden. De mr heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.

  Binnen het Arentheem College hebben we afspraken gemaakt over de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een beperking. We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouders en leerlingen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We handelen naar de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van voorzieningen en begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

  4_Ouders en school

  We vinden het belangrijk dat we goed en regelmatig contact met u hebben. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. En samen kunnen we de beste resultaten halen. Daarom nemen we bijvoorbeeld contact met u op zodra het gedrag of de motivatie van uw kind daartoe aanleiding geeft. En hopen we dat u bij problemen zelf contact opneemt met de school.

  Digitaal contact

  Eens in de zes weken ontvangt u een digitale nieuwsbrief. Via Magister of via de Magister app kunt u op elk gewenst moment de cijfers en absentie van uw kind inzien. Via Twitter en Facebook kunt u volgen waar de school zich mee bezighoudt.

  Portfolio

  Twee keer per jaar presenteert de leerling het portfolio aan u. Dit gebeurt op school. Na de presentatie ontvangt u van ons ook een rapport waar de voortgang van uw zoon of dochter staat. 

  Informatieavonden 

  In het eerste leerjaar houden we een kennismakingsavond voor ouders. In de jaren erna geven we samen met de gemeente ook voorlichting over stage en toeleiding naar werk. Het is erg belangrijk dat u daarbij aanwezig bent.

  Ouderraad 

  De ouderraad komt regelmatig bijeen om te praten over onderwerpen als schoolbeleid, feesten en kampen. De ouderraad heeft een adviserende rol, en wij nemen het advies van de raad serieus. Daarom schuift de directie aan bij de vergaderingen. Wilt u zitting nemen in de raad? Of heeft u vragen? Mail dan naar leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl.

  Enquêtes

  We vinden uw mening belangrijk. Daarom houden we eens per twee jaar een onderzoek onder de ouders. We vragen u dan bijvoorbeeld hoe tevreden u bent en hoe u denkt over de veiligheid op onze school. Het is nodig dat u deze enquêtes invult. Zo kunnen we ook echt verbeteren.

  Bezoek op afspraak 

  Wilt u de school bezoeken? Maak dan van tevoren een afspraak. De eerste contactpersoon daarvoor is de mentor of de groepsleerkracht. De mentoren en leraren kunnen geen afspraak maken onder lestijd. De receptie regelt de afspraken altijd. Meldt u zich daarom altijd eerst bij de receptie. Die is bereikbaar via de parkeerplaats (achteraan). De receptiemedewerker zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald voor uw afspraak.

  Schoolkosten

  Ouderbijdrage

  De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bijvoorbeeld voor een culturele activiteit, of andere zaken die te maken hebben met het profiel van de school. Ook de kosten voor bijeenkomsten met ouders en leerlingen, introductieactiviteiten, zorg en hulpverlening en examens en diplomeringsbijeenkomsten vallen hieronder. Wij vragen u hiervoor om een vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind.

  Excursies en reizen

  Wij informeren u tijdig over de kosten voor excursies en reizen in een schooljaar die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen. U kunt zelf bepalen of u uw kind hieraan laat deelnemen. Er worden excursies en reizen georganiseerd in verschillende prijsklassen, en wij bieden altijd een alternatief waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Besluit u om uw kind deel te laten nemen aan een excursie of reis? Dan moet u de bijdrage altijd ruim voor aanvang betalen. Als uw zoon of dochter om financiële redenen niet kan deelnemen aan een excursie, dan kunt u bij uw gemeente of Stichting Leergeld informeren naar inkomensondersteunende regelingen.

  Kosten voor materialen

  Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor excursies, vragen we u een bedrag voor zaken als gebruik atlassen, woordenboeken, software, gymshirt en een kluisje. Zaken die uw kind wel gebruikt, maar waarvoor we als school geen geld van de overheid ontvangen. Als uw kind gebruik maakt van deze faciliteiten, dan bent u verplicht deze overige schoolkosten te betalen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer € 100,-. Een specificatie van de volledige ouderbijdrage per leerjaar vindt u hier: specificatie ouderbijdrage.

  Betalen via acceptgiro

  U ontvangt voor uw betalingen aan school een acceptgirokaart. 

  Verzekeringen

  De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dat bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. De kosten voor dit pakket zijn opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, kunt u geen aanspraak maken op deze aanvullende verzekering.

  Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook overlijden als gevolg van een ongeval geeft recht op een uitkering. De geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Dat betekent dat het in alle gevallen om een aanvullende verzekering gaat.

  Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij willen wel de aandacht vestigen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn voor misverstanden.

  De school heeft een aanvullende doorlopende reisverzekering afgesloten via het bevoegd gezag. Dat betekent dat eerst de eigen verzekeringen van betrokkenen worden aangeschreven. Als deze niet tot uitkering overgaan, treedt de schoolverzekering (aanvullend) op. De verzekering keert bedragen uit van € 1.135,– tot maximaal € 4.538,–. Dit bedrag is afhankelijk van de aard en de omvang van de schade.

  Deze aanvullende doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die door de school worden georganiseerd. Zij begint op het moment dat een verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage de vaste woning of het feitelijk adres van de verzekerde heeft verlaten en eindigt zodra de verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage rechtstreeks daarin terugkeert. Het ingevulde schadeformulier moet zo spoedig mogelijk, inclusief de noodzakelijke bescheiden, worden opgestuurd naar onze administratie. Die zorgt voor verzending.

  Klachten

  Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over iets op onze school. Het is prettig als u hierover contact opneemt met de mentor, afdelingsleider of directeur. Samen kunt u dan een oplossing vinden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling beschikbaar.

  5_Schooltijden en verzuim

  De lessen op Leerpark Presikhaaf duren 50 minuten. In de lessentabel ziet u hoeveel lessen er per vak of leergebied staan ingeroosterd.

  Totale onderwijstijd

  De overheid stelt terecht dat scholen de vastgestelde onderwijstijd moeten realiseren. Wij nemen meer onderwijstijd op in de planning dan de overheid ons voorschrijft. Zo zorgen we ervoor dat we lesuitval door bijvoorbeeld vergaderingen compenseren. Bij ziekte of calamiteiten is er vervanging. Soms zijn er in plaats van lessen andere leeractiviteiten.

   

  Vakantierooster en vrije dagen

  Het vakantierooster en de vrije dagen vindt u op www.arentheemcollege.nl. 

  Verlof

  Buiten de vastgestelde vrije dagen kunnen leerlingen geen verlof krijgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Leerlingen moeten de school bezoeken als er volgens hun rooster onderwijs wordt gegeven en mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. U bent hiervoor verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan bijzonder verlof worden verleend voor een of meer vrije dagen. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen via een aanvraagformulier bijzonder verlof.

  Verzuim

  Het komt voor dat leerlingen niet aanwezig zijn. Hoe we hiermee omgaan staat in ons verzuimbeleid. De strekking daarvan is dat wij ongeoorloofd verzuim melden bij de leerplichtambtenaar.

  6_Veiligheid

  Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis en op onze school veilig voelen. Dat betekent iets voor hoe we met elkaar omgaan.

  Schoolveiligheidsplan

  Hoe we de veiligheid op school organiseren, leest u in ons Schoolveiligheidsplan. In ieder geval zijn respect, veiligheid en vertrouwen zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgang. Ook in de manier waarop we de school georganiseerd hebben, richten we ons op veiligheid en een vertrouwd gevoel. Zo werken we in herkenbare kleine eenheden: als één team. Leraren kennen leerlingen. Leerlingen weten bij wie zij moeten zijn met hun vragen.Daarnaast hebben we regelmatig contact met de gebiedsagent. Aan het begin van het schooljaar stellen we de gebiedsagent aan de leerlingen voor.

  En er is op school een veiligheidsmedewerker. Deze betrekken wij bij alle zaken waar sprake is van een vermoeden van strafbare feiten en bij zaken waar leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen.

  Pesten

  Pesten tolereren we niet. Daarom gebruiken we een pestprotocol. Hierin staat duidelijk wat we doen bij pesten en hoe we het pesten zoveel mogelijk voorkomen. Op schoolniveau is de directeur als anti­pestcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid.

  Ook kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op een contactpersoon ongewenst gedrag. Het aanspreekpunt bij pesten is de afdelingsleider. Daarnaast coördineert deze persoon het pestprotocol en behartigt hij of zij de belangen in het kader van pesten.

  Vertrouwenspersoon

  Er zijn twee vertrouwenspersonen: dhr. B. Koekoek en mevr. E. Ruttenberg. Bij hen kunnen leerlingen terecht met een klacht over seksueel misbruik, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt en kan de leerling verwijzen naar hulpverlening in of buiten de school. Als een leerling melding maakt van seksueel misbruik, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit officieel te melden bij de centrale directie. De externe vertrouwenspersoon is Chiene Hulst.

  Privacy en beeldmateriaal

  Tijdens schoolactiviteiten worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om ‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties, excursies en projecten. 

  Deze foto’s geven vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school en daarom willen wij ze graag gebruiken op de website en de sociale media. Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die we willen publiceren in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de Schoolkeuzegids Arnhem, brochures of andere publicaties.

  De publicatie van deze beelden valt onder de nieuwe Europese privacywet. Daarvoor moeten wij van tevoren toestemming aan de ouders vragen of aan de leerling als hij of zij 16 jaar of ouder is. Wij versturen aan het begin van het schooljaar formulieren waarin ouders of leerlingen kunnen aangeven of zij hiervoor toestemming geven. Zonder schriftelijke toestemming mogen wij de beelden niet gebruiken. De toestemming kan op elk moment ook weer ingetrokken worden.

  Ander beeldmateriaal dat wij verzamelen is: Foto-series die gemaakt zijn op bijv. de diploma-uitreiking; deze worden altijd afgeschermd geplaatst. Een bijzondere categorie zijn opnamen die in het kader van professionalisering van leraren worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de leraar en daarna vernietigd. Voor al deze soorten beeldmateriaal kunt u op het formulier aangeven of u toestemming geeft voor publicatie of het beschikbaar stellen hiervan.

  Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

  7_Praktisch

  Informatiekaart

  Praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken staat op de informatiekaart.

  Fietsenstalling

  De fietsenstalling is voorzien van fietsenrekken en hier is cameratoezicht. Parkeren van fiets of brommer is voor eigen risico. Bij schade of diefstal is de school niet aansprakelijk.

  Kluisjes

  Aan het begin van het jaar krijgt iedere leerling een kluisje. De kosten daarvoor brengen we jaarlijks in rekening. De kluisjes zijn voorzien van cijfersloten die elk jaar gewijzigd worden. Het is heel belangrijk dat leerlingen hun cijfercombinatie geheimhouden. De school is niet aansprakelijk als er iets uit het kluisje is verdwenen. Jaarlijks kunnen kluisjes preventief gecontroleerd worden. Bij het vermoeden van diefstal en andere overtredingen mag de schoolleiding de kluisjes openen. 

  Kapstokken

  Leerlingen kunnen ook gebruikmaken van de haken. Het is volledig voor eigen risico om jassen of persoonlijke voorwerpen aan de beschikbare haken op te hangen. Slim dus om geen dure dingen mee naar school te nemen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen.

  Rookvrije school

  Leerpark Presikhaaf is een rookvrije school. Roken is dus verboden op het schoolterrein. Leerlingen van de onderbouw mogen het schoolterrein niet verlaten en daarbuiten dus ook niet roken. Leerlingen uit de bovenbouw en het MBO mogen uit het zicht van de school roken. Ook medewerkers mogen niet in het zicht van de school roken. Maar ook ouders vragen wij dringend om niet op het schoolterrein of voor de ingang van de school te roken.

  Aula

  In de aula kunnen leerlingen eten en drinken uit de automaten kopen. In de pauzes is het winkeltje geopend voor de verkoop van melkproducten en een vers gemaakt gezond broodje.

  Gevonden voorwerpen

  Gevonden voorwerpen kunnen leerlingen inleveren bij de conciërge. Zijn leerlingen iets kwijt, dan kunnen ze daar terecht.

  Medisch handelen en medicijnverstrekking

  Schoolpersoneel krijgt regelmatig te maken met leerlingen die aangeven klachten te hebben over hun gezondheid. Een personeelslid van de school is niet deskundig om een diagnose te stellen en een eventuele actie blijft dan ook bij het - op verzoek- verstrekken van bijvoorbeeld paracetamol. Een enkele keer verzoeken ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling te verrichten.

  Aangezien het schoolpersoneel zich dan begeeft op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is en niet over de vereiste bekwaamheid beschikt, kan de school deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Ouders en kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) toedienen van medicatie. Dit neemt uiteraard niet weg dat personeelsleden handelend optreden in noodsituaties. Daarvoor zijn op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig en is een aantal EHBO'ers opgeleid.

  8_Contact

  Wilt u telefonisch contact met een van onze leraren of andere medewerkers? Onze school is bereikbaar op (026) 362 91 52. Als het mogelijk is, verbinden wij u meteen door. Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

  Arentheem College Leerpark Presikhaaf 

  IJssellaan 89 
  6826 DM Arnhem 
  T (026) 362 91 52 
  leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl
  Twitter: @LPPresikhaaf 
  www.facebook.com/Leerparkpresikhaaf

  Directeur 

  Mevrouw G.G.L. (Geke) Kersten

  Arentheem College Thomas a Kempis

  Thomas a Kempislaan 25
  6822 LR Arnhem
  T (026) 445 24 47

  Arentheem College Titus Brandsma

  Reigerstraat 25
  6883 ER Velp
  T (026) 363 38 36

  Inspectie van het Onderwijs 
  T 1400 
  info@owinsp.nl
  www.onderwijsinspectie.nl

  Meldpunt vertrouwensinspecteurs
  T (0900) 1112 3 111

  Medezeggenschapsraad Arentheem College 
  T.a.v. de secretaris 
  Postbus 2019 
  6802 CA Arnhem 
  T (026) 443 21 13

  Ouderraad 

  De heer Van der Stam, mevrouw de Kruif, mevrouw Ratering.

  Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
  Postbus 78, 6710 BB Ede

  Arentheem College centrale directie en administratie 

  Kramersgildeplein 3 (bezoekadres) 
  Postbus 2019 
  6802 CA Arnhem 
  T (026) 443 21 13 
  info@arentheemcollege.nl
  www.arentheemcollege.nl

  Algemeen directeur 
  Dhr. L. (Leenderd) van der Deijl

  afdelingsleiders
  De heer J. van Steinvoorn, afdelingsleider praktijkschool 
  Mevrouw E.T.T.M. Puts, afdelingsleider vmbo 
  De heer J.E.M. Menting, afdelingsleider mbo 

  vertrouwenspersonen
  Mevrouw. E. Ruttenberg, E.Ruttenberg@arentheemcollege.nl

  veiligheidscoördinator
  De heer R. Huisman, R.Huisman@arentheemcollege.nl

  ondersteuningscoördinatoren
  Mevrouw A.J.M. Beers, A.Beers@arentheemcollege.nl
  Mevrouw S. de Krijger, S.dekrijger@arentheemcollege.nl

  Personeelsvertegenwoordiger vanuit Leerpark Presikhaaf
  De heer J.F.M. (Joost) van Casteren 
  Mevrouw S.J.M. (Sanne) de Krijger

  Oudervertegenwoordiger vanuit Leerpark Presikhaaf
  Mevrouw E. (Esther) Ratering

  Leerlingvertegenwoordiger vanuit Leerpark Presikhaaf
  Mershad Gadidi