Van harte welkom op Leerpark Presikhaaf!

Leerpark Presikhaaf is dé school voor modern beroepsonderwijs. Levensecht leren en werken naar onderwijsbehoefte vormen hiervan de basis. In deze schoolgids leest u hoe wij dit onderwijs hebben georganiseerd.

Ons motto is: ‘Op het LEERpark DOE je meer!'. Wij dagen uit om prestaties te leveren en resultaat te behalen. Samen slaan wij de weg in naar de toekomst.

Het komende jaar sluiten we aan bij de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo en de herziening van de mbo-kwalificatiestructuur. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met flexibel onderwijs op maat, waarbij leerlingen examen kunnen doen op een hoger niveau. Ook werken we verder aan een samenhangend en doorlopend programma voor loopbaanoriëntatie (LOB). 

Deze schoolgids is alleen digitaal beschikbaar. Als u de schoolgids toch op papier wilt lezen, kunt u de schoolgids als een PDF-bestand printen. We hebben de schoolgids helemaal herzien en werken zoveel mogelijk met verwijzingen naar documenten die u ook op onze website vindt. Daardoor leest u altijd de meest actuele documenten en bent u helemaal goed op de hoogte. Naast deze gids ontvangt u wel een papieren informatiekaart. Hierop vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Deze informatiekaart ontvangt u aan het begin van het schooljaar. We kunnen iedereen die bij onze school betrokken is, zo op een goede manier van de juiste informatie voorzien. Zo kunt u - als het goed is - antwoord vinden op al uw vragen over onze school.

Ik wens iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!

Mevrouw G. Kersten, Directie Leerpark Presikhaaf.

Inhoud

1_Onze school 5

2_Ons onderwijs 8

3_Begeleiding 13

4_Ouders en school 18

5_Schooltijden en verzuim 25

6_Veiligheid 27

7_Praktisch 30

8_Contact 33

1_Onze school

Leerpark Presikhaaf is dé school voor modern beroepsonderwijs. Levensecht leren en werken naar onderwijsbehoefte vormen de basis van ons onderwijs. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor praktijkonderwijs, vmbo en mbo. We hebben ongeveer 300 leerlingen en 48 personeelsleden.

Veel mogelijkheden

Een grote school lijkt misschien wat ingewikkeld en onoverzichtelijk, maar Leerpark Presikhaaf is dat niet. Elke opleiding heeft een eigen ingang en een eigen gebied, gemakkelijk te herkennen aan een eigen kleur. Leerlingen verdwalen dus niet. We stemmen onze opleidingen goed op elkaar af, zodat leerlingen kunnen wisselen van opleiding binnen de school. Daardoor worden hun slagingskansen nog groter.

Toekomstgericht

Onze school is een toekomstgerichte school. Leerpark Presikhaaf lijkt heel erg op de plek waar leerlingen straks gaan werken. We hebben bijvoorbeeld een garage en een winkel. Ook mensen uit de buurt kennen en gebruiken onze school. Zo komen ze als echte gasten eten in ons restaurant. En mensen brengen hun auto bij ons in de garage. Onze docenten weten niet alleen hoe ze les moeten geven, ze hebben ook ervaring in het bedrijfsleven. Het voordeel voor de leerlingen? Ze leren echt een vak.

Theorie en praktijk

We leren onze leerlingen om zelfstandig te werken, samen te werken en een goede prestatie te leveren. De leerlingen krijgen een combinatie van theoretische en praktische vakken. Ook leren ze hoe je een presentatie moet houden. Of ze gaan aan de slag op een echte bouwplaats in Arnhem of in een verzorgingshuis.

Het Arentheem College

Leerpark Presikhaaf is één van de drie scholen die samen het Arentheem College vormen. Het Arentheem College bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op werk. En op hun wereldburgerschap. Dat doen we met goed, eigentijds onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis.

De lat ligt hoog op het Arentheem College. Het onderwijs op onze scholen is al van hoog niveau en de komende jaren gaan we nog een stap verder. Daarbij is het leren van onze leerlingen ons uitgangspunt. Ons doel is dat zij eigenaar worden van hun leerproces. Dat ze zelf hun persoonlijke studiedoelen bepalen. En op basis daarvan bewust verdiepende of verbredende programma's kiezen. Wij coachen hen daarbij, zodat ze realiseren wat ze zich hebben voorgenomen - en meer dan dat. In ons Schoolplan leest u meer over onze ambities, hoe we die waar willen maken en wat de concrete resultaten zijn.

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in en om Arnhem neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband swv2506. We overleggen en stemmen activiteiten op elkaar af. Zo willen we het voor iedere leerling mogelijk maken om een diploma te halen dat past bij zijn niveau en mogelijkheden.


Leerlingenstatuut en leerlingenraad

Leerpark Presikhaaf heeft een leerlingenraad. Deze komt regelmatig bij elkaar om met de directie te praten over praktische zaken op school. De leerlingenraad is bereikbaar via de afdelingsleiders.

Ook is er een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin staan alle rechten, plichten en afspraken die voor onze leerlingen op school gelden.

Vieringen

Op de scholen van het Arentheem College wordt vanuit onze (interconfessionele) identiteit aandacht besteed aan religieuze feesten, zoals Kerst en Pasen. We verwachten van al onze leerlingen dat zij deelnemen aan vieringen en andere activiteiten die rondom deze feesten worden georganiseerd.

 

2_Ons onderwijs

Onze school biedt drie opleidingen: praktijkonderwijs, vmbo en mbo.

 

Praktijkonderwijs

Leren gaat niet bij alle leerlingen vanzelf. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Praktijkschool Arentheem is er voor leerlingen die liever leren door te doen en een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Het praktijkonderwijs heeft als doel leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op werk of eventueel een vervolgopleiding. Praktijkschool Arentheem heeft een eigen Praktijkschool schoolgids. Meer informatie over de Praktijkschool leest u op onze website.

Vmbo

We bieden vmbo Basisberoepsgerichte leerweg en vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg.

In leerjaar 1 en 2 bestaat het onderwijs uit algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands, mens en maatschappij, kunstvakken en sport. In deze lessen leren leerlingen niet alleen, maar doen ze ook veel. Ook hebben we in de onderbouw een do-it programma. In dit programma kiezen leerlingen voor een aantal weken een activiteit, bijvoorbeeld koken, kickboksen of bouwen. De activiteiten verschillen en zijn ieder jaar anders. Ook bereiden we leerlingen voor op de beroepskeuze. Dit doen we met loopbaanoriëntatie (LOB) en profieloriëntatie (PSO). De mentor begeleidt leerlingen hierbij.

Na leerjaar 2 gaan de leerlingen aan de slag met een beroepsopleiding. Ze kunnen kiezen uit de volgende beroepsgerichte programma’s:

Economie en Ondernemen (E&O)
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBT)
Zorg & Welzijn (Z&W)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Media, Vormgeving en ICT (MVI)

De lessentabellen vindt u hier: lessentabel vmbo onderbouw en lessentabel vmbo bovenbouw.

 

Vakmanschapsroute

In het derde jaar van het vmbo gaan leerlingen al aan de slag met een beroepsopleiding. Hierdoor kunnen ze een verkorte mbo-opleiding op het Leerpark volgen. Met bekende docenten en de mogelijkheid om gespreid examen te doen.

Mbo

Leerlingen kunnen op het Leerpark mbo-opleidingen op niveau 2 volgen. Ook als ze ergens anders een vmbo-opleiding hebben gedaan. Na de mbo-opleiding kunnen ze verder studeren of aan het werk. We bieden samen met Astrum College en Technova College de volgende opleidingen aan:

Kok
Gastheer/-vrouw
Helpende zorg en welzijn
Verkoper detailhandel
Timmerman
Elektromonteur elektrische installaties
Autotechnicus
Medewerker ICT

 

 

De mbo-opleiding is er in twee varianten. De bol-opleiding: leerlingen gaan drie dagen per week naar school en lopen twee dagen stage. De bbl-opleiding: leerlingen gaan een dag per week naar school en hebben voor de andere dagen een arbeidscontract van minimaal twintig uur per week. De lessentabel vindt u hier: lessentabel mbo.

Do it! Talentenprogramma

Leerlingen kiezen bij ons op school één middag in de week zelf waar ze aan willen werken in ons DO IT! Talentenprogramma. De leerlingen zijn praktisch bezig, ontdekken waar ze goed in zijn en leren een heleboel vaardigheden. Bijvoorbeeld samenwerken, presenteren en organiseren. Er is keuze uit programma's op het gebied van Sport & Health, ICT & Marketing, Beauty & Lifestyle, Art Unlimited of Science & Nature.

Na schooltijd: Free to do!

Op het Leerpark zijn we er ook na de lessen voor onze leerlingen. Ze kunnen bij ons huiswerk maken op een rustig plekje of uitleg vragen aan docenten. Bovendien kunnen ze meedoen aan allerlei activiteiten, zoals tuinieren, sport, fitness, dans en Leerpark Bakt.

 

Beroepsstage

In het derde leerjaar is er een beroepsdag. Op deze dag krijgen leerlingen alleen beroepsvakken. Ze maken kennis met het bedrijfsleven op verschillende manieren. Lessen op school, werken in de praktijkruimtes op school, gastlessen en stage lopen in een bedrijf. In hetzelfde jaar gaan ze daarnaast nog twee weken op stage.

Toetsen

Bij ons krijgen leerlingen proefwerken en overhoringen. Proefwerken zijn toetsen over een van tevoren opgegeven hoeveelheid leerstof. Mondelinge of schriftelijke overhoringen kondigen we meestal niet van tevoren aan. U leest alles over toetsen in het Leerlingenstatuut. De toetsing voor de bovenbouw staat beschreven in het PTA: PTA basis 2018-2020 en PTA kader 2018-2020. Verdere informatie vindt u in het examenreglement.

Doelen en resultaten

Ons beleid en de jaardoelen en staan in het Schoolplan. In ons jaarverslag geven we een beeld van de resultaten die we geboekt hebben. We maken onze resultaten en schoolprestaties inzichtelijk via scholenopdekaart.nl. Via scholenopdekaart.nl Leerpark komt u direct bij de resultaten van Leerpark Presikhaaf uit. 

3_Begeleiding

We willen onze leerlingen goed kennen. En leerlingen moeten weten bij wie zij terecht kunnen. Daarom werken we in teams van leraren en onderwijsondersteuners. Ieder team heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider. De directeur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.

Begeleiding in de klas

De begeleiding begint in de les, bij de vakleraar. Verder heeft elke klas een mentor: een leraar met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor ouders. De afdelingsleider is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer aandacht en structuur, hebben we in de onderbouw bij een aantal vakken twee docenten in één klas. Dit zijn pluslessen. In de onderbouw hebben we ook kleine groepen en krijgen leerlingen extra ondersteuning. Hiermee geven wij vorm aan Leerwegondersteunend onderwijs.

Oké klas

De ondersteuningsklas (OKé) is een klas waar leerlingen altijd terecht kunnen gedurende de dag, als zij daar behoefte aan hebben. In de OKé kunnen leerlingen tot rust komen en is er ruimte voor persoonlijke aandacht. De officiële aanmelding verloopt via de mentor, ouders en de ondersteuningscoördinator.

Begeleiding bij studieproblemen

Als een leerling studieproblemen heeft, kan hij hulp krijgen voor leren leren of plannen en organiseren. Verder biedt de school steunlessen en extra huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

Studie- en keuzebegeleiding

Mentoren en decanen helpen leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Tijdens hun opleiding maken leerlingen een portfolio waarin ze de weg naar hun beroepskeuze vastleggen.

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie. Leerlingen kunnen bij ons ook een kanjertraining volgen, waarmee hun sociale vaardigheden worden vergroot.

Extra zorg en begeleiding

Soms hebben leerlingen behoefte aan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog. Ook kan een leerling ondersteuning krijgen op het gebied van dyslexie. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via de mentor. Deze schakelt de ondersteuningscoördinator in. De ondersteuningscoördinator coördineert de zorg voor leerlingen met problemen.

Scala

Op school werken mensen van Scala, dit zijn schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders. Scala geeft begeleiding en ondersteuning bij problemen waar de mentor alleen niet uit komt. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook problemen op sociaal-emotioneel gebied. Bovendien doet Scala onderzoek als daar behoefte aan is. Zo test ze sommige leerlingen op dyslexie en geeft ze dyslexieverklaringen af.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) bespreekt leerlingen die in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject. In het ZAT zitten de orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de directeur. Deze groep mensen wordt aangevuld met externe deskundigen vanuit de jeugdhulpverlening (zoals Pactum, Rijnside en Jeugdbescherming Gelderland), de leerplichtambtenaar, de gebiedsagent en de jeugdverpleegkundige. We stellen u vooraf op de hoogte als we uw zoon of dochter bespreken in het ZAT.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Volgende de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, heeft Leerpark Presikhaaf een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dat profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school kan bieden. De mr heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.Binnen het Arentheem College hebben we afspraken gemaakt over de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een beperking. We willen zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouders en leerlingen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We handelen naar de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van voorzieningen en begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

4_Ouders en school

We vinden het belangrijk dat we goed en regelmatig contact met u hebben. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. En samen kunnen we de beste resultaten halen. Daarom nemen we bijvoorbeeld contact met u op zodra het gedrag of de motivatie van uw kind daartoe aanleiding geeft. En hopen we dat u bij problemen zelf contact opneemt met de school.

Digitaal contact

Iedere zes weken ontvangt u van ons een digitale nieuwsbrief. Via Magister of via de Magister app kunt u op elk gewenst moment de cijfers en absentie van uw kind inzien. Via Twitter en Facebook kunt u volgen waar de school zich mee bezighoudt.

Cijferlijst en ouderavonden

Alle leerlingen van het vmbo krijgen in klas 1, 2 en 3 drie keer per jaar een cijferlijst, de leerlingen van klas 4 drie of vier keer, afhankelijk van de leerweg. Een aantal keer per jaar zijn er mentorgesprekken. We bespreken dan hoe het gaat met uw zoon of dochter en u kunt vragen stellen aan de mentor. De data en tijdstippen staan in de jaaragenda op intranet.

Ouder- en informatieavonden

We houden verschillende avonden voor u. In het eerste leerjaar is er een kennismakingsavond, in het tweede leerjaar is er een ouderavond waarin we voorlichting geven over de beroepsgerichte programma’s. In het derde en vierde leerjaar is er een informatieavond voor ouders en leerlingen over het examen. Het is belangrijk dat u bij deze avonden aanwezig bent.


Ouderraad 

De ouderraad komt regelmatig bijeen om te praten over onderwerpen als schoolbeleid, feesten en kampen. De ouderraad heeft een adviserende rol, en wij nemen het advies van de raad serieus. Daarom schuift de directie aan bij de vergaderingen. Wilt u zitting nemen in de raad? Of heeft u vragen? Mail dan aan leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl. De verslagen van de vergaderingen van de ouderraad staan op intranet.

Enquêtes

We vinden uw mening belangrijk. Daarom houden we eens per twee jaar een onderzoek onder de ouders. We vragen u dan bijvoorbeeld hoe tevreden u bent en hoe u denkt over de veiligheid op onze school. Het is nodig dat u deze enquêtes invult. Zo kunnen we ook echt verbeteren.

Bezoek op afspraak

Wilt u de school bezoeken? Maak dan van tevoren een afspraak. De eerste contactpersoon daarvoor is de mentor of de groepsleerkracht. De mentoren en leraren kunnen geen afspraak maken onder lestijd. De receptie regelt de afspraken altijd. Meldt u zich daarom altijd eerst bij de receptie. Die is bereikbaar via de parkeerplaats (achteraan). De receptiemedewerker zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald voor uw afspraak.

Schoolkosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bijvoorbeeld voor een culturele activiteit, of andere zaken die te maken hebben met het profiel van de school. Ook de kosten voor bijeenkomsten met ouders en leerlingen, introductieactiviteiten, zorg en hulpverlening en examens en diplomeringsbijeenkomsten vallen hieronder. Wij vragen u hiervoor om een vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind.

Excursies en reizen

Wij informeren u tijdig over de kosten voor excursies en reizen in een schooljaar die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen. U kunt zelf bepalen of u uw kind hieraan laat deelnemen. Er worden excursies en reizen georganiseerd in verschillende prijsklassen, en wij bieden altijd een alternatief waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Besluit u om uw kind deel te laten nemen aan een excursie of reis? Dan moet u de bijdrage altijd ruim voor aanvang betalen. Als uw zoon of dochter om financiële redenen niet kan deelnemen aan een excursie, dan kunt u bij uw gemeente of Stichting Leergeld informeren naar inkomensondersteunende regelingen.

Kosten voor materialen

Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor excursies, vragen we u een bedrag voor zaken als het gebruik van atlassen, woordenboeken, software, gymshirt en een kluisje. Zaken die uw kind wel gebruikt, maar waarvoor we als school geen geld van de overheid ontvangen. Als uw kind gebruik maakt van deze faciliteiten, dan bent u verplicht deze overige schoolkosten te betalen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer € 100,-.

Een specificatie van de volledige ouderbijdrage per leerjaar vindt u hier: specificatie ouderbijdrage.

Betalen via de webwinkel

Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen voor het mbo aan de school zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting iDEALnet. Dat betekent dat u geen acceptgirokaarten meer ontvangt voor betalingen aan school. We vragen u daarom om al uw betalingen voor het mbo aan school te doen via de webwinkel iDEALnet. Andere leerlingen van het Leerpark ontvangen een acceptgiro.

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dat bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. De kosten voor dit pakket zijn opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, kunt u geen aanspraak maken op deze aanvullende verzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook overlijden als gevolg van een ongeval geeft recht op een uitkering. De geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Dat betekent dat het in alle gevallen om een aanvullende verzekering gaat.

Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij willen wel de aandacht vestigen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn voor misverstanden.

De school heeft een aanvullende doorlopende reisverzekering afgesloten via het bevoegd gezag. Dat betekent dat eerst de eigen verzekeringen van betrokkenen worden aangeschreven. Als deze niet tot uitkering overgaan, treedt de schoolverzekering (aanvullend) op. De verzekering keert bedragen uit van € 1.135,– tot maximaal € 4.538,–. Dit bedrag is afhankelijk van de aard en de omvang van de schade.

Deze aanvullende doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die door de school worden georganiseerd. Zij begint op het moment dat een verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage de vaste woning of het feitelijk adres van de verzekerde heeft verlaten en eindigt zodra de verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage rechtstreeks daarin terugkeert. Het ingevulde schadeformulier moet zo spoedig mogelijk, inclusief de noodzakelijke bescheiden, worden opgestuurd naar onze administratie. Die zorgt voor verzending.

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over iets op onze school. Het is prettig als u hierover contact opneemt met de mentor, afdelingsleider of directeur. Samen kunt u dan een oplossing vinden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling beschikbaar.

5_Schooltijden en verzuim

De lessen op Leerpark Presikhaaf duren 50 minuten. In de lessentabel ziet u hoeveel lessen er per vak of leergebied staan ingeroosterd.

Totale onderwijstijd

De overheid stelt terecht dat scholen de vastgestelde onderwijstijd moeten realiseren. Wij nemen meer onderwijstijd op in de planning dan de overheid ons voorschrijft. Zo zorgen we ervoor dat we lesuitval door bijvoorbeeld vergaderingen compenseren. Bij ziekte of calamiteiten is er vervanging. Soms zijn er in plaats van lessen andere leeractiviteiten.

Vakantierooster en vrije dagen

Het vakantierooster en de vrije dagen vindt u op www.arentheemcollege.nl.

Verlof

Buiten de vastgestelde vrije dagen kunnen leerlingen geen verlof krijgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Leerlingen moeten de school bezoeken als er volgens hun rooster onderwijs wordt gegeven en mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. U bent hiervoor verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan bijzonder verlof worden verleend voor een of meer vrije dagen. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen via een aanvraagformulier bijzonder verlof.

Verzuim

Het komt voor dat leerlingen niet aanwezig zijn. Hoe we hiermee omgaan staat in ons verzuimbeleid. De strekking daarvan is dat wij ongeoorloofd verzuim melden bij de leerplichtambtenaar.

6_Veiligheid

Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis en op onze school veilig voelen. Dat betekent iets voor hoe we met elkaar omgaan.

Schoolveiligheidsplan

Hoe we de veiligheid op school organiseren, leest u in ons Schoolveiligheidsplan. In ieder geval zijn respect, veiligheid en vertrouwen zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgang. Ook in de manier waarop we de school georganiseerd hebben, richten we ons op veiligheid en een vertrouwd gevoel. Zo werken we in herkenbare kleine eenheden: als één team. Leraren kennen leerlingen. Leerlingen weten bij wie zij moeten zijn met hun vragen. Daarnaast hebben we regelmatig contact met de gebiedsagent. Aan het begin van het schooljaar stellen we de gebiedsagent aan de leerlingen voor.

En er is op school een veiligheidsmedewerker. Deze betrekken wij bij alle zaken waar sprake is van een vermoeden van strafbare feiten en bij zaken waar leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen.

Pesten

Pesten tolereren we niet. Daarom gebruiken we een pestprotocol. Hierin staat duidelijk wat we doen bij pesten en hoe we het pesten zoveel mogelijk voorkomen. Op schoolniveau is de directeur als anti­pestcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid.

Ook kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Het aanspreekpunt bij pesten is de afdelingsleider. Daarnaast coördineert deze persoon het pestprotocol en behartigt hij of zij de belangen in het kader van pesten.

Vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen: dhr. B. Koekoek en mevr. E. Ruttenberg. Bij hen kunnen leerlingen terecht met een klacht over seksueel misbruik, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt en kan de leerling verwijzen naar hulpverlening in of buiten de school. Als een leerling melding maakt van seksueel misbruik, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit officieel te melden bij de centrale directie. De externe vertrouwenspersoon is Chiene Hulst.

Privacy en beeldmateriaal

Tijdens schoolactiviteiten worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om ‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties, excursies en projecten. 

 

Deze foto’s geven vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school en daarom willen wij ze graag gebruiken op de website en de sociale media. Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die we willen publiceren in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de Schoolkeuzegids Arnhem, brochures of andere publicaties.

De publicatie van deze beelden valt onder de nieuwe Europese privacywet. Daarvoor moeten wij van tevoren toestemming aan de ouders vragen of aan de leerling als hij of zij 16 jaar of ouder is. Wij versturen aan het begin van het schooljaar formulieren waarin ouders of leerlingen kunnen aangeven of zij hiervoor toestemming geven. Zonder schriftelijke toestemming mogen wij de beelden niet gebruiken. De toestemming kan op elk moment ook weer ingetrokken worden.

Ander beeldmateriaal dat wij verzamelen is: Foto-series die gemaakt zijn op bijv. de diploma-uitreiking; deze worden altijd afgeschermd geplaatst. Een bijzondere categorie zijn opnamen die in het kader van professionalisering van leraren worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de leraar en daarna vernietigd. Voor al deze soorten beeldmateriaal kunt u op het formulier aangeven of u toestemming geeft voor publicatie of het beschikbaar stellen hiervan.

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

7_Praktisch

 

Informatiekaart

Praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken staat op de informatiekaart.

Fietsenstalling

De fietsenstalling is voorzien van fietsenrekken en hier is cameratoezicht. Parkeren van fiets of brommer is voor eigen risico. Bij schade of diefstal is de school niet aansprakelijk.

Kluisjes

Aan het begin van het jaar krijgt iedere leerling een kluisje. De kosten daarvoor brengen we jaarlijks in rekening. De kluisjes zijn voorzien van cijfersloten die elk jaar gewijzigd worden. Het is heel belangrijk dat leerlingen hun cijfercombinatie geheimhouden. De school is niet aansprakelijk als er iets uit het kluisje is verdwenen. Jaarlijks kunnen kluisjes preventief gecontroleerd worden. Bij het vermoeden van diefstal en andere overtredingen mag de schoolleiding de kluisjes openen.

 

Kapstokken

Leerlingen kunnen ook gebruikmaken van de haken. Het is volledig voor eigen risico om jassen of persoonlijke voorwerpen aan de beschikbare haken op te hangen. Slim dus om geen dure dingen mee naar school te nemen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen.

Rookvrije school

Leerpark Presikhaaf is een rookvrije school. Roken is dus verboden op het schoolterrein. Leerlingen van de onderbouw mogen het schoolterrein niet verlaten en daarbuiten dus ook niet roken. Leerlingen uit de bovenbouw en het MBO mogen uit het zicht van de school roken. Ook medewerkers mogen niet in het zicht van de school roken. Maar ook ouders vragen wij dringend om niet op het schoolterrein of voor de ingang van de school te roken.

Aula

In de aula kunnen leerlingen eten en drinken uit de automaten kopen. In de pauzes is het winkeltje geopend voor de verkoop van melkproducten en een vers gemaakt gezond broodje.

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen kunnen leerlingen inleveren bij de conciërge. Zijn leerlingen iets kwijt, dan kunnen ze daar terecht.

Medisch handelen en medicijnverstrekking

Schoolpersoneel krijgt regelmatig te maken met leerlingen die aangeven klachten te hebben over hun gezondheid. Een personeelslid van de school is niet deskundig om een diagnose te stellen en een eventuele actie blijft dan ook bij het - op verzoek- verstrekken van bijvoorbeeld paracetamol. Een enkele keer verzoeken ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling te verrichten.

Aangezien het schoolpersoneel zich dan begeeft op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is en niet over de vereiste bekwaamheid beschikt, kan de school deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Ouders en kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) toedienen van medicatie. Dit neemt uiteraard niet weg dat personeelsleden handelend optreden in noodsituaties. Daarvoor zijn op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig en is een aantal EHBO'ers opgeleid.

 

 

8_Contact

telefonisch contact
Wilt u telefonisch contact met een van onze leraren of andere medewerkers? Onze school is bereikbaar op (026) 362 91 52. Als het mogelijk is, verbinden wij u meteen door. Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Arentheem College Leerpark Presikhaaf 
IJssellaan 89 6826 DM Arnhem T (026) 362 91 52 
leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl
Twitter: @LPPresikhaaf 
www.facebook.com/Leerparkpresikhaaf

Directeur 
Mevrouw G.G.L. (Geke) Kersten

 

afdelingsleiders
De heer J. van Steinvoorn, afdelingsleider praktijkschool 
Mevrouw E.T.T.M. Puts, afdelingsleider vmbo 
De heer J.E.M. Menting, afdelingsleider mbo 

vertrouwenspersonen
Mevrouw. E. Ruttenberg, E.Ruttenberg@arentheemcollege.nl

veiligheidscoördinator
De heer R. Huisman, R.Huisman@arentheemcollege.nl

ondersteuningscoördinatoren
Mevrouw A.J.M. Beers, A.Beers@arentheemcollege.nl
Mevrouw S. de Krijger, S.dekrijger@arentheemcollege.nl

Ouderraad 

De heer Van der Stam, mevrouw de Kruif, mevrouw Ratering.

Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
Postbus 78, 6710 BB Ede

Arentheem College centrale directie en administratie 
Kramersgildeplein 3 (bezoekadres) 
Postbus 2019 
6802 CA Arnhem 
T (026) 443 21 13 
info@arentheemcollege.nl
www.arentheemcollege.nl

Algemeen directeur 
Dhr. L. (Leenderd) van der Deijl

Arentheem College Thomas a Kempis 

Thomas a Kempislaan 25
6822 LR Arnhem
T (026) 445 24 47

Arentheem College Titus Brandsma

Reigerstraat 25
6883 ER Velp
T (026) 363 38 36

Inspectie van het Onderwijs 
T 1400 
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T (0900) 1112 3 111

Medezeggenschapsraad Arentheem College 
T.a.v. de secretaris 
Postbus 2019 
6802 CA Arnhem 
T (026) 443 21 13

Personeelsvertegenwoordiger vanuit Leerpark Presikhaaf
De heer J.F.M. (Joost) van Casteren 
Mevrouw S.J.M. (Sanne) de Krijger

Oudervertegenwoordiger vanuit Leerpark Presikhaaf
Mevrouw E. (Esther) Ratering

Leerlingvertegenwoordiger vanuit Leerpark Presikhaaf
Mershad Gadidi