Van harte welkom op Leerpark Presikhaaf!

Leerpark Presikhaaf is dé school voor modern beroepsonderwijs. Levensecht leren en werken naar onderwijsbehoefte vormen hiervan de basis. In deze digitale schoolgids leest u hoe wij dit onderwijs hebben georganiseerd. Vaak wordt u doorverwezen naar een link op onze site. Zo kunt u - als het goed is - antwoord vinden op al uw vragen over onze school. In deze tijd van computers, tablets en smartphones leek het ons niet meer nodig de schoolgids op papier uit te delen. De leerling ontvangt nog wel een papieren informatiekaart. Hierop vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Als u de schoolgids toch op papier wilt lezen, kunt u de schoolgids als een PDF-bestand printen.

Ons moto is: ‘Op het LEERpark DOE je meer!'. Wij dagen uit om prestaties te leveren en resultaat te behalen. Samen slaan wij de weg in naar de toekomst.

Wij wensen iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!

Mevrouw G. Kersten en de heer R. Bunk
Directie Leerpark Presikhaaf

Arnhem, augustus 2016

Inhoud

1_Onze school 4

2_Ons onderwijs 8

3_Begeleiding 22

4_Lessen en verzuim 30

5_Veiligheid op school 36

6_Praktische informatie 41

7_Financiële zaken en verzekeringen 47

8_Contactgegevens 59

1_Onze school

het Arentheem College

Leerpark Presikhaaf maakt deel uit van het Arentheem College. Het Arentheem College is er voor iedereen uit de regio Arnhem en omgeving. Leerlingen kunnen bij ons alle opleidingen volgen, van de praktijkschool tot het gymnasium. En welke opleiding ze ook kiezen: we dagen elke leerling uit tot excellentie op zijn eigen niveau. Leerlingen hebben verschillende behoeften en talenten. Ons rijke aanbod stimuleert en activeert ze optimaal. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing is daarbij onze inspiratie.

nieuwsgierigheid en brede ontwikkeling

We vinden dat onderwijs nieuwsgierig moet maken. En dat leerlingen het beste worden voorbereid op de toekomst, als zij uitgedaagd worden om de lat hoog te leggen. Als het gaat om cognitieve ontwikkeling, maar ook als het gaat om talenten, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. 

een eigen plek in de wereld

De wereld om ons heen verandert snel. en ons onderwijs verandert mee. Iedere leerling heeft eigen talenten en eigen ontwikkelpunten. Daarom stelt iedere leerling

bij ons zijn eigen leerdoelen op. We bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en ook hun ogen opent voor nieuwe en andere dingen. Dat ondersteunen we met eigentijdse en flexibele voorzieningen. Zo leren zij hun eigen plek in te nemen in de wereld, sterk en met vertrouwen.

Medewerkers op onze scholen geven zelf het goede voorbeeld. Iedereen is bereid om zich verder te ontwikkelen. Samen met leerlingen en ouders werken we aan steeds beter onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt en relevant is voor de leerling, toekomstige werkgevers én de maatschappij.

Elke school van het Arentheem College legt bij het uitvoeren van dit beleid zijn eigen accenten.

samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in Arnhem en omgeving neemt het Arentheem College deel in het Samenwerkingsverband 25.06. Door onderlinge afstemming en overleg wordt er zo naar gestreefd dat het voor iedere leerling mogelijk is om een diploma te halen dat past bij zijn of haar niveau en mogelijkheden.

het schoolplan

Met ons beleid geven we vorm aan het strategisch beleid van het Arentheem College. Dit is vastgelegd in het schoolplan. In ons jaarverslag geven we een beeld van de resultaten die we geboekt hebben en hoe het beleid tot nu toe vorm heeft gekregen. Het schoolplan is in te zien op school.

op het LEERpark DOE je meer!

Op Leerpark Presikhaaf kunnen leerlingen alle vormen van beroepsonderwijs volgen. Praktijkonderwijs, vmbo en mbo.

mbo
praktijkonderwijs vmbo

Een grote school lijkt misschien wat ingewikkeld en onoverzichtelijk, maar dat is het niet. Elke opleiding heeft een eigen ingang en gebied in Leerpark Presikhaaf.

Aangegeven met zijn eigen kleur. Leerlingen verdwalen dus niet. Het voordeel is dat zo veel mogelijk opleidingen in hetzelfde gedeelte van het gebouw zitten. We stemmen onze opleidingen precies op elkaar af, zodat leerlingen eventueel kunnen wisselen van opleiding binnen de school. Daardoor worden hun slagingskansen nog groter.

Onze school is een toekomstgerichte school. Leerpark Presikhaaf lijkt heel erg op de plek waar leerlingen straks gaan werken. We hebben bijvoorbeeld een garage en een winkel. Ook mensen uit de buurt kennen en gebruiken onze school. Zo komen ze als echte gasten eten in ons restaurant. En mensen brengen hun auto bij ons in de garage. Onze docenten weten niet alleen hoe ze les moeten geven, ze hebben ook ervaring in het bedrijfsleven. Het voordeel voor de leerlingen? Ze leren echt een vak.

We leren hen zelfstandig te werken, we leren hen samen te werken, we leren hen een goede prestatie te leveren. De leerlingen krijgen een combinatie van theoretische en praktische vakken. ‘Doe een voorstel hoe je energiezuinig kunt werken’. Dit is een voorbeeld van waar leerlingen over nadenken in de bovenbouw Techniek. Ook leren ze hoe je een presentatie moet houden. Of ze gaan aan de slag op een echte bouwplaats in Arnhem of in een verzorgingshuis.

2_Ons onderwijs

introductieperiode klas 1

Voordat de lessen beginnen, is er voor de eersteklassers een introductie op school. Onder leiding van de mentor maken we de leerlingen wegwijs in het schoolgebouw en krijgen ze uitleg over de gang van zaken op onze school.

DO IT! Talentenprogramma

Leerlingen kiezen bij ons op school één middag in de week zelf waar ze aan willen werken in ons DO IT! Talentenprogramma. De leerlingen zijn praktisch bezig, ontdekken waar ze goed in zijn en leren een heleboel vaardigheden. Bijvoorbeeld samenwerken, presenteren en organiseren. Er is keuze uit programma's op het gebied van Sport & Health, ICT & Marketing, Beauty & Lifestyle of  Science & Nature.

na schooltijd: Free to do!
Op het Leerpark zijn we er ook na de lessen voor onze leerlingen. Bijvoorbeeld om huiswerk te maken op een rustig plekje of om uitleg te vragen aan docenten. Bovendien kunnen ze meedoen aan allerlei activiteiten, zoals tuinieren, sport, fitness, dans, en Leerpark Bakt.

burgerschap en sociale integratie

Als school hebben we een maatschappelijke taak om onze leerlingen voor te bereiden op een plaats in de samenleving. Bij ons maken leerlingen kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, Europese samenwerking, duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Leerlingen leren samen te werken en samen te leven. Op school besteden we aandacht aan burgerschap en sociale integratie. Jaardoelen en -activiteiten zijn opgenomen in het jaarplan en liggen vast in het curriculum. Het jaarplan wordt aan het einde van het schooljaar geëvalueerd.

onze resultaten

Wij maken onze resultaten en schoolprestaties inzichtelijk via scholenopdekaart.nl. Via deze link komt u rechtstreeks de resultaten van Leerpark Presikhaaf vmbo uit. Klikt u hier voor de resultaten van Praktijkschool Arentheem. 

In de tabel hieronder vindt u de definitieve VSV-cijfers van het Arentheem College voor het convenantjaar 2013-2014. 

deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.055 18 0,9%
VO onderbouw 964 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 445 13 2,9% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 646 5 0,8% 0,1% 0,5%

Bron: officiële cijfers november 2015 uit VSV-verkenner, Ministerie OC&W

praktijkonderwijs

doelstelling

Leren gaat niet bij alle leerlingen vanzelf. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Praktijkschool Arentheem is er voor die leerlingen die liever leren door doen en een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Het praktijkonderwijs heeft als doel leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op werk of eventueel een vervolgopleiding.

Praktijkschool Arentheem is een school waar leerlingen in een kleinschalige omgeving door een betrokken en enthousiast team onderwijs en begeleiding wordt geboden. De leraren van het praktijkonderwijs geloven in de mogelijkheden van hun leerlingen en nemen hen serieus.Voor alle leerlingen wordt daarom een individueel ontwikkelingsplan gemaakt, dat rekening houdt met hun interesses, passies, mogelijkheden en behoeften. Praktijkschool Arentheem wil een school zijn waar leerlingen, ouders en team trots op zijn. En waar zij zich veilig voelen om optimaal te leren, te werken en zich te ontwikkelen.

de dagelijkse praktijk

Leren door te doen is voor onze leerlingen belangrijk. Ons onderwijs is dan ook gericht op het aanleren van arbeidsvaardigheden. Deze vaardigheden leer je niet uit boeken, je leert ze door ze te oefenen en in de praktijk uit te voeren. Meer dan de helft van onze schoolactiviteiten is daarom praktisch en doe-gericht. Leerlingen houden hun vaardigheden bij in een digitaal portfolio (persoonlijk leerplan). Daarin noteren ze aan welke vaardigheden ze gaan werken en welke zij hebben behaald. De bewijzen hiervan en behaalde certificaten worden toegevoegd door de docenten. Tijdens hun gehele schoolloopbaan wordt dit portfolio door de leerling zelf opgebouwd.

sectoren

We bieden de volgende vier sectoren aan: Techniek & Groen, Logistiek & Handel, Woonhulp & Schoonmaak in de groothuishouding en Horeca-assistent. Van al deze sectoren wordt aan het einde van de opleiding een door het bedrijf erkend certificaat uitgereikt

leerjaar 1 en 2

In het eerste en tweede leerjaar verkennen de leerlingen de wereld om hen heen. Taal en rekenen nemen een belangrijke plaats in, leerlingen werken op hun eigen

niveau en worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Sport en bewegen, Art en textiele werkvormen zijn belangrijk voor het creatief denken en de motorische ontwikkeling. Er is aandacht voor vrijetijdsbesteding en voor het aanleren van sociale vaardigheden. Leerlingen onderzoeken de buitenschoolse omgeving door middel van opdrachten en projecten onder begeleiding van onze docenten. Het eerste jaar lopen de leerlingen stage in en rond de school. In het tweede jaar volgen ze een oriëntatiestage in een bedrijf van hun keuze, zodat ze leren ontdekken waar hun interesses liggen. Ook volgen zij kennismakingslessen in de sectoren die aangeboden worden in leerjaar 4 en 5.

leerjaar 3, 4 en 5

In het derde leerjaar beginnen leerlingen aan een groepsstage. Dit is een begeleide werksituatie in of buiten de school, waarin allerlei algemene arbeidsvaardigheden geoefend worden die nodig zijn om de buitenschoolse (externe) stage goed te kunnen uitvoeren. Het onderwijs in leerjaar 4 en 5 is vooral gericht op het doorstromen naar de arbeidsmarkt. Leerlingen lopen in het vierde leerjaar extern stage, te beginnen met een dag per week, met een uitbreiding naar drie tot vier dagen in het vijfde leerjaar. De school stemt het onderwijsprogramma zo goed mogelijk af op de leerling. Na het vijfde leerjaar volgt het deelnemen aan de arbeidsmarkt.

cursussen

Branchegerichte cursussen zijn een onderdeel van de sectoren. Voorbeelden hiervan zijn: rijden op de vorkheftruck en de veiligheidscursus B.V.O. Leerlingen ontvangen hiervoor certificaten die erkend zijn door het bedrijfsleven. Daar waar het kan, sluiten we aan bij de individuele leervragen van de leerlingen. Hierbij maken wij soms gebruik van de expertise van de docenten van het vmbo en mbo (bijvoorbeeld bij autotechniek of lassen).

Daarnaast worden er ook arbeidskundige onderzoeken verricht, de zogenoemde assessments. Deze assessments geven een goed beeld van de arbeidsmogelijkheden van de leerlingen en maken duidelijk waar eventuele ontwikkelpunten liggen.

verplichte activiteiten

Bij bepaalde activiteiten passen we de lestijden aan. Leerlingen zijn verplicht aan deze activiteiten deel te nemen. In het begin van het eerste jaar is er een kennismakingskamp. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk leerlingen meegaan. Het kamp is niet alleen leerzaam, maar ook ontspannend en goed voor de sociale vaardigheden van de leerlingen. Voor dit schoolkamp vragen we de ouders om een bijdrage. U krijgt hier nog informatie over.

rapportage

Twee keer per jaar presenteert de leerling zijn portfolio aan u. Na deze presentatie verstrekken wij een rapportage over de voortgang van de leerling.

vmbo

basis en kader

Op het Leerpark kunnen leerlingen een beroepsopleiding vmbo volgen binnen de sectoren Economie, Zorg en Welzijn en Techniek. Na leerjaar 2 gaan de leerlingen aan de slag met een beroepsopleiding. Ze kunnen kiezen uit de volgende beroepsgerichte programma’s:

 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)  
 • Mobiliteit & Transport (M&T)    

alle leerwegen

Op het Leerpark verzorgen we geïntegreerd onderwijs voor alle vmbo-leerlingen. Binnen dit onderwijs is er ruimte en zijn er mogelijkheden om leerlingen extra te ondersteunen op het gebied van leren, leven en kiezen. Leerlingen die dit steuntje nodig hebben, zijn verzekerd van de juiste hulp. Een professioneel team vanuit Scala maakt dit mede mogelijk.        

Door deze integratie is het mogelijk de beroepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen te volgen binnen het vmbo. Ook bieden we LWOO aan. In de onderbouw hebben we kleine plusklassen voor leerlingen die behoefte hebben aan meer aandacht en structuur. We zijn dé school voor beroepsonderwijs in Arnhem.

leerwerktrajecten

Leerwerktrajecten zijn een variant van de basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen die dit traject volgen, leren niet alleen op school. Ze leren ook buiten school, bijvoorbeeld in ene bedrijf of instelling. Het examenprogramma bestaat uit twee vakken: het beroepsgerichte vak en Nederlands. Wel stimuleren we om het vak wiskunde als extra examenvak af te sluiten.

De leerlingen krijgen ook een sectorondersteunend programma en lichamelijke opvoeding. In klas 3 krijgen ze ckv-1. De school bepaalt – in overleg met de ouders – of een leerling in aanmerking komt voor een leerwerktraject.

vakmanschapsroute

In het derde jaar van het vmbo gaan leerlingen al aan de slag met een beroepsopleiding. Dat gebeurt bijna ongemerkt. Tijdens de beroepsgerichte lessen verzamelen leerlingen de competenties, die ze na de opleiding nodig hebben voor hun vervolgopleiding mbo niveau 2. Hierdoor ontstaat één opleiding van vmbo naar mbo-2. Voordelen: de opleiding kan hierdoor verkort worden gedaan, de begeleiding is vertrouwd en als het nodig is kan er gespreid examen worden gedaan.

rapport

Alle leerlingen van het vmbo krijgen in klas 1, 2 en 3 vijf keer per jaar een cijferlijst, de leerlingen van klas 4 drie of vier keer, afhankelijk van de leerweg. We werken met een doorlopend gemiddelde.

programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor het vmbo hebben we afspraken over toetsing, beoordeling en resultaten. In de bovenbouw krijg je een overzicht van het programma in klas 3 en 4, het PTA. Hierin staan de toetsen vermeld die meetellen voor het rapport (klas 3) en voor het cijfer van het schoolexamen (klas 4).

overgangsvergadering en bevordering

De directeur beslist of leerlingen wel of niet overgaan naar de volgende klas (bevorderd worden). Dat doet de directeur op basis van een voorstel uit de overgangsvergadering. Als we besluiten om een leerling niet te bevorderen, beslist de directeur of deze mag blijven zitten (doubleren). Ook dat doet de directeur op basis van het voorstel van de overgangsvergadering.

doubleren of besluit tot andere studie 

Doubleren is een recht van de school dat in bijzondere gevallen aan een individuele leerling kan worden toegekend. Het kan zijn dat we doubleren niet toestaan. Omdat we bijvoorbeeld denken dat een andere school of opleiding geschikter voor een leerling is. Ouders ontvangen een schriftelijke uitleg wanneer een leerling niet mag doubleren. In die uitleg staat ook een duidelijke uitspraak over het vervolgtraject.De leerling hoeft pas weg wanneer er op een andere school een plek voor hem/haar is gevonden.

We beoordelen iedere leerling individueel aan de hand van de bevorderingsrichtlijnen. Bovendien houden we rekening met alle gegevens die bij de leraren in de overgangsvergadering bekend zijn. De richtlijnen over bevordering voor alle leerjaren kunt u opvragen bij de school.

mbo-opleidingen

Leerlingen kunnen op het Leerpark mbo-opleidingen op niveau 2 volgen. Na het volgen van de mbo2-opleiding, hebben leerlingen een startkwalificatie. De minister heeft bepaald dat elke leerling in Nederland minimaal een startkwalificatie moet halen. Wij zorgen voor een perfecte doorstroming binnen het Leerpark. Zo halen leerlingen eerst hun vmbo-diploma. Daarna stromen ze binnen het Leerpark door naar het mbo. Leerlingen hoeven niet van school te wisselen.

We bieden samen met Astrum College en Technova college (onderdeel van ROC A12) de volgende opleidingen aan:

 • Kok
  Gastheer/gastvrouw
 • Helpende zorg en welzijn
 • Verkoper detailhandel
 • Timmerman
 • Elektromonteur elektrische installaties
 • Autotechnicus

Meer informatie over onze mbo-opleidingen? Kijk dan op de website of neem contact op met de decaan of afdelingsleider mbo. 

varianten

De mbo-opleiding is er in twee varianten. De bol-opleiding: Leerlingen gaan drie dagen per week naar school en lopen twee dagen stage. De bbl-opleiding: Leerlingen gaan een dag per week naar school en voor de andere dagen hebben ze een arbeidscontract. Leerlingen werken minstens twintig uur per week.

De lessentabel geeft een algemene richtlijn voor de beroepsopleidingen. De lessentabel staat op pagina 38. Per opleiding worden de lessen definitief vastgesteld.

3_Begeleiding

Wij willen onze leerlingen goed kennen en leerlingen moeten weten bij wie zij terecht kunnen. Daarom werken wij in onze school met teams van leraren. Ieder team heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider.

Er zijn drie teams; een team praktijkonderwijs, een team vmbo en een team mbo. De directie is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.

leraar en mentor/studieloopbaanbegeleider

De begeleiding begint in de les, bij de vakleraar. Verder heeft elke klas een mentor, dat is een leraar met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon van de ouders/verzorgers

afdelingsleider

Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider. Zij of hij is het hoofd van de afdeling en van de leerlingen. Ook is de afdelingsleider het het eerste aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken.

extra begeleiding

Leerlingen kunnen leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding. Bijvoorbeeld door de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog. Ook kan een leerling ondersteuning krijgen op het gebied van dyslexie. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via de mentor. Verder biedt de school steunlessen en extra huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

studie- en keuzebegeleiding (LOB)

Mentoren, decanen en studieloopbaanbegeleiders helpen leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze leerlingen bij de voorbereiding op het examen en het traject daarna.

leerlingbespreking

Leerlingen worden regelmatig besproken in de teams. Het gaat dan over prestaties en houding. Alle mensen die met de leerlingen werken, zijn aanwezig bij deze besprekingen. Tijdens zo’n leerlingbespreking bekijken we ook of de gemaakte afspraken over de begeleiding zijn nagekomen. We maken nieuwe afspraken of stellen bestaande afspraken bij. Als het nodig is, neemt de mentor contact met u op.

nazorg

De stagebegeleider van het praktijkonderwijs kan leerlingen ook nog begeleiden als ze al van school af zijn. Dit doen we het eerste jaar na het vertrek van de leerling. Leerlingen kunnen dan met allerlei vragen en problemen terecht op school. Daarnaast helpen we hen bij sollicitaties en bij het zoeken naar een passende werkplek.

trainingen

De school biedt verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, het examen en motivatie.

extra zorg

ondersteuningscoördinator

De school beschikt over een ondersteuningscoördinator. Deze coördineert de zorg voor leerlingen met problemen. Dat gebeurt altijd op initiatief van een mentor of afdelingsleider. Als het nodig is, worden er mensen van Scala ingeschakeld.

Scala

Op school werken mensen van Scala. Scala bestaat uit schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders. Scala geeft begeleiding en ondersteuning bij problemen waar de mentor alleen niet uit komt. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Bovendien doet Scala onderzoek als daar behoefte aan is. Zo test ze sommige kinderen op dyslexie en geeft ze tegen een lagere prijs dyslexieverklaringen af.

zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) bespreekt leerlingen die in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject. In het ZAT zitten de orthopedagoog, ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de directeur. Deze groep mensen wordt aangevuld met externe deskundigen vanuit de jeugdhulpverlening, de leerplichtambtenaar, de gebiedsagent, het wijkteam en de jeugdverpleegkundige. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld van de bespreking van hun zoon of dochter in het zorgadviesteam.

dyslexie & dyscalculie

Dyslexie of dyscalculie kan het leren behoorlijk belemmeren. Als er een verklaring wordt afgegeven, heeft de leerling recht op extra voorzieningen tijdens de les, proefwerken en het examen. Bijvoorbeeld grootschrift, meer tijd of auditieve ondersteuning. Als er geen verklaring is, maar er wel een vermoeden van dyslexie of dyscalculie bestaat, kan de leerling getest worden door een medewerker van Scala. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Dit betekent dat de schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden. Voorheen moesten ouders zelf op zoek gaan naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden.

Leerpark Presikhaaf heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.

Binnen het Arentheem College hebben wij afspraken gemaakt over de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een beperking. Wij willen zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de wens van ouders en leerlingen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We handelen naar de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van voorzieningen en begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator.

leerplusarrangement

De middelen uit deze regeling gebruiken we om leerlingen met een achterstand in het voortgezet onderwijs te begeleiden. Zo werken we aan het terugdringen van schooluitval en schoolverzuim onder deze leerlingen, maar ook aan betere (examen)resultaten. Het aantal zittenblijvers verlagen we en we zorgen voor een betere doorstroom naar het vervolgonderwijs. Bovendien willen we dat het welbevinden van leerlingen en medewerkers groeit. We gebruiken het geld daarom voor maatwerkbegeleiding op het gebied van taal en rekenen, actief beleid met betrekking tot verzuim en huiswerkbegeleiding.

jeugdgezondheidszorg

gezondheidsonderzoeken in onderbouw en bovenbouw

Op de middelbare school ontvangt iedere leerling twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg van de GGD: in de onderbouw en in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de leerling: op school, thuis en in de vrije tijd. Als er vragen en twijfels zijn over de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol & drugs of een ander onderwerp, dan kunnen die gesteld worden. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe het met de leerling gaat. Als uit het onderzoek bijzonderheden naar voren komen, geeft de jeugdarts/jeugdverpleegkundige informatie en advies.

Zij kunnen ook doorverwijzen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of een psycholoog). In overleg met de leerling kan contact worden opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of school. Het consult is volledig vertrouwelijk: alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim.

vragen, twijfels of zorgen?

Bij vragen, bijvoorbeeld over gewicht, pesten, scheiding van ouders, gevoelens, etc. kunnen leerlingen altijd bij de jeugdgezondheidszorg terecht. Deze zorg is toegankelijk voor leerlingen uit alle klassen van de school. Aanmelding is mogelijk door de leerling zelf, zijn/haar ouder(s) en mentor.

informatie en contact

Contact met de jeugdgezondheidszorg is mogelijk via email, telefoon en chat (via de website). Een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundigen op school kan telefonisch of per email gemaakt worden.

Email GGD@vggm.nl
Telefoon 088 – 355 60 00 (informatie- en vragenlijn)
WebsiteJouwGGD.nl (alles over gezondheid voor jongeren)

Ook kan er contact op worden genomen met het Wijkteam Presikhaaf via nummer 088-226 00 00.

4_Lessen en verzuim

jaaroverzicht

Een overzicht van alle belangrijke data voor dit schooljaar vindt u op  Intranet.

lessentabel

Wij werken op school met lessen van 50 minuten. In de lessentabel ziet u hoeveel lessen er per vak of leergebied staan ingeroosterd. Via deze link kunt u de lessentabel bekijken.

onderwijstijd

De overheid stelt terecht dat scholen de vastgestelde onderwijstijd moeten realiseren. In de loop van het jaar vallen er altijd lessen uit door vergaderingen, scholing, ziekte en andere oorzaken. Ziekte en andere calamiteiten hebben wij helaas niet in de hand. Alle overige lesuitval compenseren wij door op voorhand jaarlijks meer onderwijstijd in de planning op te nemen dan de overheid ons voorschrijft.

Wij zijn aanspreekbaar op het behalen van de onderwijstijd. Soms zijn er in plaats van lessen andere leeractiviteiten. Het jaarlijkse programma wordt aan de MR voorgelegd. 

leerplicht; verzuim en verlof

Buiten de vastgestelde vrije dagen kunnen leerlingen geen verlof krijgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Leerlingen moeten de school bezoeken als er volgens hun rooster onderwijs wordt gegeven en mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.

Ouders en verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. In uitzonderlijke gevallen kan bijzonder verlof worden verleend voor een of meer vrije dagen. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen.

verzuim

Het komt voor dat leerlingen niet aanwezig zijn. In dit geval gelden de volgende regels:

 • een leerling is ongeoorloofd afwezig als de leerling niet is ziekgemeld;
 • een leerling is ongeoorloofd afwezig als er geen reden van afwezigheid bekend is op school (spijbelen);
 • een leerling is alleen geoorloofd afwezig als de school de reden van afwezigheid heeft goedgekeurd (zie hiervoor het kopje verlof aanvragen).

Wij zijn verplicht de afwezigheid van een leerling te melden bij leerplichtambtenaar als:

 • de leerling zestien uur of meer verzuimt in vier weken
  (dit is de wettelijke meldplicht);
 • er sprake is van beginnend verzuim (dit is ongeoorloofde afwezigheid, waarbij de omvang minder is dan de wettelijke meldplicht);
 • er sprake is van luxe verzuim (bijvoorbeeld als een leerling ongeoorloofd afwezig is om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties).

Te veel verzuim kan van invloed zijn op de kinderbijslag.

uitzonderingen Leerplichtwet

gewichtige omstandigheden

Dit zijn situaties die buiten de wil van ouders en/of leerlingen liggen. Zoals een verhuizing van het gezin of het huwelijk of overlijden van bloedverwanten tot en met de derde graad. Situaties die niet onder gewichtige omstandigheden vallen, zijn: een familiebezoek in het buitenland, een uitnodiging van familie en vrienden om buiten de reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan, of verlof voor een leerling, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij zijn.

vakantie onder schooltijd

In verband met de specifieke aard van het beroep van ouder(s)/verzorger(s) kan een verzoek tot verlof buiten de reguliere vakantie worden ingediend. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt.

verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een leerplichtige verplichtingen heeft, die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Als richtlijn wordt hier een dag vrij voor gegeven.

De volledige Leerplichtwet kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

verlof aanvragen

Aanvraagformulieren rondom verlof zijn verkrijgbaar op school. U levert de volledig ingevulde aanvraag inclusief de eventueel benodigde verklaringen in bij de directie. De directie neemt zelf een beslissing over een verlofaanvraag voor maximaal tien schooldagen. Als het gaat om een aanvraag van meer dan tien schooldagen, sturen we de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de school een besluit. Bij een negatief besluit is er de mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de directie.

De afdelingsleider kan toestemming geven voor kort verlof vanwege bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, als een afspraak buiten lestijd niet mogelijk is.

Let op: tijdens officiële toetsperiodes geven we geen verlof.

5_Veiligheid op school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis en veilig voelen op onze school. Dat betekent iets voor hoe we met elkaar omgaan. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgang. Ook in de manier waarop we de school georganiseerd hebben, richten we ons op veiligheid en een vertrouwd gevoel. Zo werken we in herkenbare kleine eenheden: als één team. Docenten kennen leerlingen. Leerlingen weten bij wie zij moeten zijn met hun vragen.

rem op geweld

Het Arentheem College maakt samen met de andere Arnhemse scholen voor voortgezet onderwijs deel uit van het project Rem op geweld. Wij registreren alle incidenten die te maken hebben met verbaal of fysiek geweld, bedreiging, vernieling, diefstal, uitingen van racisme of discriminatie en maken hiervan melding bij de gebiedsagent. Ook het in het bezit hebben van drugs, wapens en/of vuurwerk of het verhandelen daarvan wordt gemeld. Bij diefstal of heling geldt, dat dit in principe reden is tot het inzetten van een procedure kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van school.

pesten en ongewenst gedrag

Leerpark Presikhaaf wil pesten tegengaan en maakt gebruik van een pestprotocol. Hierin staat duidelijk vermeld wat te doen bij pesten en hoe het pesten zoveel mogelijk kan worden voorkomen. De afdelingsleiders zijn aanspreekpunt pesten. Op schoolniveau is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid. Ook kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op een vertrouwenspersoon.

monitoring

Elk jaar wordt er onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid van leerlingen.

codes

ICT-gedragscode en protocol sociale media

Leerlingen kunnen op school internet en andere digitale media gebruiken. Om misbruik hiervan tegen te gaan, is een ICT-gedragscode en een protocol sociale media opgesteld. De volledige versies staat op Intranet. Bij overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding. Hieronder vallen onder andere een waarschuwing, het maken van strafwerk, een interne schorsing, definitieve verwijdering van school en het vergoeden van de schade/kosten.

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij het vermoeden van van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in de thuissituatie/privésfeer, verplicht de wet beroepskrachten om leerlingen passende hulp te bieden. De school beschikt daarom over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

functionarissen

vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen op het Leerpark, een vrouw en een man. Bij haar of hem kunnen leerlingen terecht met een klacht over seksueel misbruik, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon helpt en kan de leerling verwijzen naar hulpverlening in of buiten de school. Als een leerling melding maakt van seksueel misbruik, is de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht dit officieel te melden.

aanspreekpunt pesten

De afdelingsleiders zijn het aanspreekpunt pesten. 

gebiedsagent

De school heeft regelmatig contact met de gebiedsagent. Leerlingen kunnen bij de gebiedsagent terecht voor advies. Aan het begin van het schooljaar stellen we de gebiedsagent aan de leerlingen voor.

veiligheidscoördinator

Er is op school een veiligheidscoördinator die wordt betrokken bij alle zaken waar sprake is van een vermoeden van strafbare feiten en bij zaken waar leerlingen of medewerkers zich niet veilig voelen. De veiligheidscoördinator onderhoudt het contact met de gebiedsagent.

ambtenaar leerlingzaken

Regelmatig is de leerplichtambtenaar van de gemeente Arnhem of van de randgemeenten op school om met leerlingen of ouders te praten als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. De afdelingsleiders worden op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken.

kluisjes

Aan het begin van het jaar krijgt iedere leerling een kluisje. De kosten daarvoor brengen we jaarlijks in rekening. De kluisjes zijn voorzien van cijfersloten die elk jaar gewijzigd worden. Het is heel belangrijk dat leerlingen hun cijfercombinatie geheimhouden. De school is niet aansprakelijk als er iets uit het kluisje is verdwenen. Jaarlijks kunnen kluisjes preventief gecontroleerd worden. Bij het vermoeden van diefstal en andere overtredingen mag de schoolleiding de kluisjes openen.

videobewaking

We bewaken de eigendommen van school en die van de leerlingen met behulp van videocamera’s. Bij een vermoeden van inbraak, diefstal of beschadiging raadplegen we het videomateriaal.

6_Praktische informatie

fietsenstalling

De fietsenstalling is voorzien van fietsenrekken en hier is cameratoezicht. Parkeren van fiets of brommer is voor eigen risico. Bij schade of diefstal is de school niet aansprakelijk.

internet en intranet

Op www.arentheemcollege.nl vindt u actuele en algemene informatie over alle scholen van het Arentheem College. Ook vindt u nieuws op de website. Als u naar onze website gaat, ziet u dat veel onderwerpen door leerlingen worden aangeleverd. De website is voor ons een belangrijk middel om te laten zien welke leerzame - én leuke - activiteiten allemaal op onze school worden georganiseerd.

Op intranet kunt u altijd het lesrooster zien en eventuele roosterwijzigingen. Verder kunnen leerlingen hun cijfers zien op intranet en staan er brieven en boekjes, die zijn uitgereikt aan leerlingen of ouders. Ouders krijgen een eigen inlogcode, zodat zij zelf de resultaten en afwezigheid van hun kind kunnen volgen.

Daarnaast heeft de school een door de school beheerd Twitteraccount en een Facebookpagina.

informatieavonden

Per leerjaar is er minstens één informatieavond voor ouders. Het is erg belangrijk dat u daarbij aanwezig bent.

inloopavonden en mentorgesprekken

Een aantal keer per jaar zijn er ouderavonden en mentorgesprekken. We bespreken dan de voortgang van de leerling. Ouders kunnen op deze avonden ook vragen stellen aan de mentor. U krijgt ruim op tijd bericht over de data en tijdstippen.

ouderraad

De leden van de Ouderraad komen regelmatig bij elkaar om met de directie te praten over praktische zaken op school. Daarnaast hebben ze bij bepaalde activiteiten een ondersteunende rol. De Ouderraad heeft een vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad van het Arentheem College. Nieuwe ouders zijn van harte welkom! U kunt zich hiervoor opgeven via de administratie van de school.

leerlingenraad

Ook hebben we een leerlingenraad. Deze komt regelmatig bij elkaar om met de directie te praten over praktische zaken op school. De leerlingenraad heeft bij bepaalde activiteiten een voortrekkersrol. De leerlingenraad kan een vertegenwoordiging afvaardigen naar de medezeggenschapsraad van het Arentheem College. De leerlingenraad is bereikbaar via de administratie.

leerlingenstatuut

Er is een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin staan alle rechten, plichten en afspraken die voor onze leerlingen op school gelden. Op intranet is het statuut na te lezen.

bezoek op afspraak

Wilt u de school bezoeken? Maak dan van tevoren een afspraak. De eerste contactpersoon daarvoor is de mentor of de groepsleerkracht. De mentoren en leraren kunnen geen afspraak maken onder lestijd. De receptie regelt de afspraken altijd. Meldt u zich daarom altijd eerst bij de receptie. Die is bereikbaar via de parkeerplaats (achteraan). De receptiemedewerker zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald voor uw afspraak.

privacy en beeldmateriaal

Tijdens schoolactiviteiten worden foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om ‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties, excursies en projecten. In het eerste geval kunnen de foto’s als herinnering toegankelijk gemaakt worden via bijvoorbeeld de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen erg op prijs en naar buiten toe geven de foto’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school. Als het – zoals in dit geval – gaat om grote hoeveelheden foto’s is het praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie van foto’s tot op heden echter nog nooit tot problemen geleid.
Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die worden gepubliceerd in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de Schoolkeuzegids Arnhem, brochures of andere publicaties. Zorgvuldigheid in dit opzicht vinden wij erg belangrijk. Met name bij publicaties die wat breder worden verspreid, proberen we de afgebeelde leerlingen eerst om toestemming te vragen.

Als een leerling niet op de foto wil, of niet wil dat zijn foto gebruikt wordt in onze media, kan hij of zij dit direct aangeven bij de fotograaf. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan hij of zij zich wenden tot de mentor. We zorgen er dan voor dat de foto niet gebruikt wordt.

Een bijzondere categorie betreft de opnamen die in het kader van professionalisering van docenten worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de docent en daarna vernietigd.

schorsing en verwijdering

De directeur kan een leerling schorsen. Schorsing houdt in dat de leerling een bepaalde tijd niet op school mag komen. Een schorsing kan ook intern worden gegeven. Dit betekent dat de leerling wel naar school moet, maar dat hij geen lessen mag volgen en pauzes moet houden op andere tijden dan hij gewend is. Een schorsing wordt altijd telefonisch of schriftelijk bevestigd aan de ouders. De schorsing is pas opgeheven, nadat er een gesprek geweest is met de schoolleiding en de ouders. Wordt een leerling twee dagen of langer geschorst, dan zijn we verplicht om de Onderwijsinspectie in te lichten. Als de schorsing is vastgelegd, heeft een leerling vijf dagen de tijd om in beroep te gaan bij de centrale directie. Bij wangedrag wordt de leerling in het uiterste geval definitief van school verwijderd. We hanteren hierbij de richtlijnen die in artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staan.

medisch handelen en medicijnverstrekking

Schoolpersoneel krijgt regelmatig te maken met leerlingen die aangeven klachten te hebben over hun gezondheid. Een personeelslid van de school is niet deskundig om een diagnose te stellen en een eventuele actie blijft dan ook bij het - op verzoek - verstrekken van bijvoorbeeld paracetamol. Een enkele keer verzoeken ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling te verrichten.

Aangezien het schoolpersoneel zich dan begeeft op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is en niet over de vereiste bekwaamheid beschikt, kan de school deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Ouders en hun kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) toedienen van medicatie.

Dit neemt uiteraard niet weg dat personeelsleden handelend optreden in noodsituaties. Daarvoor zijn op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig en is een aantal EHBO'ers opgeleid.

klachtenregeling

Het Arentheem College biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid klachten in te dienen, als men er met betrokkenen van de school niet uitkomt. De klachtenregeling vindt u op Intranet.

7_Financiële zaken en verzekeringen

schoolkosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom neemt de overheid de meeste kosten voor haar rekening en verstrekt hiervoor aan de scholen een bekostiging. Voor een deel van de schoolkosten ontvangen wij geen bekostiging. Deze schoolkosten betalen leerlingen of hun ouders/verzorgers zelf. Het gaat om kosten die samenhangen met de school en ons onderwijs; voorzieningen en activiteiten die belangrijk zijn voor de leerlingen.

De schoolkosten zijn onderverdeeld in 3 categorieën. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het leerjaar en het vakkenpakket. Het overzicht met de schoolkosten praktijkschool, schoolkosten vmbo of schoolkosten mbo voor dit schooljaar kunt u downloaden.

Alle bedragen zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad en/of ouderraad. Toelating tot onze school is niet afhankelijk van het betalen van de schoolkosten. Aan iedere leerling bieden wij regulier onderwijs en de kans om examen te doen. Wel kan een leerling worden uitgesloten van deelname aan een activiteit of gebruik van een voorziening als de hiervoor vastgestelde bijdrage niet is voldaan. 

lesmateriaal

Deze kosten zijn voor rekening van de school. Het gaat hierbij om schoolboeken en lesmateriaal dat door de school beschikbaar wordt gesteld en nodig is voor een specifiek leerjaar. Hiervoor stellen wij aan iedere leerling een boekenpakket ter waarde van € 500,- tot € 800,- in bruikleen ter beschikking. Daarom verwachten wij dat de leerlingen netjes met de boeken omgaan (kaften, niet kwijtraken, een goede tas gebruiken en niet in of op de lesmaterialen schrijven, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan). Als de leerling de boeken beschadigt of kwijtraakt, dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de ouders.

verstrekkingen en voorzieningen

Deze kosten zijn voor uw rekening. Dit betreft persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan, door meer gezinsleden gebruikt kunnen worden en/of eigendom worden van de leerlingen zoals een atlas, tekendoos, rekenmachine of gymshirt vallen hieronder. Soms is het gezamenlijk inkopen van materiaal voordeliger dan dat iedere leerling zaken individueel moet aanschaffen. Daarom kunt u deze materialen via de school aanschaffen. Doet u dit niet dan moet u deze materialen zelfstandig elders aanschaffen.

overige schoolkosten

Deze categorie bestaat uit 2 soorten kosten. De ouderbijdrage en de kosten voor excursies en reizen.

ouderbijdrage

Deze bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Bijvoorbeeld om een bijdrage voor een culturele activiteit of andere zaken die te maken hebben met het profiel van de school, datgene waardoor de school zich onderscheidt. Ook de kosten voor bijeenkomsten met ouders en leerlingen, introductieactiviteiten, zorg en hulpverlening en examens en diplomeringsbijeenkomsten vallen hier onder. Wij vragen u hiervoor om een vrijwillige bijdrage van € 50,- per kind.

excursies en reizen

Wij informeren u tijdig over de kosten voor excursies en reizen in een schooljaar die buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen. U kunt zelf bepalen of u uw kind hieraan laat deelnemen. Er worden excursies en reizen georganiseerd in verschillende prijsklassen en wij bieden altijd een alternatief waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Besluit u om uw kind deel te laten nemen aan een excursie/ reis; dan moet deze altijd ruim voor aanvang betaald zijn. Een

(aan)betaling geldt hierbij als bevestiging van deelname.

betalen 

Zit u kind op het vmbo of de praktijkschool dan ontvangt u van de school een acceptgiro voor het betalen van de schoolkosten. Voor leerlingen op het mbo zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting iDEALnet. Dat betekent dat u geen acceptgirokaarten meer ontvangt voor betalingen aan school. We vragen uw medewerking om al uw betalingen aan school in dat geval te doen via de webwinkel.

U ontvangt van ons de benodigde gegevens om zich te registreren bij in onze webwinkel.

Na registratie logt u in op uw persoonlijke ouderpagina.

Op uw persoonlijke ouderpagina kunt u een keuze maken uit verschillende betaalwijzen.

Uiteraard wordt met alle gegevens van u en uw kind zorgvuldig omgegaan. De server van deze gegevens is goed beveiligd. Stichting iDEALnet kan eventueel contact met u opnemen bij bijvoorbeeld een openstaande betaling of voor begeleiding bij het gebruik van de ouderpagina. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de webwinkel. 

inkomensondersteunende regelingen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen en/of hun ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Die voorwaarden hebben te maken met de school waarop de leerling zit, de leeftijd, de nationaliteit en het inkomen van de ouders. Er zijn verschillende instanties waarbij u een beroep kunt doen op inkomensondersteunende regelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande instanties:

DUO-IB-Groep
Pels Rijckenstraat 1, Arnhem (alleen op afspraak)
T 050-599 77 55
www.ib-groep.nl

Koningstraat 26, Arnhem
T (050) 599 77 55 
www.ib-groep.nl

Stichting Leergeld Arnhem
Verlengde Hoflaan 72, Arnhem
T (026) 445 55 72
E info@leergeldarnhem.nl
www.leergeldarnhem.nl

Gemeente Arnhem*
Koningstaat 38 en Kronenburggallerij 3, Arnhem
T 0900 1809
www.arnhem.nl

Budget Advies Centrum*
Koningstraat 38, Arnhem
T (026) 377 33 55
www.stadsbankarnhem.nl

*Alleen voor inwoners van de Gemeente Arnhem. Als u niet in de gemeente Arnhem woont, adviseren wij u bij de afdeling Sociale Zaken van uw eigen gemeente informatie te vragen over mogelijke inkomensondersteunende regelingen.

schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Deze bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. De kosten voor dit pakket zijn opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, kunt u geen aanspraak maken op deze aanvullende verzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook overlijden als gevolg van een ongeval geeft recht op een uitkering. De geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Dat betekent dat het in alle gevallen om een aanvullende verzekering gaat.

Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij willen wel de aandacht vestigen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

alleen schadevergoeding bij onrechtmatige daad

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, waarbij de school, of zij die voor de school optreden, tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht.

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles komt een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag leerlingen

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (en als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school heeft een aanvullende doorlopende reisverzekering afgesloten via het bevoegd gezag. Dat betekent dat eerst de eigen verzekeringen van betrokkenen worden aangeschreven. Als deze niet tot uitkering overgaan, treedt de schoolverzekering (aanvullend) op. De verzekering keert bedragen uit van € 1.135,– tot maximaal € 4.538,–. Dit bedrag is afhankelijk van de aard en de omvang van de schade.

Deze aanvullende doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die door de school worden georganiseerd. Zij begint op het moment dat een verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage de vaste woning of het feitelijk adres van de verzekerde heeft verlaten en eindigt zodra de verzekerde, respectievelijk de verzekerde bagage rechtstreeks daarin terugkeert. Het ingevulde schadeformulier moet zo spoedig mogelijk, inclusief de noodzakelijke bescheiden, worden opgestuurd naar onze administratie. Die zorgt voor verzending.

beschadigingen

Beschadigen leelringen iets van school? Dan verhalen we de kosten op hun ouders als ze nog geen zestien zijn. Leerlingen van zestien jaar en ouder worden persoonlijk aangesproken.

formulieren

Wilt u formulieren (voor kinderbijslag en zorgverzekering) die door de directie ondertekend moeten worden, zo veel mogelijk zelf invullen? U kunt ze daarna bij de administratie inleveren.

sponsoring

Onze school is actief in het organiseren van culturele activiteiten. Als wij daarbij (financiële) ondersteuning van bedrijven in onze omgeving krijgen aangeboden, vindt er overleg plaats met de medezeggenschapsraad over de aanvaarding van de aangeboden bijdrage. Bij aanvaarding zal in geen geval een tegenprestatie worden verleend.

8_Contactgegevens

telefonisch contact

Wilt u telefonisch contact met een van onze leraren of andere medewerkers? Belt u dan onze school op (026) 362 91 52. Als het lukt, verbinden wij u meteen door. Anders wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Arentheem College Leerpark Presikhaaf
IJssellaan 89
6826 DM Arnhem
T (026) 362 91 52
E leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl
Twitter @LPPresikhaaf

directie
Mevrouw G.G.L. (Geke) Kersten
De heer R. (Rien) Bunk

afdelingsleiders
De heer J.M.L. (Jos) van Rest, afdelingsleider praktijkschool
Mevrouw E.T.T.M. (Evaline) Puts, afdelingsleider vmbo
De heer J.E.M. (Arjan) Menting, coördinator mbo

vertrouwenspersonen
De heer L.F. (Bert) Koekkoek, B.Koekkoek@arentheemcollege.nl
Mevrouw. H. (Henriette) Buijs, H.Buijs@arentheemcollege.nl

veiligheidscoördinator
De heer A. (André) Kamphuis, A.kamphuis@arentheemcollege.nl

ondersteuningscoördinatoren
Mevrouw A.J.M. (Astrid) Beers, A.Beers@arentheemcollege.nl
De heer P.J. (Pieter-Jan) Hiemstra, P.Hiemstra@arentheemcollege.nl

ouderraad Leerpark Presikhaaf
Mevrouw Tjon A Kan
Mevrouw Van Wamelen
Mevrouw Koca
De heer Kaak
Mevrouw Overweg
Mevrouw Ratering
Mevrouw Smeintink
Mevrouw Baumans
Mevrouw de Kruif

leerlingenraad

Amir Ettaibi, Cebrail Yilmaz, Celina Frans Payano, Damian Oosterkamp, Lindsay de Rijke, Solaiman Ait Si Ahmed, Demi van den Hondel, Emirhan Poeker, Jaimy Buurman, Levinio Wolff, Mehmet Turgut, Mehrshad Gadidi, Mohammed Haouli, Naomi de Haas, Nicky Hoffmann, Oguzhan Demirel, Rabbel Berisa, Samira Mazigh, Vahid Keles, Whitney Damen, Yaren Unutmaz, Zhana Demireva.

bestuur

Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
Postbus 78, 6710 BB Ede

Arentheem College centrale directie en administratie

Thomas a Kempislaan 25 (bezoekadres)
Postbus 2019, 6802 CA Arnhem
T (026) 443 21 13
F (026) 352 35 20
E centraledirectie@arentheemcollege.nl
www.arentheemcollege.nl

algemeen directeur
De heer A.J. de Graaff

overige scholen Arentheem College

Arentheem College Thomas a Kempis

havo, atheneum en gymnasium
Thomas a Kempislaan 25, 6822 LR Arnhem
T (026) 445 24 47

Arentheem College Titus Brandsma

mavo, havo en Wereldklas
Reigerstraat 25, 6883 ER Velp
T (026) 363 38 36

Inspectie van het onderwijs
T 1400
E info@owinsp.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T (0900)
www.onderwijsinspectie.nl

medezeggenschapsraad Arentheem College
t.a.v. de secretaris
Postbus 2019, 6802 CA Arnhem
T (026) 443 21 13

namens Leerpark Presikhaaf 
Mevrouw S. de Krijger
De heer J. (Joost) van Casteren